Žádost o zrušení živnosti

1. Identifikační číslo:

— neuvedeno —

 

2. Kód:

— neuvedeno —

 

3. Pojmenování (název) životní situace:

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

 

4. Základní informace k životní situaci:

O zrušení živnostenského oprávnění může požádat každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba; případně pověřená osoba, zmocněnec.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

O žádosti podnikatele o zrušení živnostenského oprávnění rozhoduje živnostenský úřad ve správním řízení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM) osobně nebo v zastoupení, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datových schránek. Lze využít kterékoli kontaktní místo veřejné správy (CzechPOINT).

 

8. Na které instituci životní situaci řešit:

 • Na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM), včetně Úřadu městské části Praha 20
 • Na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT)

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM), včetně Úřadu městské části Praha 20
 • Na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT)

 

Na Úřadu městské části Praha 20 řeší agendu odbor živnostenský a občanskosprávních agend, který má úřední hodiny následovně:

 

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
úterý 8:00 – 12:00  
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
čtvrtek 8:00 – 12:00  
pátek 8:00 – 11:00  

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Fyzická osoba: – žádost – vyplněný formulář, doklad totožnosti
 • Právnická osoba: – žádost – vyplněný formulář, doklad totožnosti jednatele
 • Pověřená osoba: – žádost – vyplněný formulář, doklad totožnosti pověřené osoby, plná moc k zastupování (úřední ověření se nevyžaduje).

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Povinný formulář není nepředepsán, oznámení o přerušení živnosti je možno učinit i neformální formou. Lze využít Jednotný registrační formulář (JRF) – Změnový list. Potřebné formuláře naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Formuláře jsou k dispozici také na odboru živnostenském a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá správnímu poplatku.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

30 dnů ode dne doručení žádosti živnostenskému úřadu.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

— neuvedeno —

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

— neuvedeno —

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Informační systém datových schránek pro zaslání oznámení o přerušení živnostenského podnikání.
 • Elektronická pošta, oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.
 • Jednotný registrační formulář (JRF) na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Při osobní návštěvě odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20 není nutno vyplňovat Jednotný registrační formulář, bude zpracován elektronicky referentem.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů (§ 58 odst. 1, písm. c).

 

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a další.

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění nebo proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zrušení živnostenského oprávnění lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí vydaném odborem živnostenským a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20 se podává u městské části Praha 20, úřadu městské části a rozhoduje o něm Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

— neuvedeno —

 

21. Nejčastější dotazy:

 • Nevím určitě, zda chci úplně zrušit oprávnění, lze pouze přerušit provozování živnosti? Ano, podnikatel může pouze přerušit provozování živnosti.
 • Kdy moje oprávnění provozovat živnost zaniká?
 • Živnostenské oprávnění zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o jeho zrušení.
 • Je nutno dokládat k žádosti o zrušení souhlas správce daně?
 • Nikoliv.
 • Mohu o zrušení živnostenského oprávnění požádat na kterémkoliv živnostenském úřadě v ČR?
 • Ano, je to možné.
 • Musím v žádosti uvádět každou živnost zvlášť nebo mohu na jednom formuláři požádat o zrušení celého podnikání?

O zrušení každé živnosti je třeba požádat jmenovitě.

 

22. Další informace:

Prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) lze zároveň se žádostí o zrušení živnostenského podnikání učinit oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a příslušnému správci daně (formulář MF).

Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele ke dni, který mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení podnikatelem uvedeno, je živnostenské oprávnění zrušeno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu.

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Sbírka zákonů ČR; stránky Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

— neuvedeno —

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

odbor živnostenský a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20

 

26. Kontaktní osoba:

Ing. Milan Hejkrlík

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2019

 

28. Popis byl naposledy aktualizován:

09. 07. 2019

 

29. Datum konce platnosti popisu:

— neuvedeno —

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

— neuvedeno —