REVITALIZACE ALEJE JEŘICKÁ

V červenci 2019 byla objednána na základě usnesení Rady MČ č. RMC/18/2/0269/19 ze dne 25. 4. 2019 (materiál do RMČ zpracoval a předkládal OMH) projektová dokumentace revitalizace aleje Jeřická (zpracovatelem projektové dokumentace je společnost Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o., objednávka č. O/20/2019/0135: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9660763).

 Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky (zadáním) správce veřejné zeleně OMH ÚMČ Praha 20, zejména v rozsahu likvidace stávající vzrostlé zeleně a související nové výsadby. V rámci projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy vydal OŽPD ÚMČ Praha 20 k projektové dokumentaci   zamítavé stanovisko.

Za této situace bylo snahou MČ, jako objednatele projektové dokumentace, provést takové úpravy (revizi) projektové dokumentace, které povedou k odstranění překážek pro úspěšné projednání ve společném řízení. Revitalizaci projektem řešeného území považujeme za přínosnou investici. Požadavky na provedení úprav projektové dokumentace byly nastaveny na společných projednáních záměru se zástupci samosprávy a jednotlivých dotčených odborů a to tak, abychom dodrželi smluvní podmínky sjednané na základě objednávky ze dne 17. 7. 2019.  Termín pro předání upravené projektové dokumentace byl stanoven do 30.5. 2021 s předpokladem podání kompletní žádosti o projednání ve společném řízení SÚ do 31.7. 2021. Po předání dokumentace, tedy po 30. 5. 2021 plánuji projednat projekt se zastupiteli a samozřejmě i s veřejností. Způsob projednání bude záviset na epidemiologické situaci a vydaných protiepidemických opatřeních platných v dané době. Až po zapracování relevantních připomínek bude podána kompletní žádost o projednání ve společném řízení SÚ.

Eva Alexová

místostarostka