PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V HL. M. PRAZE DOTACE PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V HL. M. PRAZE DOTACE PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI
PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V HL. M. PRAZE DOTACE PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI

Vážení občané,

 

dnes jsme obdrželi z Magistrátu hl. m. Prahy informaci, že od 25. 7. 2022 do 31. 8. 2022 mohou v rámci dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze“ čerpat peníze z evropských fondů fyzické osoby, jejichž domácnost splňuje kritéria nízkopříjmové domácnosti. Žádosti se podávají elektronicky, bližší informace včetně formulářů najdete na webových stránkách:

 

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_iv/index.html

 

Dotace je určena pro nízkopříjmové domácnosti (starobní nebo invalidní důchodci, mladé rodiny s nezletilými dětmi), které používají k topení starý neekologický kotel na uhlí nebo koks.

 

Domácí kotle na pevná paliva patří mezi největší lokální znečišťovatele. Mezi nejnebezpečnější znečišťující látky patří karcinogenní benzo(a)pyren a prachové částice PM10 a PM2,5. To jsou drobné prachové částice, které jsou nebezpečné, protože se mohou dostat hluboko do dýchacího ústrojí. Platí, že čím menší, tím jsou nebezpečnější. Tyto malé částice prachu tvoří jemné saze, sírany či jiné látky.

Nejvyšší emise mají staré neúčinné kotle. Obvykle se jedná o litinové či ocelové kotle, které jsou původně na koks nebo uhlí, ale mají ruční přikládání a lze v nich spálit „cokoliv“. Nejčastěji se v nich dnes pálí uhlí nebo dřevo. Tyto letité kotle nemají obvykle žádnou emisní třídu.

Emisní třídy byly zavedeny již roku 2000 a označují pro kotle na pevná paliva míru škodlivin, které kotle vypouští do ovzduší. Je zavedeno 5 tříd: třída 1 znamená nejvyšší emise (nejhorší), třída 5 nejnižší emise (nejlepší). Od roku 2018 jsou na trhu dostupné již jen kotle se třídou 4 nebo 5.

 

Odbor životního prostředí a dopravy