EIA – Klánovická spojka

Vážení občané,
MČ Praha 20 obdržela oznámení záměru podle zákona o posuzování vlivů na ŽP „Klánovická spojka“ v k. ú. Horní Počernice, Šestajovice u Prahy a Klánovice.
V souladu se zákonem o posuzování vlivů na ŽP bylo oznámení dne 11. 3. 2021 zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 20. MČ Praha 20 i spolky, které se chtějí řízení účastnit, mají podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí termín k vyjádření do 30 dnů od vyvěšení oznámení na úřední desce kraje – tj. úřední desce Hlavního města Prahy. Připomínky je nutné zasílat na odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje.
Předmětem oznámení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je novostavba komunikace zvané Klánovická spojka, která je součástí širšího dopravního řešení navazujícího na MÚK Beranka.
Záměr je předložen ve 2 variantách – Varianta 1 – Šestajovická a Varianta 2 – Pražská. Variantu „Šestajovická“ prosazuje obec Šestajovice, variantu „Pražská“ pak hlavní město Praha zastoupené IPR.  Teoreticky jsou možné i další podvarianty vzniklé skládáním obou výše vyjmenovaných řešení.
Klánovická spojka se bude napojovat na MÚK Beranka a spolu s tzv. Hornopočernickou spojkou, což je budoucí propojka MÚK Beranka a Náchodské ulice, má dopravně odlehčit Horním Počernicím a zkrátit spojení mezi Klánovicemi a Horními Počernicemi.
Záměr Klánovické spojky je v územním střetu s vysokorychlostní tratí VRT RS1 Praha – Běchovice – Poříčany; na úseku Běchovice – Poříčany byly v únoru letošního roku zahájeny přípravné práce na dokumentaci pro územní řízení.
 
OŽPD