KLÁNOVICKÁ SPOJKA

Rada MČ Praha 20 na svém mimořádném zasedání vznesla připomínky k oznámení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na „Klánovickou spojku.“

Klánovická spojka se bude napojovat na mimoúrovňovou křižovatku Beranka (MÚK Beranka) spolu s tzv. Hornopočernickou spojkou, což je budoucí propojka MÚK Beranka a Náchodské ulice. Realizace těchto tří dopravních staveb by měla odlehčit Náchodské ulici a místním komunikacím na území Šestajovic, zkrátit spojení mezi Klánovicemi a Horními Počernicemi, umožnit rozvoj oblasti podle územních plánů a odvést transitní dopravu na dálnici D11.

Závěrem zjišťovacího řízení podle zákona EIA, do nějž Rada MČ Praha 20 v červnu 2019 zaslala své připomínky, bylo, že záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a bude tedy dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). V rozporu se závěry zjišťovacího řízení nebyly v předložené dokumentaci prakticky vůbec vyhodnoceny kumulativní vlivy záměru na životní prostředí, a to navzdory připomínkám, které byly vzneseny účastníky během zjišťovacího řízení.  Proto Rada MČ Praha 20 nesouhlasí s předloženou dokumentací, a trvá na jejím vrácení zpracovateli ke kompletnímu a komplexnímu přepracování. Velká část území Horních Počernic je silně zatížena hlukem a emisemi z dopravy a jakékoli další navyšování často již překročených hlukových limitů je pro naši městskou část nepřijatelné.

Dokumentace ke každému řízení podle zákona EIA je komplikovaná a je časově náročné se s ní komplexně seznámit. Proto došlo k tomu, že na řádném zasedání rady nebyl návrh usnesení projednán. Všichni jsme potřebovali více času. Nicméně jsem velmi rád, že dnešní mimořádná rada schválila usnesení v navržené podobě.

Záměr Klánovické spojky je v územním střetu s plánovanou vysokorychlostní tratí „VRT RS1 Praha – Běchovice – Poříčany“. Na úseku Běchovice – Poříčany již byly v únoru letošního roku zahájeny přípravné práce na dokumentaci pro územní řízení. Budu apelovat na náměstka MHMP pro dopravu, aby IPR vytvořil studii daného území, z níž bude jasné, jak budou jednotlivé dopravní stavby v území situovány, jak bude řešena průchodnost krajinou, zdali VRT nezabrání vedení cyklostezky do Klánovic apod. ŘSD si je vědomo toho, že výstavba MÚK Beranka a navazující dopravní infrastruktury povede k navýšení dopravy na D11 a nechává proto aktualizovat Prognózy vývoje dopravní zátěže na D11. Až bude tento materiál zpracován, budeme s ŘSD jednat na rozšíření protihlukových stěn kolem D11 nad rámec toho, co je dáno závazným stanoviskem MŽP k záměru EIA na zkapacitnění D11 na 6 pruhů. Klánovická spojka je jedním dílkem rozsáhlé mozaiky, jejíž realizace v předložené podobě k posuzování v rámci řízení EIA, by pouze vedla k dalšímu zatížení území nadměrným hlukem.

 

 

Petr Měšťan, starosta