NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA HL. M. PRAHY OMEZUJE OD ŘÍJNA 2023 SPALOVÁNÍ SUCHÉHO ROSTLINNÉHO MATERIÁLU V OTEVŘENÝCH OHNIŠTÍCH

NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA HL. M. PRAHY OMEZUJE OD ŘÍJNA 2023 SPALOVÁNÍ SUCHÉHO ROSTLINNÉHO MATERIÁLU V OTEVŘENÝCH OHNIŠTÍCH
NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA HL. M. PRAHY OMEZUJE OD ŘÍJNA 2023 SPALOVÁNÍ SUCHÉHO ROSTLINNÉHO MATERIÁLU V OTEVŘENÝCH OHNIŠTÍCH

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 14. 9. 2023 vyhlášku, která omezuje od 1. října 2023 spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. m. Prahy.

Hl. m. Praha chce v souladu s přijatým Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO) snížit imisní zátěž obyvatel znečišťujícími látkami, kterou významným způsobem ovlivňuje i spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích. Cílem je zlepšit kvalitu ovzduší. Výjimkou je pálení suchého dřeva a šišek při rozdělávání ohňů určených například k opékání špekáčků nebo při kulturních a společenských akcích.

Častým spalováním suchého listí či dalšího rostlinného materiálu jsou obyvatelé vystaveni vysokým koncentracím znečišťujících látek, což má negativní dopad na jejich zdraví. Zároveň spalování suchého rostlinného materiálu vede ke vzniku obtěžujícího kouře a zhoršení pohody bydlení zejména v oblastech s hustou zástavbou rodinných domů. Na základě provedených autorizovaných měření bylo zjištěno, že během spalování dochází lokálně k extrémnímu nárůstu koncentrací některých znečišťujících látek, např. suspendovaných částic PM10 a PM2,5, benzo(a)pyrenu, oxidu dusnatého (NO), oxidu dusičitého (NO2) a oxidu siřičitého (SO2).

Nová obecně závazná vyhláška vychází z § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Rostlinným materiálem se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí biologicky rozložitelný materiál pocházející zpravidla z úklidu a údržby pozemků. Jedná se o všechny části rostlin od nejnižších rostlin po vyšší rostliny (včetně stromů). Rostlinným materiálem jsou tedy zejména tráva, seno, sláma, shrabky z trávníků, větve, kmeny stromů, kořeny, stonky bylin, listí, jehličí, kůra, květenství nebo plody bylin a dřevin.

Vyhláška ponechává občanům prostor pro spalování dřeva a šišek, pokud je taková činnost realizována jako volnočasová aktivita, spojená s přípravou jídla v otevřeném ohništi či prostě posezením u ohně, pokud se jedná o suché dřevo, a nejedná se o období, kdy je vyhlášena smogová situace.

Naopak zákaz spalování se nebude vztahovat na pálení klestu či jiného rostlinného materiálu na lesních pozemcích při hospodaření v lesích, při řízeném pálení při mimořádných rostlinolékařských opatřeních nebo pálení rostlinného materiálu při řešení mimořádných krizových situacích.

Při tvorbě vyhlášky se město odvolává na pokusy a měření Jihomoravského kraje z roku 2021, které potvrdily vysoké koncentrace škodlivých látek. Největší koncentrace škodlivých látek tehdy odborníci zaznamenali při pálení suchého listí.

Strategie města vychází ze schváleného klimatického plánu do roku 2030, podle kterého chce Praha snížit emise skleníkových plynů o 45 procent do roku 2030 a o 100 procent do roku 2050.

Pálení odpadu můžete předejít i tím, že si zajistíte „hnědé“ nádoby na bioodpad (konzultace v této věci poskytne Ing. Marie Novotná, referentku odpadového hospodářství odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, e-mail: marie_novotna@pocernice.cz).

Úplné znění vyhlášky naleznete zde:

https://portalzp.praha.eu/file/3636988/vyhlaska_c._5_2023.pdf

OŽPD