UPOZORNĚNÍ – HŘBITOV CHVALY

UPOZORNĚNÍ – HŘBITOV CHVALY
UPOZORNĚNÍ – HŘBITOV CHVALY

Vážení občané,

V důsledku provádění stavebních prací na přeložce vodovodního řadu v ulici Bystrá došlo při výkopech k sesuvu svahu (půdy) a tím k poškození hřbitovní zdi a kolumbárií. Z bezpečnostních důvodů, dle nařízení statika, muselo dojít ke zbourání části zdi, která bude nahrazena provizorním oplocním do doby ukončení všech stavebních prací.

Při pohybu v okolí Chvalského hřbitova a na něm, prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti.