Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

1.     Název úkonu:

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

2.     V jakém případě ve věci jednat:

Nestanoví-li stavební zákon jinak, lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou a technickou infrastrukturu.

O územní rozhodnutí se žádá u příslušného stavebního úřadu.

3.     Charakteristika úkonu:

Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři (příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. – lze stáhnout na https://www.pocernice.cz/zivotni-situace/formulare-3/), včetně všech potřebných příloh na podatelně Úřadu městské části Praha 20 nebo zaslat poštou na adresu: Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, odbor výstavby a územního rozvoje, Jívanská 647, 193 21 Praha 9.

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 86 ve spojení s § 79 až 93 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „stavební zákon“) a § 9 vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

4.     Výsledek úkonu:

Kladným výsledkem žádosti o vydání územního rozhodnutí je vydání ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ.

5.     Kdy věc řešit:

Před zpracováním projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, popř. před zahájením stavebních prací na stavebních záměrech, které podle § 103 stavebního zákona dále již nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

6.     Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky:

Elektronicky je možné podat pouze žádost. Stavební dokumentaci je třeba dodat v tištěné podobě.

K žádosti o územní rozhodnutí stavebník připojí dokumenty uvedené v § 86 stavebního zákona.

7.     Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného jinak než elektronicky:

K žádosti o územní rozhodnutí stavebník připojí dokumenty uvedené v § 86 stavebního zákona.

8.     Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky:

E-mail: urad@pocernice.cz

ID Datové schránky: seibq29

9.     Kde a jakým způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat:

Na podatelně Úřadu městské části Praha 20 nebo zaslat poštou na adresu: Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, odbor výstavby a územního rozvoje, Jívanská 647, 193 21 Praha 9.

10.  Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného elektronicky:

Výše správního poplatku za vydání územního rozhodnutí je stanovena v příloze zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (položka 17 sazebníku správních poplatků). Výše správního poplatku je různá, a to podle charakteru stavby. Bude vyměřena stavebním úřadem před vydáním územního rozhodnutí. (Poplatek se hradí až po zpracování žádosti stavebním úřadem).

Poplatek lze uhradit na pokladně Úřadu městské části Praha 20, Jívanská 647 nebo bezhotovostním převodem.

11.  Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného jinak než elektronicky:

Výše správního poplatku za vydání územního rozhodnutí je stanovena v příloze zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (položka 17 sazebníku správních poplatků). Výše správního poplatku je různá, a to podle charakteru stavby. Bude vyměřena stavebním úřadem před vydáním územního rozhodnutí. (Poplatek se hradí až po zpracování žádosti stavebním úřadem).

Poplatek lze uhradit na pokladně Úřadu městské části Praha 20, Jívanská 647 nebo bezhotovostním převodem.

12.  Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu:

Není.

13.  Opravné prostředky:

Proti územnímu rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k nadřízenému správnímu orgánu (k odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy), které se podává u stavebního úřadu, který jej vydal.

Územní rozhodnutí, které je v právní moci, lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní rozhodnutí nabylo právní moci.

14.  Časté dotazy:

1.      Jaké jsou podmínky a postup pro řešení územního povolení?

V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b. Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

2.      Na které instituci územní povolení řešit?

Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, 1. a 2. patro – odbor výstavby a územního rozvoje.

3.      Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Doklady uvedené v § 86 stavebního zákona.

4.      Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádost lze podat pouze na formuláři stanoveném přílohou č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, který je k dispozici v elektronické podobě ke stažení.

5.      Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

V jednoduchých případech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení, ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

Je třeba upozornit, že po dobu přerušení řízení neběží správní lhůty pro vydání rozhodnutí. V případě žádosti, která nemá všechny náležitosti nebo trpí jinými vadami, pak lhůta pro vydání rozhodnutí dokonce přestává běžet již dnem, kdy taková žádost správnímu orgánu došla.

 

 

6.      Co když podaná žádost nebo přiložená projektová dokumentace nebude úplná?

Pokud žádost neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve žadatele k jejímu doplnění a řízení přeruší. V případě, že ve stanovené lhůtě žadatel nedostatky žádosti neodstraní, stavební úřad řízení zastaví.

7.      Jaké jsou časté nedostatky žádosti?

    • Z podání ani z dokumentace není zřejmé, co všechno má být předmětem řízení (umístění).
    • V podání nejsou uvedeny všechny vyžadované údaje o žadateli (v případě fyzické osoby mimo jiné i její datum narození) a není připojen podpis podatele.
    • Dokumentace není úplná, chybí některé její části. (Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí má obsahovat tyto části: A) průvodní zprávu, B) souhrnnou technickou zprávu, C) situační výkresy, D) dokumentaci objektů).
    • V dokumentaci nejsou zapracovány požadavky ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánu, správců technické a dopravní infrastruktury, popř. dalších předem oslovovaných dotčených osob.
    • Situační výkresy jsou neúplné nebo nejsou dostatečně vypovídající o navrhovaném záměru. Často bývají nedostatečně okótované a nezobrazují dostatečný záběr okolí stavebního pozemku. Chybí na nich znázornění sousedních staveb a vyznačení kót odstupových vzdáleností k nim, ale někdy i k hranicím sousedních pozemků. Kóty odstupových vzdáleností také nebývají vždy měřeny na nejkratší vzdálenosti. Ze situačního výkresu také často bývá problém vyčíst, co je stavba stávající, jaká stavba se nově navrhuje, jak bude stavba napojena na dopravní a technickou infrastrukturu, chybí zákres stávající technické infrastruktury (např. vodovodní a kanalizačních řadů, plynovodu, vedení elektro…), chybí zákres dopravní infrastruktury (vozovka, chodník, vjezdy). V situačním výkresu také často schází výškové kóty (výškopis, údaj o výšce stavby) nebo zákres požárně nebezpečného prostoru.
    • Projektant nedostatečně či v rozporu s pražskými stavebními předpisy řeší likvidaci dešťových odpadních vod ze stavby a potřebu vybavení stavby parkovacími stáními.

8.      Čím je možné územní řízení nahradit?

Místo územního rozhodnutí může podle § 78a stavebního zákona stavební úřad uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu. Návrh veřejnoprávní smlouvy předkládá žadatel (nevypracovává ho stavební úřad). Kromě návrhu veřejnoprávní smlouvy musí žadatel zajistit souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení.

V případě záměrů staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, ohlašovaných staveb a zařízení, změn staveb a staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami lze místo územního rozhodnutí vydat pouze územní souhlas. A to jen v tom případě, kdy se takový záměr má umístit v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas pak také nelze vydat v případech záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Často bývá také vhodnější (hospodárnější a rychlejší) zamýšlený stavební záměr projednat ve společném územní řízení a stavební řízení. Výsledkem takového řízení je tzv. společné povolení, které nahrazuje jak územní rozhodnutí, tak i stavební povolení. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení je ale samozřejmě rozsáhlejší než pro územní rozhodnutí, taktéž je rozsáhlejší i dokladová část. Proto pokud je schválení umístění stavby problematičtější (např. když na něm není shoda se sousedy), bývá výhodnější volit samostatné územní rozhodnutí a následně pak samostatné stavební povolení.

9.      Kdo je žadatel?

Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba) je osoba, která pro sebe žádá vydání územního rozhodnutí. Žadatel může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

10.   Kteří jsou další (dotčení) účastníci?

Dalšími účastníky jsou dle ustanovení § 85 stavebního zákona:

 • obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn;
 • vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě;
 • osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

11.   Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Postup a podmínky jsou stanoveny v ustanovení § 79 až § 93 stavebního zákona a ustanovení § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

12.   Další související předpisy:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
 • Nařízení č. 10/2016 Sb. Hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání územní a technické požadavky v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)
 • Zákon č. 416/2009 Sb. – Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)
 • Podle povahy stavebního záměru mohou být dotčeny předpisy zejména z hlediska zdraví lidu, požární ochrany, složek životního prostředí, silničního hospodářství a památkové péče.

15.  Sankce:

Ukládání pokut za spáchání přestupku fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon v § 178 a násl. Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

16.  Působnost:

Působnost Městské části Praha 20, Úřadu městské části Praha 20, Odbor výstavby a územního rozvoje, jako obecný stavební úřad je příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů. A jako speciální stavební úřad je příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

17.  Oblast:

Stavebnictví

18.  Klíčová slova:

Územní rozhodnutí, územní řízení, umístění stavby

19.  Počátek platnosti popisu úkonu:

 1. 4. 2021

20.  Konec platnosti popisu úkonu:

Neuvedeno.

21.  Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému:

Neuvedeno.