ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU
ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

V návaznosti na výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ ze dne 10. 5. 2022 nastává pro území hlavního města Prahy doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ode dne 11. 5. 2022 od 00:00 hodin do 13.5.2022 do 00:00 hodin!

 

V souvislosti s tím se zakazuje v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje, lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru, sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje, plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru):

  1. a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
  2. b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
  3. c) používání pyrotechnických výrobků,
  4. d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
  5. e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
  6. f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
  7. g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

 

V podrobnostech odkazujeme na NAŘÍZENÍ hlavního města Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany, ze dne 26. 4. 2019.
https://deska.praha.eu/files/xbCUU083Seg8n80AfUweBg==/jfuAt3pbxpl4h0lq1RR0zgDGqFqEpBGVTkbWBhmEcFlrHl14U=/Doba%20zv%C3%BD%C5%A1en%C3%A9ho%20nebezpe%C4%8D%C3%AD%20vzniku%20po%C5%BE%C3%A1ru%20pro%20%C3%BAzem%C3%AD%20hlavn%C3%ADho%20m%C4%9Bsta%20Prahy%20od%2011.5.2022%20do%2013.5.2022.pdf