Sociální tématika

praha ž

Městská část Praha 20 – Pečovatelská služba

 • Poskytovatel: Městská část Praha 20
 • Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9
 • Statutární zástupce: Starostka městské části Praha 20
 • Odbor sociálních věcí a školství: telefon 271 071 640

Sociální služby se poskytují na základě Rozhodnutí Magistrátu hlavního města ze dne 19.11.2018 , pod č.j. MHMP 1878320/2018.

Kontaktní telefony:

 • vedoucí Odboru sociálních věcí a školství: 271 071 640, 604 554 194
 • koordinátorka pečovatelské služby: 271 071 799, 724 829 333

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc osobám, které se z důvodu vyššího věku nebo zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba proto nabízí individuálně sestavený komplex služeb, které jsou poskytovány v domácnosti uživatele a pomáhají zajistit uživatelům možnost co nejdéle setrvávat v  domácím prostředí.

Cíle pečovatelské služby

Cílem služby je poskytovat pečovatelskou službu na základě individuálních potřeb uživatele tak, aby uživatel mohl zůstat ve svém přirozeném prostředí a měl možnost zachovávat v maximální možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti a mohl rozhodovat o vlastním životním stylu.

Kritéria hodnocení naplňování cíle:

 • budeme se maximálně, dle svých možností snažit, aby nikdo nemusel odejít ze svého domova do domova pro seniory pouze z důvodu, že jsme nedokázali zajistit pečovatelskou službu
 • budeme operativně pomáhat k zajištění dalších služeb, pokud zajistit péči nebude v našich silách
 • budeme se maximálně, dle svých možností snažit, aby uživatel měl možnost zachovávat v maximální možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti a mohl rozhodovat o vlastním životním stylu, včetně předcházení situací, kdy se uživatel musel přizpůsobit službě, a kdy se naopak služba mohla přizpůsobit uživateli

Zásady pečovatelské služby

Zaměstnanci jsou povinni důsledně dodržovat základní zásady poskytování služby:

 • Respektovat lidskou důstojnost a osobní svobodu uživatelů, se zvláštním zřetelem na svobodné rozhodování a zachování soukromí.
 • Službu poskytovat v zájmu osob a v náležité kvalitě, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.
 • Všestranně podporovat uplatňování vlastní vůle uživatelů, včetně vytvoření podmínek pro vyjadřování jejich potřeb a stížností.
 • Být slušní a neúplatní při jednání.
 • Podporovat uživatele v soběstačnosti, pomáhat rozvíjet jejich samostatnost a nezávislost na poskytované službě.
 • Podporovat uživatele v osobních vztazích a aktivitách, s rodinnými příslušníky a přáteli.
 • Vytvořit individuální přístup ke každému uživateli a vytvořit podmínky pro co nejdelší udržení dosavadních duševních a tělesných schopností.
 • Poskytovat služby uživatelům bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví

Druh služby

Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob.

Pečovatelská služba MČ Praha 20 nabízí základní a fakultativní činnosti, a to:

Základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní činnosti

 • přepravu uživatele k lékaři, nebo do zdravotnického zařízení vozem provozovaným poskytovatelem
 • dohled, návštěvu, kontrolu
 • doprovod dospělých osob na procházky, do obchodů a podobně

Poskytovatel dle svých možností a po vzájemné dohodě s uživatelem může nad rámec základních činností uvedených v odst. 1 tohoto článku, poskytnout uživateli výše specifikované fakultativní služby.

Cílová skupina uživatelů pečovatelské služby

Cílovou skupinou osob, k nimž směřuje úsilí Pečovatelské služby Městské části Praha 20, jsou senioři a osoby se zdravotním postižením ve věku od 27 let, žijící na území Městské části Praha 20.

Místo a čas poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována na území Městské části Praha 20 v domácnosti uživatele, nebo v jeho přirozeném sociálním prostředí, a to na základě smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby.

Pečovatelská služba poskytuje své služby v pracovní dny v době od 7.30 hod. do 16.00 hod.

Úkon dovoz oběda probíhá v pracovní dny v době od 10.30 hod. do 14.00 hod.

V případě potřeby poskytnout péči uživatelům pečovatelské služby mimo pracovní dobu, lze nabídnout další poskytovatele sociálních služeb, zejména osobní asistenci.

Kapacita pečovatelské služby

Kapacita Pečovatelské služby Městské části Praha 20 je 150 uživatelů. Přesný počet závisí na rozsahu poskytovaných služeb u jednotlivých uživatelů a limitu pracovních úvazků.