Pečovatelská služba

Pečovatelská služba                                    

Městská část Praha 20

 

Poskytovatel: Městská část Praha 20

Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 – Horní Počernice

Statutární zástupce: starosta Městské části Praha 20

Odbor sociálních věcí a školství: telefon 271 071 640

Kontaktní telefony:

vedoucí Odboru sociálních věcí a školství: 271 071 640, 604 554 194

koordinátorka pečovatelské služby: 271 071 799, 724 829 333

 

Druh služby

Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob.

Pečovatelská služba MČ Praha 20 nabízí základní a fakultativní činnosti, a to:

Základní činnosti:

 • základní sociální poradenství,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakultativní činnosti

 • dohled, návštěvu, kontrolu,
 • doprovod dospělých osob na procházky a podobně.

Fakultativní činnosti nejsou nárokové a   poskytují dle možností poskytovatele.

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 

POSLÁNÍ

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc osobám, nebo rodinám s dětmi, které se z důvodu věku nebo zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba proto nabízí individuálně sestavený komplex služeb, který je poskytován v domácnosti uživatele, nebo v jeho sociálním prostředí.

 

Nepříznivá sociální situace pro poskytování pečovatelské služby

Nepříznivá sociální situace vzniká z důvodu věku nebo zdravotního postižení, kdy osoba nezvládne samostatně řešit běžné životní potřeby, nebo situace a zachovat si běžné životní návyky, a zároveň nemá zdroje k jejich naplňování, a to buď vnitřní, tj. vlastní dovednosti a schopnosti, nebo vnější, tj. rodina, přátelé, veřejné dostupné zdroje, případně oboje.

 

CÍLE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 • Uživatel pečovatelské služby má takovou míru podpory, aby mohl žít doma bez nutnosti odejít do pobytového zařízení sociálních služeb, případně aby mohl odchod do pobytového zařízení co nejdéle oddálit.
 • Uživatel za podpory a pomoci poskytované péče žije tak, jak byl zvyklý, s ohledem na svá přání a potřeby.

 

CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Pečovatelskou službu poskytujeme osobám, nebo rodinám s dětmi, které z důvodu věku, nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhých osob, ale zároveň chtějí žít i nadále ve svých domovech. Jsou to:

 • Dospělí (18-64 let) a senioři (od 65 let), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 • Rodiny s dítětem/dětmi (do 18 let věku dítěte), tj. rodič (rodiče), nebo dítě (děti) se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Pečovatelská služba je poskytována na území Městské části Praha 20 v domácnosti uživatele, nebo v jeho přirozeném sociálním prostředí, a to na základě smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. V případě nutných pochůzek a doprovodů je možné poskytovat službu také mimo MČ Praha 20.

Pečovatelská služba poskytuje své služby v pracovní dny v době od 7.30 hod. do 18.00 hod., o víkendech od 7.30 do 16.00 hod.

V případě potřeby poskytnout péči uživatelům pečovatelské služby mimo pracovní dobu, lze nabídnout další poskytovatele sociálních služeb, zejména osobní asistenci.

 

ZÁSADY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Respektujeme jedinečnost každého uživatele a poskytujeme služby bez diskriminace.

K uživateli přistupujeme s respektem k jeho osobnosti, důstojnosti, jeho způsobu života, k příslušnosti k sociální skupině a s respektem k rozhodování uživatele o způsobech řešení jeho nepříznivé sociální situace.

 

Nevytváříme závislost uživatele na službě.

Vedeme uživatele k aktivnímu zapojení do procesu řešení jeho nepříznivé sociální situace a využívání vlastních a veřejných zdrojů při řešení této nepříznivé sociální situace.

 

Služby nastavujeme individuálně a pružně se přizpůsobujeme měnícím se potřebám jednotlivých uživatelů.

S každým uživatelem nastavujeme individuální míru péče, pomoci a podpory na základě zjištěných potřeb, možností a cílů uživatele, dle nastavených pravidel hodnotíme spolu s ním způsob poskytování služby a naplňování osobních cílů a dle zjištěných skutečností upravujeme individuální míru péče, pomoci a podpory tak, aby odpovídala nepříznivé sociální situaci uživatele.

 

Poskytujeme služby na odborné úrovni.

Všichni zaměstnanci splňují požadované kvalifikační požadavky, pravidelně se vzdělávají a naplňují standardy pečovatelské služby.

 

 

KAPACITA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Maximální okamžitá kapacita služby je stanovena takto:

všední dny 7.30 – 16.00 hod. – 6 uživatelů

všední dny od 16.00-18.00 hod. – 1 uživatel

víkendy 7.30 – 16.00 – 1 uživatel

 

PŘÍPADY, KDY PEČOVATELSKOU SLUŽBU NELZE POSKYTNOUT

 • Pečovatelská služba Městské části Praha 20 neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Pečovatelská služba Městské části Praha 20 nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí pečovatelské služby, byla vypovězena smlouva o poskytování pečovatelské služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Základní informace o poskytování pečovatelské služby 2023

Žádost o poskytování pečovatelské služby 2023

Žádost o poskytnutí pečovatelské služby pro rodiny s dětmi 2023 

Postup při podávání stížností 

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Sazebník služeb Pečovatelské služby 2023

Smlouva o poskytování pečovatelské služby 2023

Etický kodex zaměstnanců pečovatelské služby 

Žádost o byt v DPS

Vyjádření lékaře k žádosti o byt v DPS

 

Výroční zprávy:

INFORMACE A RADY PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ

PEČUJ DOMA