Sociální tématika

praha ž

Pečovatelská služba

Městská část Praha 20

 • Poskytovatel: Městská část Praha 20
 • Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 – Horní Počernice
 • Statutární zástupce: Starosta městské části Praha 20
 • Odbor sociálních věcí a školství: telefon 271 071 640

Sociální služby se poskytují na základě Rozhodnutí Magistrátu hlavního města ze dne 23.7.2019, pod č.j. MHMP 1473673/2019.

Kontaktní telefony:

 • vedoucí Odboru sociálních věcí a školství: 271 071 640, 604 554 194
 • koordinátorka pečovatelské služby: 271 071 799, 724 829 333

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc osobám nebo rodinám s dětmi, které se z důvodu věku, nebo zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba proto nabízí individuálně sestavený komplex služeb, které jsou poskytovány v domácnosti uživatele, nebo v jeho sociálním prostředí.

Cíle pečovatelské služby

Cílem služby je poskytovat pečovatelskou službu na základě individuálních potřeb uživatele tak, aby uživatel mohl zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Kritéria hodnocení naplňování cíle:

 • budeme se maximálně, dle svých možností snažit, aby nikdo nemusel odejít ze svého domova do  pobytového zařízení pouze z důvodu, že jsme nedokázali zajistit pečovatelskou službu
 • budeme operativně pomáhat k zajištění dalších služeb, pokud zajistit péči nebude v našich silách
 • budeme se maximálně, dle svých možností snažit, předcházet situacím,  kdy se uživatel musel přizpůsobit službě, a kdy se naopak služba mohla přizpůsobit uživateli.

Zásady (principy) pečovatelské služby

Zaměstnanci jsou povinni důsledně dodržovat základní principy poskytování služby:

 • Podporovat uživatele v jejich soběstačnosti, pomáhat rozvíjet jejich samostatnost a nezávislost na poskytované službě.
 • Respektovat lidskou důstojnost a osobní svobodu uživatelů.
 • Službu poskytovat v zájmu osob a v náležité kvalitě, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod občanů.
 • Všestranně podporovat uplatňování vlastní vůle uživatelů, včetně vytvoření podmínek pro vyjadřování jejich potřeb a stížností.
 • Být slušní a neúplatní při jednání.
 • Podporovat uživatele v osobních vztazích a aktivitách s rodinnými příslušníky a přáteli.
 • Vytvořit individuální přístup ke každému uživateli a podmínky pro rozvoj a udržení dosavadních duševních a tělesných schopností.
 • Poskytovat služby uživatelům bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví.

 

Druh služby

Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob.

Pečovatelská služba MČ Praha 20 nabízí základní a fakultativní činnosti, a to:

Základní činnosti:

 • základní sociální poradenství,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakultativní činnosti

 • dohled, návštěvu, kontrolu,
 • doprovod dospělých osob na procházky, do obchodů a podobně.

Poskytovatel dle svých možností a po vzájemné dohodě s uživatelem může nad rámec základních činností uvedených v odst. 1 tohoto článku, poskytnout uživateli výše specifikované fakultativní služby.

Cílová skupina uživatelů pečovatelské služby

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • rodiny s dítětem/dětmi

Věková struktura uživatelů pečovatelské služby

 • děti předškolního věku (1-7 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15 let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladší dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Místo a čas poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována na území Městské části Praha 20 v domácnosti uživatele, nebo v jeho přirozeném sociálním prostředí (v případě nutných pochůzek a doprovodů také mimo Městskou část Praha 20). Služba je poskytována na základě smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

Pečovatelská služba poskytuje své služby v pracovní dny v době od 7.30 hod. do 16.00 hod.

V případě potřeby poskytnout péči uživatelům pečovatelské služby mimo pracovní dobu, lze nabídnout další poskytovatele sociálních služeb, zejména osobní asistenci.

Kapacita pečovatelské služby

Kapacita Pečovatelské služby Městské části Praha 20 je 150 uživatelů. Přesný počet závisí na rozsahu poskytovaných služeb u jednotlivých uživatelů a limitu pracovních úvazků.