VÝSTAVBA NOVÉHO MOSTU X 503 BOŽANOVSKÁ

VÝSTAVBA NOVÉHO MOSTU X 503 BOŽANOVSKÁ
VÝSTAVBA NOVÉHO MOSTU X 503 BOŽANOVSKÁ

Vážení občané,

k vašim četným dotazům k mostu Božanovská sděluji, že stavební práce na realizaci nového mostu nad D11 probíhají dle informací od zhotovitele v souladu s harmonogramem.

Po ukončení režimu zimní údržby na dálnici D11 byla v období 20.3.2023 – 19.4.2023 provedena demolice stávající spodní stavby (mostních opěr na obou stranách dálnice), resp. úprava tvaru pro provázání spodní stavby se stavbou novou. Výsledná konstrukce bude sloužit pro uložení ocelobetonové mostovky, změnou oproti prostorovému uspořádání původního mostu bude absence středového pilíře.

Samotná výstavba spodní stavby je naplánována na šest postupných betonáží jednotlivých konstrukčních celků. Práce předcházející samotné betonáži (příprava bednění, transport výztuže, realizace pomocných konstrukcí apod.) probíhají většinou na předpolích mostu, tzn. skrytých řidičům jedoucím po D 11, takže může nastat mylný dojem, že se na stavbě nepracuje s plným nasazením nebo se pracuje přerušovaně.

Ve skutečnosti práce probíhají 12 hodin denně včetně sobot a nedělí s výjimkou technologických přestávek po betonáži a dílčí termíny prací  se daří dodržovat bez ohledu na komplikace, které při druhově podobných výstavbových projektech vznikají.

Zhotovitel předpokládá dokončení spodní stavby ve druhém srpnovém týdnu, kdy budou zahájeny přípravné práce na montáž nosné konstrukce. Ta proběhne v polovině srpna a její přesný termín bude znám až po projednání na uzavírkové komisi. ŘSD. Osazení nosné konstrukce je stěžejní milník harmonogramu výstavby. Samotné osazení bude realizováno za dopravního omezení na dálnici v režimu 1/1 pruh v nočních hodinách během jednoho víkendu, tzn. provozovaný bude pouze vždy jeden pruh v každém jízdním pásu směrem na Hradec a Prahu a během zdvihu nosníků na výchozí pozici bude dálnice vždy cca na 30 minut zcela uzavřena.

Teprve po osazení nosné konstrukce a betonáži mostovky lze provádět navazující činnosti na předpolích, chodnících a úpravě komunikace Božanovská.

K dnešnímu dni tedy práce probíhají harmonogramu, který předpokládá zprovoznění mostu přes dálnici D 11 do konce letošního roku. Vzhledem k technologiím navazujících prací, jakými jsou např. pokládka izolačního souvrství, ochrana izolace z litého asfaltu apod. bude zásadně záležet i na klimatických podmínkách v podzimním a zimním období.

OŽPD