PROGRAM „ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V HL. M. PRAZE – POŘÍZENÍ EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ V DOMÁCNOSTECH V“

PROGRAM „ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V HL. M. PRAZE – POŘÍZENÍ EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ V DOMÁCNOSTECH V“
PROGRAM „ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V HL. M. PRAZE – POŘÍZENÍ EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ V DOMÁCNOSTECH V“

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že Hlavní město Praha vyhlásilo v pořadí již pátou výzvu na příjem žádostí o kotlíkové dotace pro občany tzv. nízkopříjmových domácností. Pražané mohou své žádosti podávat průběžně až do 31. srpna 2024. Finanční prostředky na dotace na výměnu starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní tepelné zdroje jsou tentokrát ve výši 10,3 milionu Kč.

Dotace jsou určeny na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinném domě, trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci (zde podmínkou doložení trvalého pobytu 24 měsíců nebo více), bytovém domě nebo bytové jednotce v bytovém domě (dále jen „Podporovaná nemovitost“) za moderní nízko-emisní tepelné zdroje.

 

Dotace je určena pro nízkopříjmové domácnosti, kterou tvoří Žadatel (vlastník nebo většinový spoluvlastník, který má v Podporované nemovitosti trvalý pobyt) a dále osoby, které se Žadatelem trvale bydlí a splňují následující kritéria:

1.Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání Žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,

nebo

2.Žadatel nebo některý z členů jeho domácnosti v období 1. 1. 2022 do doby podání Žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral celou dobu).

 

Žadatelům, jejichž podané žádosti splnily podmínky programu, bude následně poskytnuta dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše podle typu instalovaného zdroje. Žadatelé mají možnost volby způsobu financování a podat žádost o poskytnutí zálohy ve výši 60 % z maximální výše dotace podle typu instalovaného zdroje.

 

Zahájení příjmu žádostí v elektronické podobě: 7. 8. 2023 v 8:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí v elektronické podobě: 31. 8. 2024 v 23:59 hod. včetně

 

Dotace bude poskytována ve výši 95 % ze způsobilých výdajů Projektu s následujícími limity:

 

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva              max výše dotace do 130 000 Kč

Tepelné čerpadlo                                                                   max výše dotace do 180 000 Kč

 

Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií (SVT), který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR, a který je k dispozici na adrese: http)s://svt.sfzp.cz/.

 Možnosti čerpání dotace:

 

Žadatelé, kteří podávají Žádost před realizací projektu, mají možnost si zvolit jednu ze dvou variant čerpání Dotace:

VARIANTA 1 – ex post – dotace je vyplacena v celkové výši po realizaci Projektu a doložení dokladů.

VARIANTA 2 – modifikovaná ex ante – záloha ve výši 60 % maximální možné výše Dotace podle typu instalovaného zdroje před realizací projektu.

 

V případě dotazů se na Magistrát hl. Prahy: Ing. Miroslav Zeman – 236 004 379. e-mail: miroslav.zeman@praha.eu

 

Veškeré informace k Programu jsou dostupné na: https://portalzp.praha.eu/kotlikovedotaceV

(https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_V/index.html)