Voda – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY NEBO PRIORITNÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

Dle ustanovení § 16 odst. 1 vodního zákona je třeba povolení vodoprávního úřadu.

 

 1. Identifikační číslo:
 2. Kód:
 3. ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU. Seznam těchto látek je uveden v příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 4. základní informace k životní situaci

Dle ustanovení § 16 odst. 1 vodního zákona je třeba mít k vypouštění odpadních vod do kanalizace (s obsahem jedné nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek) povolení vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad je vázán při vydání povolení emisními standardy a lhůtami pro jejich dosažení, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
 • Osoba starší 18 let, může jednat osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce, který spolu se žádostí předloží úředně ověřenou plnou moc.
 • Právnická osoba jedná prostřednictvím své oprávněné osoby.
 1. Podmínky a postup řešení:

K VYDÁNÍ POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU JE VĚCNĚ KOMPETENTNÍ ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU HL. M. pRAHY

Vodoprávní úřad uloží dle odst. 4 § 16 v povolení podle odst. 1 § 16 vodního zákona povinnost zřídit kontrolní místo a způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod, míry jejich znečištění zvláště nebezpečnými závadnými látkami nebo prioritními nebezpečnými látkami a způsob, jímž mu budou výsledky měření předávány. Přitom zohlední požadavky schváleného kanalizačního řádu.

Pokud je pro odstraňování zvlášť nebezpečných nebo prioritních nebezpečných látek z odpadních vod vypouštěných do kanalizace instalované zařízení s dostatečnou účinností, může vodoprávní úřad v povolení stanovit místo povinností podle odst. 4 § 16 podmínky provozu takového zařízení (§16 odst. 5 vodního zákona).

 1. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti s přílohami na příslušném formuláři – viz bod 11 do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy se sídlem Mariánské nám. 2 Praha 1 anebo na pracoviště odboru ochrany přírody Magistrátu hlavního města Prahy se sídlem Jungmannova 35/29, Praha 1 a nebo na adresu datové schránky IDDS: 48ia97h.

 1. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice. Detašované pracoviště: Jívanská 635, Praha 9 – Horní Počernice.

 1. KDE, S KÝM A KDY MŮŽETE ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT:

Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor životního prostředí a dopravy na:

Ing. Yvonu Hájkovou, detašované pracoviště, budova Jívanská 635, dveře č. 214

 • pondělí od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • středa  od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • pátek   od 8.00 – 11.00 hod.
 1. JAKÉ DOKLADY A INFORMACE MUSÍTE MÍT S SEBOU:

Platný doklad totožnosti. Další potřebné doklady jsou uvedené ve formuláři a jeho příloze. Liší se dle obsahu konkrétní žádosti, je proto nezbytné prostudovat nejen příslušný formulář, ale i přílohu. Mezi nejzákladnější patří:

 • souhlas vlastníka, popř. provozovatele kanalizace s vypouštěním,
 • situace širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, schematicky zakreslená do mapového podkladu v měřítku 1 : 10 000 nebo 1 : 50 000,
 • doklady, jimiž se prokazuje vlastnická či jiná práva žadatele,
 • dokumentace k povolované činnosti, včetně popisu dopadů na okolí,
 • stanovisko správce povodí,
 • vyjádření správce vodního toku k zamýšlené činnosti,
 • situační výkres současného stavu v kopii do katastrální mapy s popisem záměru a vyznačením účinku na okolí,
 • závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud to vyžadují jiné právní předpisy,
 • k některým činnostem vyjádření osoby s odbornou způsobilostí,
 • dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů,
 • v případě zastupování žadatele, plná moc s uvedením rozsahu úkonů.

Upozornění: ve vysvětlivkách přílohy č. 10 je pod bodem 5 uvedeno nařízení vlády č. 401/2015 Sb., které již bylo překonáno současně platným nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

 1. JakÝ jE potřebnÝ formulář a kde jE k dispozici:

Chcete-li získat povolení vodoprávního úřadu dle § 16 odst. 1 vodního zákona, v platném znění, vyzvedněte si tiskopis na Odboru životního prostředí a dopravy, Úřadu městské části Praha 20, detašované pracoviště, budova Jívanská 635. Své formuláře zveřejňuje odbor životního prostředí a dopravy mimo jiné také na oficiálních internetových stránkách úřadu www.pocernice.cz odkaz Formuláře s přílohami

 

FORMULÁŘ Č. 10:        Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu, je v příloze č. 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

 1. Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pro vydání souhlasu není stanoven.

13.       Lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

14.       Další účastníci řízení

Účastníkem řízení o vydání povolení je žadatel a další účastnící řízení, kteří jsou určeni v souladu se správním řádem (ustanovení § 27 – 35 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění), a to zejména: uživatel závadných látek, vlastník dotčeného pozemku, příp. provozovatel kanalizace, správce dotčeného vodního toku, a obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí.

15.       jAKÉ DALŠÍ ČINNOSTI JSOU PO ŽADATELI POŽADOVÁNY

V případě podání neúplné žádosti bude žadatel telefonicky či písemně vyzván k doplnění podané žádosti.

16.       ELEKTRONICKÉ SLUŽBY, KTEROU LZE VYUŽÍT

e-mail:                          urad@pocernice.cz

ID datová schránka:      seibq29

17.       PODLE KTERÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE POSTUPUJE

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

18.       JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
 • vyhláška č. 428/2001 S., kterou se provádí zákon č. 274/2001 S., o vodovodech a kanalizacích,
 • zákon č. 305/2000Sb., o povodích,
 • zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a st. báňské správě, v platném znění,
 • zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
 • vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy.

19.       jaké jsou opravně prOstředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí dle § 81 správního řádu a přezkumné řízení dle § 94 správního řádu

 • Proti povolení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, podáním u zdejšího odboru životního prostředí a dopravy.
 • Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění povolení je nepřípustné.

20.       Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za přestupek uvedený v § 116 odst. 1 písm. d) lze fyzické osobě uložit pokutu dle odst. 2 písm. d) až do výše 100 000 Kč.

Za přestupek uvedený v § 125a odst. 1 písm. d) lze fyzické podnikající a právnické osobě uložit pokutu dle odst. 2 písm. c) až do výše 5 000 000 Kč.

 

21.       NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:

Co to jsou zvlášť nebezpečné či prioritní látky?

Seznam nebezpečných závadných látek a dalších látek nebo skupin látek, které v mohou poškodit vody a životní prostředí, je uveden v příloze č. 1 k vodnímu zákonu. Seznam obsahuje i zvlášť nebezpečné závadné látky. Zvláštní kategorií nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek jsou prioritní látky, které představují významné riziko pro vodní prostředí a související ekosystémy. Seznam prioritních látek stanoví vláda nařízením. V současné době to je Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Součástí seznamu prioritních látek v příloze č. 6 k tomuto nařízení vlády je také kategorie prioritní nebezpečné látky. za prioritní jsou označené látky, které vytvářejí velmi vysoké riziko ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí z důvodu své perzistence a schopnosti bio akumulace.

V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost činit tato opatření:

 1. Vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní plán“) a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu; může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek před předložením ke schválení s příslušným správcem vodního toku, kterému také předá jedno jeho vyhotovení,
 2. Provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let.

22.       další informace:

——————————–

 1. příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to např:

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb-(1)

Upozornění:

Přímý odkaz na stránky MMR je v rubrice „Tiskopisy“

Ministerstvo zemědělství ČR, rozcestník eAGRI – voda

MZe ČR Sekce vodního hospodářství – Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí.

24.       Související životní situace a návody, jak je řešit

——————————-

 

 1. za správnost návodu odpovídá útvar:

ÚMČ Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy, detašované pracoviště Jívanská 635, Praha 9 – Horní Počernice

26.       za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Věra Bidlová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, tel: 720 449 122

27.       návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 01. 01. 2020

28.       poslední aktualizace návodu ke dni: 27. 01. 2020

—————————-

29.       datum konce platnosti návodu:

Souvisí se změnou platnosti právních norem

30.       případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

————————–