Stavba infrastruktury v lokalitě V Slavětíně – „STAVBA Č. 3295 TV HORNÍ POČERNICE, ETAPA 0034 V SLAVĚTÍNĚ, VE ŽLÍBKU“

aktuální informace a odhadovaný harmonogram jejího dalšího postupu

Investorem stavby nových komunikací (povrchů), splaškové kanalizace, odvodnění komunikace a veřejného osvětlení v ulici V Slavětíně, která je vedena pod společným názvem „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně, Ve Žlíbku“, je Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy – odbor investiční.

Dne 13. 11. 2020 bylo Odborem výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 20, jakožto příslušným obecným stavebním úřadem, vydáno na tuto stavbu územní rozhodnutí. Právní moci toto územní rozhodnutí nabylo dne 15. 12. 2020.

V současné době probíhají projekční práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení. Zpracovatel (společnost PROJEKT IV s.r.o.) má projektovou dokumentaci dokončit a předat investorovi podle smlouvy do 30. 3. 2021.

Na základě zpracované projektové dokumentace bude zpracovatel zajišťovat podklady pro stavební řízení. Na stavbu budou vedena dvě – jedno na komunikace (povede opět Odbor výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 20) a druhé na kanalizaci, které bude v kompetenci příslušného vodoprávního úřadu – Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20. Zpracovatel projektové dokumentace odhaduje vydání stavebních povolení nejdříve koncem roku 2021. Pokud bychom se na to dívali optimističtěji, bylo by možné očekávat jejich vydání již ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

Dále by mělo následovat vypracování prováděcí, tj. zadávací dokumentace, na což má zpracovatel lhůtu 10 týdnů od výzvy objednatele (investora). Výběr zhotovitele obvykle trvá cca 3 až 4 měsíce.