OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRAT VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO) KÁCENÍ DŘEVIN

OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRAT VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO) KÁCENÍ DŘEVIN
OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRAT VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO) KÁCENÍ DŘEVIN

Vážení občané,

v rámci stavby „Optimalizace železniční trat Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ započal investor stavby s kácením dřevin podél železniční trati.

V roce 2022 probíhalo na území Horních Počernic kácení od hranice s katastrálním území obce Zeleneč po Lukaveckou ulici, kde došlo k rozsáhlé rekonstrukci železničního přejezdu.

V roce letošním, spolu se zahájením další etapy budování této veřejně prospěšné stavby, dojde k dalšímu kácení. Dřeviny budou odstraňovány z důvodu nutných přeložek sítí, budování odvodnění trati, novým vedením inženýrských sítí a nového trakčního vedení, zajištěním přístupových cest na staveniště a zajištění rozhledových poměrů na trati. Káceny budou dřeviny vyrůstající přímo z drážního tělesa i dřeviny v jeho bezprostřední blízkosti, které jsou v kolizi se stavbou.

Kácení bylo povoleno rozhodnutími odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 čj. MCP20 0092114/2020/OŽPD/Jel, které nabylo právní moci dne 22.5.2020, a čj.  MCP20 002477/2022/OŽPD/Jel, které nabylo právní moci dne 1.2.2022.

Stavba „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)“ patří mezi veřejně prospěšné stavby ve smyslu § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a dle § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona naplňuje definiční znaky jednoho z účelů vyvlastnění. Zároveň se jedná o stavbu klasifikovanou podle §1, odst. 2, písm. b), resp. c) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a vztahuje se na ni výjimka dle § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění.

 

OŽPD