Voda – Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

 1. NÁZEV ÚKONU

 

OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ, OBNOVY VODNÍHO DÍLA ZNIČENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU NEBO HAVÁRIÍ, VODOHOSPODÁŘSKÝCH ÚPRAV

Dle ustanovení § 15a odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.

 

2. SUBJEKT, VŮČI KTERÉMU SE ÚKON VYKONÁVÁ A OKOLNOSTI KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE

 

 • Osoba starší 18 let, můžete jednat osobně nebo prostřednictvím úředně ověřenou plnou mocí zmocněného zástupce.
 • Právnická osoba jedná prostřednictvím své oprávněné osoby.

 

 1. OKOLNOSTI, KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE

Dle § 15a odst. 3 vodního zákona, udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií a vodohospodářské úpravy; zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

 

V případech podle věty první a druhé činí lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu, že nemá námitek, 15 dnů; v této lhůtě může stavební úřad ohlášenou obnovu nebo udržovací práce nebo vodohospodářské úpravy zakázat.

Jestliže vodoprávní úřad s provedením ohlášeného vodního díla souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c); ustanovení § 9 odst. 2 se v takovém případě nepoužije.

 

Vodoprávní úřad sdělí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu správci povodí. V případě, že je provedením ohlášeného vodního díla dotčen vodní tok, sdělí vodoprávní úřad tyto skutečnosti též příslušnému správci vodního toku.

Dle § 25 odst. 2 vodního zákona stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa.

 

 1. CHARAKTERISTIKA ÚKONU

Při ohlašování se použijí přiměřeně ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Ohlášení se řídí ustanovením § 103 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, kde jsou vyjmenované stavby, které nepotřebují povolení ani ohlášení. V § 104 stavebního zákona jsou uvedeny jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení.

V odst. 1 písm. j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c), kam spadají i činnosti vyjmenované v § 15a odst. 3 vodního zákona. V § 105, 106 a 107 stavebního zákona jsou sděleny podrobnosti a postup ohlášení a s ním vysloveného souhlasu vodoprávního úřadu.

 

 1. VÝSLEDEK ÚKONU

Souhlasy jsou zařazeny mezi tzv. individuální správní akty. Stavební zákon v současné podobě výslovně uvádí, že při vydání souhlasu se nepoužije část druhá a třetí správního řádu (např. § 96 odst. 4 a § 106 odst. 2 stavebního zákona). Z tohoto pohledu se proto nedá hovořit o rozhodnutích ve smyslu § 67 správního řádu. Odborná shoda však nepanovala v otázce, zda jsou souhlasy rovněž rozhodnutím podle § 65 zákona č. 150/2001 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), a tedy přezkoumatelné ve správním soudnictví na základě žaloby proti rozhodnutí správního orgánu.

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v uvedeném usnesení ve věci Kopřivnická vzorkovna nejednotnou judikaturu sjednotil. Dospěl k závěru, že souhlasy, které stavební úřad výslovně či mlčky činí k ohlášení či oznámení, nejsou vydávány v rámci správního řízení, ale jsou jinými úkony podle části čtvrté správního řádu (upravující vyjádření, osvědčení a sdělení). Současně konstatoval, že ačkoliv jsou tyto souhlasy s to zasáhnout právní sféru třetích osob, pro nedostatek formální stránky nemohou být rozhodnutím ve smyslu § 65 správního řádu (usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, č. j. 2 As 86/2010 – 76) byla judikatura v otázce možného přezkumu souhlasů značně rozkolísaná.

 

 1. KDY VĚC ŘEŠIT

Dnem doručení žádosti je zahájeno řízení o žádosti ve věci a v rozsahu, ve kterém je žádost podána.

 

 1. VÝČET DOKLADŮ, JINÝCH DOKUMENTŮ A DALŠÍCH NÁLEŽITOSTÍ K INICIACI ÚKONU PROVEDENÍ ELEKTRONICKY A JINAK NEŽ ELEKTRONICKY

Své formuláře zveřejňuje odbor životního prostředí a dopravy mimo jiné také na oficiálních internetových stránkách úřadu www.pocernice.cz odkaz Formuláře s přílohami, případně si můžete vyzvednout tiskopis na Odboru životního prostředí a dopravy, Úřadu městské části Praha 20, detašované pracoviště, budova Jívanská 635.

FORMULÁŘ Č. 15:   ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav.

 

 1. KDE A Jakým způsobem LZE ÚKON INICIOVAT ELEKTRONICKY

ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

IDDS:              seibq29

E-MAIL:          urad@pocernice.cz

 

 1. KDE A Jakým způsobem LZE ÚKON INICIOVAT JINAK NEŽ LEKTRONICKY
 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh DO PODATELNY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.
 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh NA DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20. V tomto případě bude žádost doručena do podatelny zaměstnancem odboru životního prostředí a dopravy ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor životního prostředí a dopravy na:

Ing. Yvonu Hájkovou, detašované pracoviště, budova Jívanská 635, dveře č. 214

 • pondělí od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • středa  od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • pátek   od 8.00 – 11.00 hod.

 

 1. Správní a jiné poplatky PŘI INICIACI ÚKONU PROVEDENÉM ELEKTRONICKY A JINAK NEŽ ELEKTRONICKY

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pro vydání souhlasu dle § 15a vodního zákona, je zpoplatněn dle položky č. 18, odst. 4 – vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 částkou 500,- Kč.

 

 1. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Jelikož souhlasy nejsou vydávány v rámci správního řízení, není ani třetím osobám umožněno se proti jejich vydání bránit opravnými prostředky podle správního řádu. V úvahu proto přichází pouze možnost podání podnětu k zahájení přezkumného řízení, které je však zahajováno z moci úřední, a osobám, které podnět podávají, právo na zahájení takového řízení nenáleží.

 • podání podnětu k přezkumnému řízení,
 • žaloba proti zásahu správního orgánu.

Podnět k přezkumu dle ustanovení § 106 odst. 2 stavebního zákona umožňuje podat tzv. podnět k zahájení přezkumného řízení. Souhlas s ohlášením stavby lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený vodoprávnímu úřadu, který souhlas vydal, tj. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Žalobu je možné podat proti souhlasu s ohlášením stavebního záměru, žalobu proti jinému zásahu správního orgánu podle § 82 a násl. soudního řádu správního. Žalobu lze opět podat do dvou měsíců od okamžiku, kdy se žalobce o souhlasu dozvěděl a nejpozději do dvou let od jeho vydání.

 

 1. ČASTÉ DOTAZY

Jaké další doklady jsou nutné k podání žádosti? Doklady jsou uvedeny v příloze k žádosti. Dle povahy činnosti to mohou být např.:

 • doklady prokazující vlastnická či jiná práva,
 • dokumentace zamýšlené vodohospodářské úpravy, případně jednoduchý technický popis prací, je-li ohlašována obnova vodního díla,
 • posouzení vlivu udržovacích prací na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na složky životního prostředí,
 • vydaná rozhodnutí, stanoviska, souhlasy apod. vztahující se k dané věci,
 • závazná stanoviska, vyjádření dotčených orgánů státní správy,
 • stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, jestliže se ho dotýká,
 • vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem,
 • a další dle textu přílohy.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu, že nemá námitek proti obnovení vodních děl zničených živelnou pohromou, činí 15 dnů. V ostatních případech platí, že ohlášené práce může stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu (vodoprávního úřadu). Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz, platí, že stavební úřad souhlas udělil.

Jaké další činnosti mohou být po žadateli požadovány?

 • V případě podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění podané žádosti.

Jaké elektronické služby lze využít

 • E-mail:                        urad@pocernice.cz
 • ID datová schránka:     seibq29

 

 1. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ

Ve vodním zákonu nejsou taxativně vymezeny, ale u jednotlivých konkrétních případů nedodržení povinností budou sankce vycházet z příslušných ustanovení nejen vodního, ale i stavebního zákona.

 

 1. PŮSOBNOST
 • Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti:

Vodoprávní úřad místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále příslušný podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 15 odst. 5 vodního zákona

 1. TÉMATICKÁ OBLAST, V NÍŽ SE ÚKON VYKONÁVÁ
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • zákon č. 500/2004 sb., správní řád v platném znění,
 • zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
 • vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a vyhlášky č. 66/2018 Sb.,
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů.
 1. KLÍČOVÁ SLOVA TÝKAJÍCÍ SE ÚKONU
 • Ohlášení udržovacích prací,
 • ohlášení obnovy vodního díla zničeného pohromou nebo havárií,
 • ohlášení vodohospodářských úprav.
 1. POČÁTEK PLATNOSTI POPISU

Popis je platný dle právního stavu ke dni 31. 3. 2021

 1. KONEC PLATNOSTI POPISU ÚKONU 

Do doby změny novelizace či jiné změny uvedených právních norem.

Průběžná aktualizace ke dni 31. 3. 2022

 

 1. VÝSLEDEK ÚKONU JE VEDENÝ VE VODOPRÁVNÍ EVIDENCI
 • IKF: 160021; Značka: Stav 2-12; Popis: Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
 • Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE) Ministerstva zemědělství ČR
 •