Voda – Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

1. Název úkonu

POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU (podle § 8 odst. 1 písm. a), b), c), d), e) nebo f) vodního zákona č.254/2001 Sb.)

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, je třeba: jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi, jedná se o: – jejich odběr; – jejich vzdouvání popřípadě akumulaci; – využívání jejich energetického potenciálu; – užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů za účelem podnikání; – jiné nakládání s nimi. jde-li o podzemní vody, jedná se o: – jejich odběr; – jejich akumulaci; – jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny; – umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou; – jiné nakládání s nimi.
Dále čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie

 • čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
 • užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona.

 

2. Subjekt, vůči kterému se úkon vykonává

 • Osoba starší 18 let, můžete jednat osobně nebo prostřednictvím úředně ověřenou plnou mocí zmocněného zástupce.
 • Právnická osoba jedná prostřednictvím své oprávněné osoby.

 

3. Okolnosti, ke kterým se vykonání úkonu vztahuje

podle § 8 odst. 1 písm. a), b), c), d), e) nebo f) vodního zákona č.254/2001 Sb., se odst. 1 týká povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen „povolení k nakládání s vodami“), které je třeba:

a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi:

  • jejich odběr,
  • jejich vzdouvání popřípadě akumulaci,
  • k využívání jejich energetického potenciálu,
  • k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,
  • k jinému nakládání s nimi,

b) jde-li o podzemní vody:

  • k jejich odběru,
  • k jejich akumulaci,
  • k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,
  • k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,
  • k jinému nakládání s nimi,

d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,

e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 7b),

f) k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona1a).

 

4. Charakteristika úkonu

Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené.

SLOUČENÉ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) a o STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K TAKOVÉMU ODBĚRU (viz i samostatná životní situace dle přílohy č. 9). V případě sloučeného územního a stavebního řízení a řízení O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) je životní situace vedená pod názvem: Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru – formulář přílohy č. 16 a v případě sloučeného územního a stavebního řízení formulář č. 6 k vyhl. č. 503/2006 Sb.).

 

5. Výsledek úkonu

Správní řízení je ukončeno rozhodnutím.

 

6. Kdy věc řešit

Dnem doručení žádosti je zahájeno řízení o žádosti ve věci a v rozsahu, ve kterém je žádost podána.

 

7. Výčet dokladů, jiných dokumentů a dalších náležitostí k inicializaci úkonu provedenému elektronicky a jinak než elektronicky

Potřebné doklady jsou uvedené v jednotlivých formulářích a v jeho příloze. Liší se dle konkrétní žádosti, je proto nezbytné prostudovat příslušný formulář a přílohu.

Formuláře zveřejňuje odbor životního prostředí a dopravy na oficiálních internetových stránkách úřadu www.pocernice.cz odkaz Formuláře s přílohami.

Tiskopis je možné vyzvednout i na Odboru životního prostředí a dopravy, Úřadu městské části Praha 20, detašované pracoviště, budova Jívanská 635.

 

A)

Pokud žádáte o samostatné povolení či jeho změnu k nakládání s vodami a nežádáte o povolení stavby vodního díla, pak podáte písemnou žádost na předepsaném formuláři, PŘIČEMŽ VYBÍRÁTE DLE ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S VODAMI Z FORMULÁŘŮ č. 1 a 2 S PŘÍLOHAMI.

FORMULÁŘ Č. 1:     Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu dle § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona.

FORMULÁŘ Č. 2:     Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácnostní) nebo jeho změnu dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona.

 

B)

V případě, že žádáte o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K TAKOVÉMU ODBĚRU, podle § 8 odst. 1, písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona, pak použijete:

 

FORMULÁŘ Č. 16    Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácnostní) nebo jeho změnu vodního zákona a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru.

+ FORMULÁŘ č. 6 k vyhl. č. 503/2006 Sb., V případě podání žádosti o sloučené územního a stavebního řízení a řízení O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) je životní situace vedená pod názvem: Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru – formulář přílohy č. 16 a v případě sloučeného územního a stavebního řízení formulář č. 6 k vyhl. č. 503/2006 Sb.

 

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

IDDS:              seibq29

E-MAIL:          urad@pocernice.cz

 

9. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat jinak než elektronicky

 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh DO PODATELNY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.
 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh NA DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20.V tomto případě bude žádost doručena do podatelny zaměstnancem odboru životního prostředí a dopravy ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor životního prostředí a dopravy na:

Ing. Yvonu Hájkovou, detašované pracoviště, budova Jívanská 635, dveře č. 214

 • pondělí od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • středa  od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • pátek   od 8.00 – 11.00 hod.

 

10. Správní a jiné poplatky při iniciaci úkonu provedeném elektronicky a jinak než elektronicky

Správní ani jiné poplatky nejsou PRO NAKLÁDÁNÍ S VODAMI podle § 8 odst. 1 stanoveny.

 

11. Opravné prostředky

 • Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, podáním u zdejšího odboru životního prostředí a dopravy.
 • Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
 • Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

 

12. Časté dotazy

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Dle složitosti projednávaného případu podle § 115 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., bezodkladně, v ostatních případech nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

 

Používá vlastní studnu a jen pro svou potřebu (fyzická osoba mimo rámec podnikání)? 

 • K odběru podzemní vody je třeba podat Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností).
 • K povolení stavby studny (pokud byla postavena bez povolení) podat formulář Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností).

 

Studna byla vybudována společně s domem v roce 1949 (fyzická osoba mimo rámec podnikání).

 • Odběr podzemní vody ze studny se pokládá za povolený i po 1. lednu 2008. Není třeba nikam nic nahlašovat.

Vodu z vlastní studny používá pro provoz keramické dílny a nemá žádné povolení? 

 • Pokud se jedná o studnu vybudovanou před 1. lednem 1955, odběr se považuje za povolený až do 1. ledna 2008. V případě potřeby lze požádat o prodloužení stávajícího povolení, a to v termínu do 1. července 2007, případně kdykoli zažádat o vydání povolení nového.
 • jestliže studna byla vybudovaná v období 1. ledna 1955 až 31. prosince 2001, pak je třeba podat Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a ke stavbě (pokud byla stavba postavena bez povolení). Žádost o stavební povolení k vodním dílům.
 • Studna vybudovaná po 1. lednu 2002 – pokud povolení k odběru podzemní vody bylo vydáno, platí i po 1. lednu 2008. Jestliže povolení vydáno nebylo, podejte Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a ke stavbě (pokud byla postavena bez povolení) Žádost o stavební povolení k vodním dílům.

 

Čerpadlem odebírá vodu z řeky k zalévání? 

 • To se může, ale jen na základě platného povolení k odběru povrchové vody – viz formulář Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami. Bez povolení lze odebírat povrchovou vodu pouze pro vlastní potřebu a na vlastní nebezpečí bez použití zvláštního technického zařízení (vědrem, konví apod.).

 

Studnu vybudoval v roce 1969, ale doklady už nemá (fyzická osoba mimo rámec podnikání)? 

 • Platí, že v případě, kdy se dokumentace studny nedochovala, považuje se studna za povolenou a řízení o jejím odstranění se nezahajuje. Vlastník stavby je pouze povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby a uchovávat ji po celou dobu trvání stavby, popř. ji odevzdat novému vlastníkovi studny při změně jejího vlastnictví. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby není vybraná činnost ve výstavbě, takže se nevyžaduje její zpracování od autorizovaného projektanta. Pokud vlastník studny sám dokumentaci skutečného provedení nepořídí, vodoprávní úřad mu to (pokud to zjistí) nařídí, popř. mu uloží pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby). Jestliže se nedochovalo povolení k odběru podzemní vody a jeho vydání nelze ani prokázat (např. v archivu vodoprávního úřadu), je třeba o jeho vydání požádat.

 

13. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Výňatek z § 116 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, se fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • nedodrží rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané za účelem úpravy, omezení nebo zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami podle § 6 odst. 4,
 • nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 bez povolení k nakládání s vodami,
 • v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 vypustí bez povolení vodoprávního úřadu do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné látky nebo prioritní nebezpečné látky,
 • provede stavbu, zařízení nebo činnost podle § 17 odst. 1 bez souhlasu vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním,
 • poruší zákaz podle § 28 odst. 2,
 • nakládá s vodami v rozporu s rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle 109 odst. 1 nebo neprovede opatření uložené podle § 109 odst. 2, nebo

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu:

 • do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a),
 • do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b), d), e), f),
 • za přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem povrchových vod bez povolení k nakládání s vodami se uloží pokuta ve výši násobku sazby 40 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod a celkového množství těchto vod, nejvýše však ve výši 500 000 Kč.
 • za přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem podzemních vod bez povolení k nakládání s vodami se uloží pokuta ve výši násobku sazby 70 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod a celkového množství těchto vod, nejvýše však ve výši 500 000 Kč.
 • Výňatek z § 118 Porušení jiných povinností při nakládání s vodami, zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, fyzická osoba se jako oprávněný dopustí přestupku tím, že
 • nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 v rozporu s povolením k nakládání s vodami,
 • nezměří množství povrchových nebo podzemních vod podle § 10 odst. 1 nebo 2, nebo
 • fyzická osoba se jako nabyvatel práv a povinností vyplývajících z povolení k nakládání s vodami, s výjimkou povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod nepřesahující 6 000 m3 ročně nebo 500 m3 měsíčně, dopustí přestupku tím, že neoznámí podle § 11 odst. 1 přechod nebo převod pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno.

Za přestupek lze uložit pokutu:

 • do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), nebo
 • do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).
 • Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) spáchaný odběrem povrchových vod v rozporu s povolením k nakládání s vodami se uloží pokuta ve výši stanovené podle § 116 odst. 3. Ustanovení § 116 odst. 5 a 6 se použijí obdobně.
 • Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) spáchaný odběrem podzemních vod v rozporu s povolením k nakládání s vodami se uloží pokuta ve výši stanovené podle § 116 odst. 4. Ustanovení § 116 odst. 5 a 6 se použijí obdobně.

 

14. Působnost

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti:

Vodoprávní úřad místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále příslušný podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 15 odst. 5 vodního zákona

 

15. Tématická oblast, v níž se úkon vykonává

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • zákon č. 500/2004 sb., správní řád v platném znění,
 • zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
 • vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a vyhlášky č. 66/2018 Sb.

 

16. Klíčová slova týkající se úkonu

 • povolení k nakládání s povrchovými vodami, nebo o jeho změnu,
 • povolení k nakládání s podzemními vodami, nebo o jeho změnu.

 

17. Počátek platnosti popisu úkonu

Popis je platný dle právního stavu ke dni 31. 3. 2021

 

18. Konec platnosti popisu úkonu

Do doby změny novelizace či jiné změny uvedených právních norem.

Průběžná aktualizace ke dni 31. 3. 2022

 

19. Výsledek úkonu je vedený ve vodoprávní evidenci

 • IKF: 160021; Značka: Stav 2-12; Popis: Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
 • Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE) Ministerstva zemědělství ČR.