Voda – Žádost o stanovení způsobu a podmínek k vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

  1. NÁZEV ÚKONU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

  1. SUBJEKT, VŮČI KTERÉMU SE ÚKON VYKONÁVÁ
  1. Osoba starší 18 let, můžete jednat osobně nebo prostřednictvím úředně ověřenou plnou mocí zmocněného zástupce.
  2. Právnická osoba jedná prostřednictvím své oprávněné osoby.

 

  1. OKOLNOSTI, KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE

Dle ustanovení § 38 odst. 3 vodního zákona kdo vypouští důlní vody do vod povrchových nebo podzemních podle zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (zákon č. 89/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, může tak činit pouze způsobem a za podmínek, které stanoví vodoprávní úřad.

Na území MČ Praha 20 – Horní Počernice nejsou žádné doly a netěží se zde žádné nerostné bohatství a nemůže proto docházet k vypouštění důlní vody do vod povrchových nebo podzemních. Z toho důvodu uvedená životní situace nemůže nastat.

V případě obecných informací se může osoba starší 18 let, nebo právnická osoba obrátit na Odbor životního prostředí a dopravy na:

Ing. Yvonu Hájkovou, detašované pracoviště, budova Jívanská 635, dveře č. 214

  • pondělí od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
  • středa  od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
  • pátek   od 8.00 – 11.00 hod.

Pro informaci zdejší odbor uvádí, že k podání žádosti o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu, je nutno vyplnit příslušný tiskopis, který si můžete vyzvednout na Odboru životního prostředí a dopravy, Úřadu městské části Praha 20, detašované pracoviště, budova Jívanská 635. Formuláře je zveřejněný také na oficiálních internetových stránkách úřadu www.pocernice.cz odkaz Formuláře s přílohami

 

FORMULÁŘ Č. 22:   Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu, je v příloze č. 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.