Voda – Žádost o povolení stavby vodního díla

 1. NÁZEV ÚKONU

POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA

Povolení stavby vodního díla dle § 15 vodního zákona „O stavební povolení k vodním dílům“, vydané příslušným vodoprávním úřadem jako speciálním stavebním úřadem, je stavebním povolením. V případě podání společné žádosti k nakládání s vodami a o stavební povolení (např. v případě umístění studny) vodoprávní úřad vodní stavbu umístí i povolí a zároveň povolí nakládání s vodami. Vodoprávní úřad umísťuje a současně povoluje stavbu vodního díla v případě, že vodní dílo je samostatnou stavbou, tj. není v souboru s jinými stavbami, které umísťuje obecný stavební úřad.

To platí pro všechna vodní díla, k jejichž umístění a povolení je věcně a místně příslušný zdejší vodoprávní úřad.

V případě, kdy je vodní stavba stavbou vedlejší ke stavbě hlavní, může vodoprávní úřad vydat povolení stavby jen po umístění stavby jako celku (vydání územního rozhodnutí včetně pro vodní díla obecným stavebním úřadem) a následně vydaného souhlasu obecného stavebního úřadu, příslušného k vydání územního rozhodnutí, v němž stavební úřad ověřuje dodržení podmínek územního rozhodnutí. Povolení vodoprávního úřadu je třeba i ke změně stavby vodního díla, změně jejího užívání a odstranění.

 

2. SUBJEKT, VŮČI KTERÉMU SE ÚKON VYKONÁVÁ A OKOLNOSTI KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE

 

 • Osoba starší 18 let, můžete jednat osobně nebo prostřednictvím úředně ověřenou plnou mocí zmocněného zástupce.
 • Právnická osoba jedná prostřednictvím své oprávněné osoby.

 

 1. OKOLNOSTI, KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE

A   POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA DLE § 15 VODNÍHO ZÁKONA

B   OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL A VODOHOSPODÁŘSKÝCH ÚPRAV DLE § 15a VODNÍHO ZÁKONA

Povolení vodoprávního úřadu je třeba i ke změně stavby vodního díla, změně jejího užívání a odstranění.

Povolení ke stavbě vodního díla je třeba na stavební záměr:

 • domovní čistírna odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností),
 • jiné vodní dílo než výše uvedené.
 • stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa.

 

 1. CHARAKTERISTIKA ÚKONU

Podle § 15 odst. 1 vodního zákona č.254/2001 Sb. k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich rušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Povolení k provedení či změně vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému dle § 8, může být vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se nakládání s vodami povoluje současně s povolením k provedení nebo změně vodního díla.

Správní řízení o společném územním a stavebním povolení či samostatné stavební řízení je ukončeno rozhodnutím. Řízení je zahájeno dnem podání (doručením) žádosti na úřad. Vodoprávní úřad oznámí zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dopisem „Oznámení o zahájení řízení“ a po uplynutí správní lhůty pro podání námitek a připomínek vydá „Rozhodnutí o umístění a povolení stavby a povolení k nakládání s podzemními vodami“. Po opětovném uplynutí správní lhůty pro podání námitek a připomínek vyznačí datum nabytí právní moci rozhodnutí a žadateli zašle ověřenou stavební dokumentaci a stavební štítek „Stavba povolena“.

 

 1. VÝSLEDEK ÚKONU

Správní řízení je ukončeno rozhodnutím.

 

 1. KDY VĚC ŘEŠIT

Dnem doručení žádosti je zahájeno řízení o žádosti ve věci a v rozsahu, ve kterém je žádost podána.

 

 1. VÝČET DOKLADŮ, JINÝCH DOKUMENTŮ A  DALŠÍCH NÁLEŽITOSTÍ K INICIACI ÚKONU PROVEDENÉ ELEKTONICKY A  JINAK NEŽ ELEKTORNICKY

Své formuláře zveřejňuje odbor životního prostředí a dopravy mimo jiné také na oficiálních internetových stránkách úřadu www.pocernice.cz odkaz Formuláře s přílohami. Tiskopis můžete vyzvednout i na Odboru životního prostředí a dopravy, Úřadu městské části Praha 20, detašované pracoviště, budova Jívanská 635.

Pokud žádáte O stavební povolení k vodním dílům“, dle § 15 vodního zákona pak podáte písemnou žádost na předepsaném formuláři, PŘIČEMŽ VYBÍRÁTE DLE ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S VODAMI Z FORMULÁŘŮ č. 8 a 9 S PŘÍLOHAMI.

FORMULÁŘ Č. 8:     Žádost o stavební povolení k vodním dílům.

FORMULÁŘ Č. 9:     Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností).

 

 1. KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ÚKON INICIOVAT ELEKTRONICKY

ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

IDDS:              seibq29

E-MAIL:          urad@pocernice.cz

 

 1. KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ÚKON INICIOVAT JINAK NEŽ ELEKTRONICKY
 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh DO PODATELNY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.
 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh NA DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20. V tomto případě bude žádost doručena do podatelny zaměstnancem odboru životního prostředí a dopravy ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor životního prostředí a dopravy na:

Ing. Yvonu Hájkovou, detašované pracoviště, budova Jívanská 635, dveře č. 214

 • pondělí od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • středa  od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • pátek   od 8.00 – 11.00 hod.

 

 1. SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY PŘI INICIACI ÚKONU PROVEDENÉM ELEKTRONICKY A JINAK NEŽ ELEKTRONICKY

Správní ani jiné poplatky nejsou PRO NAKLÁDÁNÍ S VODAMI podle § 8 odst. 1 stanoveny.

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 odst. 1, písm. g) a h) jsou správní poplatky za níže uvedené úkony následující:

 • Budete-li stavět studnu či domovní čistírnu odpadních vod zaplatíte                  300 Kč
 • Za ostatní stavby vodních děl zaplatíte                                                             3000 Kč
 • položky 18 odst. 2 rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení        1000 Kč
 • pol. 18 odst. 5 vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením     1000 Kč
 • pol. 18 odst. 12 vydání rozhodnutí o odstranění stavby                                      500 Kč
 • pol. 18 odst. 13 vydání souhlasu s odstraněním stavby                                      500 Kč

Předmětem poplatku není ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

 • Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.
 • Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2016 Sb., stavební zákon, tj. speciální stavební úřad – vodoprávní úřad.

 

 1. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
 • Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, podáním u zdejšího odboru životního prostředí a dopravy.
 • Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
 1. ČASTÉ DOTAZY

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

 • Dle složitosti projednávaného případu podle § 115 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., bezodkladně, v ostatních případech nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

Jaké doklady a informace jsou nutné?

Potřebné doklady jsou uvedené v jednotlivých formulářích a jeho příloze. Liší se dle konkrétní žádosti, je proto nezbytné prostudovat příslušný formulář a přílohu. Nejobvyklejší jsou následující:

 • písemná žádost,
 • projektová dokumentace ve třech vyhotoveních,
 • údaje pro vodoprávní evidenci,
 • doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení:
  • platný (ověřený) snímek z katastrální mapy se zakreslením umisťované stavby (vč. sítí) a její polohy vč. vyznačení vazeb na okolí;
  • stanoviska dotčených orgánů, předepsaná zvláštními předpisy;
  • projednání napojení stavby na inženýrské sítě a dopravu;
  • u staveb svépomocí prohlášení kvalifikované osoby, že bude vykonávat odborný dozor nad stavbou vč. jejího vzdělání a praxe;
  • doklad o vlastnických nebo jiných právech k pozemkům a stavbám;
  • doklad o zaplacení správního poplatku;
  • oprávnění projektanta k činnosti (autorizace);
  • projekt stavby (ve dvojím vyhotovení pro město, ve trojím vyhotovení pro obce), který obsahuje zejména:
   • průvodní a souhrnnou zprávu, náklady stavby;
   • celkovou situaci stavby v měřítku 1:500 (1:200) – vyznačení umístění stavby, hranic pozemků, stávajících staveb, podzemních inženýrských sítí a návrh přípoje;
   • stavební výkresy pozemních a inženýrských staveb, ze kterých je zřejmý dosavadní a navrhovaný stav (především půdorysy, řezy, pohledy) v měřítku 1:50 nebo 1:100, výkresy musí obsahovat jednotlivé druhy konstrukcí, polohové a výškové uspořádání stavby, všech jejích prostorů s přesným vyznačením účelu užívání, protiradonová opatření, jsou-li nutná;
   • vnitřní rozvody a instalace stačí zpravidla schematicky vyznačit do výkresů (mimo objektů v historickém jádru města);
 • projektovou dokumentaci, která dále obsahuje:
  • požadovaný, popřípadě povolený rozsah nakládání s vodami a popis předpokládaného vlivu a žádaného nakládání s vodami na vodu a na vodu vázané ekosystémy související se stavbou, a to jak v místě nakládání, tak v širším okolí;
  • údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být stavbou a nakládáním s vodami dotčeny;
  • údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní, Q průměrné roční a Q stoleté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku;
  • údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku vody ve vodním toku v místě, kde má být povoleno i vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku;
  • výsledky hydrogeologického průzkumu a čerpacích zkoušek vydatnosti vodních zdrojů, pokud se žádost o povolení týká odběru podzemní vody;
  • povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení;
  • stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací;
  • stanovisko správce drobného vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem;
  • vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.

Jaké další činnosti mohou být po žadateli požadovány?

 • V případě podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění podané žádosti.
 • Dle § 9 odst. 5 vodního zákona povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené, nebo které bude povolovat ve společném územním a stavebním řízení podle zvláštního zákona jiný správní orgán než vodoprávní úřad.
 • Spolu s žádostí o povolení ČOV se podává žádost o povolení k vypouštění odpadních vod buď do povrchových, nebo podzemních vod.
 • Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje seznam odborně způsobilých osob pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění Zde uvedené odborně způsobilé osoby splnily požadavky stanovené odst. 2 § 59 vodního zákona a Metodickým pokynem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k § 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona, dle kterého je vlastník vodního díla povinen provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí, technickou revizi domovní čistírny odpadních vod (vodního díla) ohlášeného podle § 15a a výsledky těchto revizí předávat do 31. 12. příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě 60 dnů od provedení revize dle schválené metodiky. Vlastník je povinen zajistit případnou nápravu na vlastní náklady.
 • Jestliže vodoprávní úřad s provedením ohlášeného vodního díla souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami podle § 8 odst. 1, písm. c) a ustanovení § 9 odst. 2 se v takovém případě neuplatní.

 

 

 1. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ

Výňatek z hlavy IV §§ 116 až 125 vodního zákona

Dle ustanovení §119 Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl vodního zákona:

 • Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla dopustí přestupku tím, že:
 1. neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b), nebo
 2. neprovádí technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1 písm. c).
 • Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. až IV. kategorie dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností při provádění technickobezpečnostního dohledu podle § 62 odst. 4.
 • Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. nebo II. kategorie dopustí přestupku tím, že neprojedná provedení zabezpečovacích prací s osobou pověřenou prováděním technickobezpečnostního dohledu podle § 75 odst. 3.
 • Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí přestupku tím, že:
 1. provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a),
 2. nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu podle § 59 odst. 1 písm. a),
 3. nedbá pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním toku podle § 59 odst. 1 písm. e),
 4. neodstraní předměty nebo hmoty ulpělé na vodním díle podle § 59 odst. 1 písm. f),
 5. neosadí cejch, vodní značku nebo vodočet nebo neumožní průběžný přenos dat o průtocích ve vodním toku nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst. 1 písm. g),
 6. neosadí plavební znaky podle § 59 odst. 1 písm. h),
 7. neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize vodoprávnímu úřadu nebo neodstraní zjištěné závady podle § 59 odst. 1 písm. k),
 8. nezpracuje či nepředloží ke schválení manipulační řád vodního díla nebo návrh na jeho doplnění, změnu nebo úpravu podle § 59 odst. 3, nebo
 9. nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 84.
 • Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody dopustí přestupku tím, že:
 1. neudržuje v řádném stavu dno a břehy vodního toku a nevytváří podmínky pro migraci vodních živočichů, nejde-li o stavbu podle § 59 odst. 1 písm. i), nebo
 2. neoznámí nebezpečí zvláštní povodně nebo nevaruje v případě nebezpečí z prodlení bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické osoby podle § 73 odst. 3.
 • Za přestupek lze uložit pokutu:
 1. do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 4 písm. f), g), h), i),
 2. do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. a),
 3. do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 3, nebo
 4. do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 4 písm. a)

a další uvedené ve vodním zákoně v uvedených paragrafech.

 1. PŮSOBNOST

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti

Vodoprávní úřad místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále příslušný podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 15 odst. 5 vodního zákona

 

 1. TÉMATICKÁ OBLAST, V NÍŽ SE ÚKON VYKONÁCÁ
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 500/2004 sb., správní řád v platném znění,
 • zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
 • Usnesení RHMP ze dne 27. 5. 2016, kterým vydala Nařízení č. 10, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (pražské stavební předpisy).
 • vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a vyhlášky č. 66/2018 Sb.
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
 • vyhláška č. 428/2001 S., kterou se provádí zákon č. 274/2001 S., o vodovodech a kanalizacích,
 • zákon č. 305/2000Sb., o povodích,
 • zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
 1. KLÍČOVÁ SLOVA TÝKAJÍCÍ SE ÚKONU
 • stavební řízení podle § 15 vodního zákona,
 • stavební povolení podle § 15 vodního zákona,
 • stavební povolení vodního díla,
 • ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav.
 1. POČÁTEK PLATNOSTI ÚKONU

Popis je platný dle právního stavu ke dni 31. 3. 2021

 

 1. KONEC PLATNOSTI POPISU ÚKONU

Do doby změny novelizace či jiné změny uvedených právních norem.

Průběžná aktualizace ke dni 31. 3. 2022.

 

 1. VÝSLEDEK ÚKONU JE VEDENÝ VE VODOPRÁVNÍ EVIDENCI
 • IKF: 160021; Značka: Stav 2-12; Popis: Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
 • Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE) Ministerstva zemědělství ČR.