Voda – Žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona

 1. NÁZEV ÚKONU

 

UDĚLENÍ SOUHLASU DLE § 17 VODNÍHO ZÁKONA

Dle ustanovení § 17 vodního zákona je souhlas vodoprávního úřadu třeba ke stavbám, zařízení a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, ale které mohou ovlivnit vodní poměry.

 

2. SUBJEKT, VŮČI KTERÉMU SE ÚKON VYKONÁVÁ A OKOLNOSTI KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE

 

 • Osoba starší 18 let, můžete jednat osobně nebo prostřednictvím úředně ověřenou plnou mocí zmocněného zástupce.
 • Právnická osoba jedná prostřednictvím své oprávněné osoby.

3. OKOLNOSTI, KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE

 

Mezi ty stavební záměry, ke kterým vodoprávní úřad nejčastěji vydává souhlas, patří následující:

 • stavby a zařízení na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry.
 • stavby ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku
 • stavby v ochranných pásmech vodních zdrojů
 • k vrtům pro užívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda. Vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (dle zák. č. 62/1988Sb., o geolog. pracích a Českém geolog. úřadu, v platném znění).
 • KE GEOLOGICKÝM PRACÍM SPOJENÝCH SE ZÁSAHEM DO POZEMKU, JEJICHŽ CÍLEM JE NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ PRŮZKUMNÉHO DÍLA NA STAVBU K JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY NEBO VRTY PRO VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÉHO POTENCIÁLU PODZEMNÍCH VOD (tj. k průzkumným vrtům pro studny a tepelná čerpadla).

 

4. CHARAKTERISTIKA ÚKONU

 

Vyplývá-li to z povahy věci, může vodoprávní úřad v souhlasu stanovit podmínky i dobu, po kterou se souhlas uděluje.

Souhlas vydaný vodoprávním úřadem je závazný pro příslušné orgány při postupu podle zvláštních zákonů (např. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a st. báňské správě, v platném znění).

Souhlasu k výše uvedenému není třeba k činnostem, jichž je třeba při cvičení nebo zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, Policie České republiky a ozbrojených sil České republiky, které v případech cvičení postupují v dohodě s příslušným vodoprávním úřadem.

 1. Výsledek úkonu

Správní řízení je ukončeno rozhodnutím v případě, že nebude rozhodnutí podkladem k dalšímu řízení jiného stavebního úřadu. V případě, že bude pokračovat jiné stavební řízení bude vydáno závazné stanovisko.

 

 1. Kdy věc řešit

Dnem doručení žádosti je zahájeno řízení o žádosti ve věci a v rozsahu, ve kterém je žádost podána.

 

 1. Výčet dokladů, jiných dokumentů a dalších náležitostí k InIciaci úkonu provedené lelektronicky a jinak než elektronicky

Chcete-li získat souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona, kde jsou ty stavby a zařízení nebo činnosti, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona, ale které mohou ovlivnit vodní poměry taxativně vyjmenovány, vyzvedněte si tiskopis na Odboru životního prostředí a dopravy, Úřadu městské části Praha 20, detašované pracoviště, budova Jívanská 635. Své formuláře zveřejňuje odbor životního prostředí a dopravy mimo jiné také na oficiálních internetových stránkách úřadu www.pocernice.cz odkaz Formuláře s přílohami

FORMULÁŘ Č. 11:   Žádost o udělení souhlasu (§ 17 vodního zákona).

 

 1. KDE A Jakým způsobem LZE ÚKON INICIOVAT ELEKTRONICKY

ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

IDDS:              seibq29

E-MAIL:          urad@pocernice.cz

 

 

 1. KDE A Jakým způsobem LZE ÚKON INICIOVAT JINAK NEŽ ELEKTRONICKY
 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh DO PODATELNY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.
 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh NA DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20.V tomto případě bude žádost doručena do podatelny zaměstnancem odboru životního prostředí a dopravy ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor životního prostředí a dopravy na:

Ing. Yvonu Hájkovou, detašované pracoviště, budova Jívanská 635, dveře č. 214

 • pondělí od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • středa  od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • pátek   od 8.00 – 11.00 hod.

 

 1. Správní a jiné poplatky PŘI INICIACI ÚKONU PROVEDENÉM ELEKTRONICKY A JINAK NEŽ ELEKTRONICKY

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pro vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona není stanoven.

 1. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
 • Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, podáním u zdejšího odboru životního prostředí a dopravy.
 • Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
 • Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného podle zvláštních zákonů. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.
 1. časté dotazy

Jaké doklady jsou vyžadovány?

Platný doklad totožnosti. Další potřebné doklady jsou uvedené ve formuláři a jeho příloze. Liší se dle konkrétní žádosti, je proto nezbytné prostudovat nejen příslušný formulář, ale i přílohu.

Souhlas kromě náležitostí stanovených správním řádem ve formě rozhodnutí nebo závazného stanoviska obsahuje:

 • základní popis a polohopisné vymezení stavby, zařízení nebo místa činnosti,
 • název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se žádost o souhlas týká vodního toku,
 • číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, pokud stavbou, zařízením nebo činností jsou dotčeny podzemní vody,
 • stanovení doby, na kterou se souhlas uděluje, popřípadě dalších podmínek, vyplývá-li to z povahy věci,
 • určení polohy místa záměru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému
 • zhodnocení možnosti vlivu záměru na stav dotčeného vodního útvaru (§ 23a vodního zákona).
 • kopii katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením záměru místa stavby, zařízení nebo činnosti,
 • dokumentace zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny,
 • stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti,
 • vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem.

 

Dle ust. § 17 odst. 5 je vodoprávní úřad ze zákona povinen před vydáním souhlasu posoudit možnost zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody. Zároveň posoudí, zda provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru může vést k horšení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, uloží žadateli usnesením povinnost požádat pro následné uskutečnění záměru o udělení výjimky podle § 23a odst. 8.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení žádosti?

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených žadatelem, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

 

Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány?

V případě podání neúplné žádosti bude žadatel telefonicky či písemně vyzván k doplnění podané žádosti.

 

Je možné získat informace i z jiných zdrojů nebo v jiné formě?

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb-(1)

Přímý odkaz na stránky MMR je v rubrice „Tiskopisy“

Ministerstvo zemědělství ČR, rozcestník eAGRI – voda

MZe ČR Sekce vodního hospodářství – Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí.

 

 1. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Jestliže dle ustanovení §116 odst. 1 písm. e) vodního zákona fyzická osoba provede stavbu, zařízení nebo činnost podle § 17 odst. 1 bez souhlasu vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním, lze jí za přestupek dle odst. 2, písm. c) § 116 uložit pokutu do 100 000 Kč.

Jestliže dle ustanovení §125a odst. 1 písm. e) vodního zákona právnická osoba provede stavbu, zařízení nebo činnost podle § 17 odst. 1 bez souhlasu vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním, lze jí za přestupek dle odst. 2, písm. c) § 125a uložit pokutu do 500 000 Kč.

 1. Působnost

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti:

Vodoprávní úřad místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále příslušný podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 15 odst. 5 vodního zákona

 

 1. Tématická oblast, v níž se úkon vykonává
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
 • vyhláška č. 428/2001 S., kterou se provádí zákon č. 274/2001 S., o vodovodech a kanalizacích
 • zákon č. 305/2000Sb., o povodích,
 • zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a st. báňské správě, v platném znění
 • zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
 • vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy

 

 1. Klíčová slova týkající se úkonu

Souhlas vodoprávního úřadu § 17 vodního zákona

 1. Počátek platnosti popisu úkonu

Popis je platný dle právního stavu ke dni 31. 3. 2021

 1. KONEC platnosti popisu úkonu

Do doby změny novelizace či jiné změny uvedených právních norem.

Průběžná aktualizace ke dni 31. 3. 2022

 

 1. VÝSLEDEK ÚKONU JE VEDENÝ VE VODOPRÁVNÍ EVIDENCI
 • IKF: 160021; Značka: Stav 2-12; Popis: Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
 • Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE) Ministerstva zemědělství ČR.