Voda – Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu

 1. NÁZEV ÚKONU

ŽÁDOST O vyjádření vodoprávního úřadu

Dle ustanovení § 18 a následující zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění Sb., stavební zákon, v platném znění.

 

 1. SUBJEKT, VŮČI KTERÉMU SE ÚKON VYKONÁVÁ A OKOLNOSTI, KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE
 • Osoba starší 18 let, můžete jednat osobně nebo prostřednictvím úředně ověřenou plnou mocí zmocněného zástupce.
 • Právnická osoba jedná prostřednictvím své oprávněné osoby.
 1. OKOLNOSTI, KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE

Dle ustanovení § 18 vodního zákona má každý právo, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení anebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný, popřípadě za jakých podmínek.

 1. CHARAKTERISTIKA ÚKONU

Vyplývá-li to z povahy věci, může vodoprávní úřad ve vyjádření sdělit podmínky, za kterých je záměr možný. Ve vyjádření vodoprávní úřad uvede, zda je záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem uskutečnitelný, zejména zda je v souladu s plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik a plány rozvoje vodovodů a kanalizací, schválenými pro dané území, popřípadě za jakých podmínek.

 1. VÝSLEDEK ÚKONU

Při vydání vyjádření není vedeno správní řízení. Výsledkem je vyjádření vodoprávního úřadu odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 20.

 

 1. KDY VĚC ŘEŠIT

Dnem doručení žádosti je zahájeno řízení o žádosti ve věci a v rozsahu, ve kterém je žádost podána.

 

 1. VÝČET DOKLADŮ, JINÝCH DOKUMENTŮ A DALŠÍCH NÁLEŽITOSTÍ K INICIACI ÚKONU PROVEDENÉ ELEKTRONICKY A JINAK NEŽ ELEKTRONICKY

Chcete-li získat vyjádření vodoprávního úřadu dle § 18 vodního zákona, v platném znění, vyzvedněte si tiskopis na Odboru životního prostředí a dopravy, Úřadu městské části Praha 20, detašované pracoviště, budova Jívanská 635. Své formuláře zveřejňuje odbor životního prostředí a dopravy mimo jiné také na oficiálních internetových stránkách úřadu www.pocernice.cz odkaz Formuláře s přílohami

FORMULÁŘ Č. 13:   Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu.

 

 1. KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ÚKON INICIOVAT ELEKTRONICKY

ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

IDDS:              seibq29

E-MAIL:          urad@pocernice.cz

 

 1. KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ÚKON INICIOVAT JINAK NEŽ LEKTRONICKY
 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh DO PODATELNY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.
 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh NA DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20. V tomto případě bude žádost doručena do podatelny zaměstnancem odboru životního prostředí a dopravy ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor životního prostředí a dopravy na:

Ing. Yvonu Hájkovou, detašované pracoviště, budova Jívanská 635, dveře č. 214

 • pondělí od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • středa  od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • pátek   od 8.00 – 11.00 hod.

 

 1. Správní a jiné poplatky PŘI INICIACI ÚKONU PROVEDENÉM ELEKTRONICKY A JINAK NEŽ ELEKTRONICKY

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pro vydání vyjádření není stanoven.

 

 1. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Vyjádření dle § 154 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 18 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění není správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

Pokud správní orgán shledá, že nelze vyjádření vydat, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly.

Jestliže vyjádření správního orgánu trpí vadami, které lze opravit, aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob, správní orgán je opraví usnesením, které se poznamenává pouze do spisu.

 

 1. ČASTÉ DOTAZY

Jaké další doklady jsou nutné k podání žádosti? Doklady jsou uvedeny v příloze k žádosti. Dle povahy činnosti to mohou být např.:

Platný doklad totožnosti. Další potřebné doklady jsou uvedené ve formuláři a jeho příloze. Liší se dle konkrétní žádosti, je proto nezbytné prostudovat nejen příslušný formulář, ale i přílohu. Podklady pro vydání vyjádření musí obsahovat:

 • v případě zastupování žadatele, plná moc s uvedením rozsahu úkonů,
 • situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, schematicky zakreslená do mapového podkladu v měřítku 1 : 10 000 nebo 1 : 50 000,
 • stanovisko správce povodí,
 • situační výkres současného stavu v kopii do katastrální mapy s popisem záměru a vyznačením účinku na okolí,
 • dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů.Jaké další činnosti mohou být po žadateli požadovány?

V případě podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění podané žádosti.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

V jednoduchých věcech, bezodkladně. V ostatních případech vydá vyjádření do 30 dnů od doručení žádosti do podatelny úřadu.

 

Jaký vliv má záporné vyjádření na kladné vyřízení mé podané či uvažované žádosti o povolení stavby, zařízení či činnosti?

 

Žadateli je předem známé, jaké výhrady, podmínky či připomínky k jeho záměru vodoprávní úřad vznesl a může se s nimi vypořádat ještě před podáním žádosti.

řádu.

 

Je možné získat informace i z jiných zdrojů nebo v jiné formě?

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb-(1)

Přímý odkaz na stránky MMR je v rubrice „Tiskopisy“

Ministerstvo zemědělství ČR, rozcestník eAGRI – voda

MZe ČR Sekce vodního hospodářství – Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí.

 

Jaké elektronické služby lze využít?

 • E-mail:                        urad@pocernice.cz
 • ID datová schránka:     seibq29

 

 1. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ

Sankce nejsou stanoveny.

 1. PŮSOBNOST

Vodoprávní úřad místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále příslušný podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 15 odst. 5 vodního zákona

 

 1. TÉMATICKÁ OBLAST, V NÍŽ SE ÚKON VYKONÁVÁ
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • zákon č. 500/2004 sb., správní řád v platném znění,
 • zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
 • vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a vyhlášky č. 66/2018 Sb.,
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů.
 1. KLÍČOVÁ ŠLOVA TÝKAJÍCÍ SE ÚKONU
 • vyjádření vodoprávního úřadu dle § 18 vodního zákona
 1. POČÁTEK PLATNOSTI POPISU ÚKONU

Popis je platný dle právního stavu ke dni 31. 3. 2021

 1. KONEC PLATNOSTI POPISU ÚKONU

Do doby změny novelizace či jiné změny uvedených právních norem.

Průběžná aktualizace ke dni 31. 3. 2022

 

 1. VÝSLEDEK ÚKONU JE VEDENÝ VE VODOPRÁVNÍ EVIDENCI
 • IKF: 160021; Značka: Stav 2-12; Popis: Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
 • Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE) Ministerstva zemědělství ČR.