Voda – Návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo vodního díla a jejich změnu

 1. Název úkonu
 • NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO O JEHO ZMĚNU (§ 30 odst. 6 vodního zákona)
 • NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO díla NEBO O JEho ZMĚNU (§ 58 odst. 3 vodního zákona)

 

 

 1. SUBJEKT, VŮČI KTERÉMU SE ÚKON VYKONÁVÁ
 1. Osoba starší 18 let, můžete jednat osobně nebo prostřednictvím úředně ověřenou plnou mocí zmocněného zástupce.
 2. Právnická osoba jedná prostřednictvím své oprávněné osoby.

 

 1. OKOLNOSTI, KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE
 • NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO O JEHO ZMĚNU (§ 30 odst. 6 vodního zákona)

 

Jaké zdroje jsou chráněny a za jakých podmínek jsou ochranná pásma stanovena je uvedeno v jednotlivých ustanoveních § 30 vodního zákona. Ochranná pásma vodních zdrojů stanovuje vodoprávní úřad zejména k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody. Odpadne-li důvod ochrany, vodoprávní úřad z vlastního podnětu nebo na návrh rozhodne o zrušení ochranného pásma. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem. V opatření obecné povahy o stanovení nebo o změně ochranného pásma vodního zdroje, vodoprávní úřad stanoví, které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto pásmu provádět, jaká technická opatření jsou v ochranném pásmu povinny provést osoby oprávněné z těchto vodních zdrojů vodu odebírat a další vyjmenované v odst. 12, § 30 vodního zákona. Popř. stanoví i způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležící.

 • NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO díla NEBO O JEho ZMĚNU (§ 58 odst. 3 vodního zákona)

 

Dle ustanovení § 58 odst. 3 vodního zákona ochranná pásma vodního díla může vodoprávní úřad na návrh vlastníka vodního díla a v zájmu jeho ochrany opatřením obecné povahy stanovit ochranná pásma podél něho a zakázat či omezit na nich (podle povahy vodního díla) umísťovat a provádět některé stavby nebo činnosti.

 1. CHARAKTERISTIKA ÚKONU

Dle ustanovení § 30 odst. 6 vodního zákona ochranná pásma vodního zdroje stanoví vodoprávní úřad na návrh nebo z vlastního podnětu.

Dle ustanovení § 58 odst. 3 vodního zákona ochranná pásma vodního díla může vodoprávní úřad na návrh vlastníka vodního díla a v zájmu jeho ochrany opatřením obecné povahy stanovit ochranná pásma.

 1. VÝDLEDEK ÚKONU

Správní řízení je ukončeno rozhodnutím.

 1. KDY VĚC ŘEŠIT

Dnem doručení žádosti je zahájeno řízení o žádosti ve věci a v rozsahu, ve kterém je žádost podána.

 

7. Výčet dokladů, jiných dokumentů a dalších náležitostí k InIciaci úkonu provedené lelektronicky a jinak než elektronicky

 

Potřebné doklady jsou uvedené v jednotlivých formulářích a v jeho příloze. Liší se dle konkrétní žádosti, je proto nezbytné prostudovat příslušný formulář a přílohu. Formuláře zveřejňuje odbor životního prostředí a dopravy na oficiálních internetových stránkách úřadu www.pocernice.cz odkaz Formuláře s přílohami. Tiskopis je možné vyzvednout i na Odboru životního prostředí a dopravy, Úřadu městské části Praha 20, detašované pracoviště, budova Jívanská 635.

K podání návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo o jeho změnu nebo o jeho změnu je nutno vyplnit příslušný tiskopis v příloze č. 20 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

FORMULÁŘ Č. 20

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního díla nebo o jeho změnu, je v příloze č. 21 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

FORMULÁŘ Č. 21

 

 1. KDE A Jakým způsobem LZE ÚKON INICIOVAT ELEKTRONICKY

ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

IDDS:              seibq29

E-MAIL:          urad@pocernice.cz

 

 1. KDE A Jakým způsobem LZE ÚKON INICIOVAT JINAK NEŽ ELEKTRONICKY
 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh DO PODATELNY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.
 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh NA DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20. V tomto případě bude žádost doručena do podatelny zaměstnancem odboru životního prostředí a dopravy ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor životního prostředí a dopravy na:

Ing. Yvonu Hájkovou, detašované pracoviště, budova Jívanská 635, dveře č. 214

 • pondělí od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • středa  od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • pátek   od 8.00 – 11.00 hod.

 

 1. Správní a jiné poplatky PŘI INICIACI ÚKONU PROVEDENÉM ELEKTRONICKY A JINAK NEŽ ELEKTRONICKY

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje ani vodního díla a jejich změnu, není stanoven.

 1. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Ustanovení § 173 odst. 2 určuje, že proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek, a to ani odvolání ani rozklad. Dle § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění lze soulad opatření obecné povahy s právními předpis posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

 

 1. ČASTÉ DOTAZY

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách § 115a se ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních a jejich změn stanovují opatřením obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývají účinnosti, pokud vodoprávní úřad nestanoví jinak, dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje. Řízení o návrhu opatření obecné povahy se řídí ustanoveními § 171 až 173 Správního řádu.

O vydání opatření obecné povahy uvědomí vodoprávní úřad dotčené osoby vhodným v místě obvyklým způsobem. Pokud vodoprávní úřad nestanoví ve veřejné vyhlášce jinak, je projednání opatření obecné povahy veřejné a koná se v den, který vodoprávní úřad ve vyhlášce uvede. Veřejné projednání se nemůže konat dříve než 5 dnů po vyvěšení vyhlášky. Vypořádání připomínek nebo námitek zveřejní vodoprávní úřad na své úřední desce. V případě změny nebo zrušení opatření obecné povahy se postupuje obdobně.

Jaké doklady a informace jsou nutné?

Potřebné doklady jsou uvedené v jednotlivých formulářích a jeho příloze. Liší se dle konkrétní žádosti, je proto nezbytné prostudovat příslušný formulář a přílohu. Nejobvyklejší jsou následující:

Platný doklad totožnosti. Další potřebné doklady jsou uvedené v příslušném formuláři a jeho příloze. Liší se dle obsahu konkrétní žádosti, je proto nezbytné prostudovat nejen příslušný formulář, ale i přílohu. Mezi nejzákladnější u obou žádostí patří:

K návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo o jeho změnu je nutno doložit zejména:

 • návrh ochranného pásma zakreslený v katastrální situaci,
 • stanovisko správce povodí,
 • stanovisko správce vodního toku, pokud se ochranné pásmo týká vodního toku,
 • kopii stavebního povolení vodního díla,
 • povolení k nakládání s vodami a další doklady dle přílohy k žádosti o povolení.
 • K návrhu na stanovení ochranného pásma vodního díla nebo o jeho změnu je nutno doložit zejména:
 • jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele
 • rozhodnutí, stanoviska, vyjádření nebo souhlasy dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci
 • kopii části katastrální mapy území, jehož se povolení týká
 • návrh stanovení ochranného pásma, zpracovaný odborně způsobilou osobou
 • stanovisko správce povodí, doklady o jednání s případnými účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem a další doklady dle přílohy k žádosti o povolení.
 • Jaké další činnosti mohou být po žadateli požadovány?
 • V případě podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění podané žádosti.

Jaké elektronické služby lze využít?

 • E-mail:                        urad@pocernice.cz
 • ID datová schránka:     seibq29

 

 1. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ
 • Vlastníku vodního zdroje nevyplývá v případě, že nepožádá o stanovení OPVZ, žádná sankce.
 • Vlastníku vodního díla nevyplývá v případě, že nepožádá o stanovení OPVD, žádná sankce.

 

 1. PŮSOBNOST

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti:

Vodoprávní úřad místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále příslušný podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 15 odst. 5 vodního zákona

 

 1. TÉMATICKÁ OBLAST, V NÍŽ SE ÚKON VYKONÁVÁ
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • zákon č. 500/2004 sb., správní řád v platném znění,
 • zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
 • vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a vyhlášky č. 66/2018 Sb.
 1. KLÍČOVÁ SLOVA TÝKAJÍCÍ SE ÚKONU
 • ochranného pásma vodního zdroje,
 • ochranného pásma vodního díla Počátek platnosti popisu úkonu
 1. POČÁTEK PLATNOSTI POPISU ÚKONU

Popis je platný dle právního stavu ke dni 31. 3. 2021

 

 1. KONEC PLATNOSTI ÚKONU 

Do doby změny novelizace či jiné změny uvedených právních norem.

Průběžná aktualizace ke dni 31. 3. 2022

 

 1. VÝSLEDEK ÚKONU JE VEDENÝ VE VODOPRÁVNÍ EVIDENCI
 • IKF: 160021; Značka: Stav 2-12; Popis: Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
 • Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE) Ministerstva zemědělství ČR.