Voda – Ohlášení vodních děl určených pro čistění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

 1. NÁZEV ÚKONU

Žádost o povolení domovní čistírny odpadních vod v režimu § 15a vodního zákona, určených pro čistění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.

 

 1. SUBJEKT, VŮČI KTERÉMU SE ÚKON VYKONÁVÁ A OKOLNOSTI, KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE
 • Osoba starší 18 let, můžete jednat osobně nebo prostřednictvím úředně ověřenou plnou mocí zmocněného zástupce.
 • Právnická osoba jedná prostřednictvím své oprávněné osoby.
 1. OKOLNOSTI, KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE

I ohlášení musí předcházet umístění stavby stavebním úřadem. V případě stavby samostatné čistírny umísťuje čistírnu vodoprávní úřad.

Vodní dílo lze povolit ve společném územním a stavebním řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nestanoví-li tento zákon jinak.

 

Dle ust. § 38 odst. 9 vodního zákona je přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§39 odst. 3) z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci nebo jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, vznikající převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit pouze výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ((dle zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českého geologického úřadu, ve znění pozdějších předpisů) k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu. Maximální povolené množství odpadních vod vypouštěné z jedné či několika územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí celkově přesáhnout 15 m3/den.

 

 1. CHARAKTERISTIKA ÚKONU

Ohlášení vodního díla dle ustanovení odst. 1 § 15a vodního zákona je možné jen při splnění následujících podmínek:

 • vodní dílo určené pro čištění odpadních vod (dále čistírna odpadních vod) bude do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel,
 • zvolená čistírna odpadních vod bude označená jako výrobek s CE,
 • potvrzení o souladu umístění stavby s platným územním plánem hlavního města Prahy vydá odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy.

Dle ustanovení odst. 2 § 15a vodního zákona ohlášení čistírny podle odst. 1 obsahuje:

 • náležitosti podle § 105 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,
 • projektovou dokumentaci zpracovanou osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu (v případě výrobku CE doklady a projektovou dokumentaci ověřující soulad výrobku s platnými předpisy),
 • způsob vypouštění odpadních vod,
 • vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových,
 • stanovisko správce povodí,
 • písemný souhlas od vlastníka pozemku sousedícího s dotčeným pozemkem (pozemek/pozemky na kterých bude situovaná čistírna včetně kanalizace) s předloženou projektovou dokumentací stavebního záměru čistírny odpadních vod s jeho podpisem přímo na výkres stavby,
 • písemné prohlášení stavbyvedoucího nebo odborně způsobilé osoby o provedení stavby,
 • vodoprávní úřad může uložit vlastníkovi vodního díla zpracovat a předložit ke schválení manipulační řád a může též uložit podmínky, za kterých manipulační řád schválí.

K ohlášení vydá vodoprávní úřad „Souhlas s ohlášenou stavbou“. Jestliže vodoprávní úřad s provedením ohlášeného díla souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami podle § 8 odst. c) – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo pozemních; ustanovení § 9 odst. 2 (časové omezení povolení nejvýše na 10 let) se v takovém případě nepoužije.

 

 1. VÝSLEDEK ÚKONU

Správní řízení je ukončeno rozhodnutím.

 

 1. KDY VĚC ŘEŠIT

Dnem doručení žádosti je zahájeno řízení o žádosti ve věci a v rozsahu, ve kterém je žádost podána.

 

 1. VÝČET DOKLADŮ, JINÝCH DOKUMENTŮ A DALŠÍCH NÁLEŽITOSTÍ K INICIACI ÚKONU PROVEDENÉ ELEKTRONICKY A JINAK NEŽ ELEKTRONICKY elektronicky

Chcete-li získat povolení stavby vodního díla dle § 15 anebo dle §15a vodního zákona, vyzvedněte si tiskopis na Odboru životního prostředí a dopravy, Úřadu městské části Praha 20, detašované pracoviště, budova Jívanská 635. Své formuláře zveřejňuje odbor životního prostředí a dopravy mimo jiné také na oficiálních internetových stránkách úřadu www.pocernice.cz odkaz Formuláře s přílohami

 

V případě, že žádáte o povolení domovní čistírny odpadních vod v režimu § 15a vodního zákona „Ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav“, pak použijete:

 

FORMULÁŘ Č. 19      Ohlášení vodních děl určených pro čistění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.

 

 1. KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ÚKON INICIOVAT ELEKTRONICKY

ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

IDDS:              seibq29

E-MAIL:          urad@pocernice.cz

 

 • KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ÚKON INICIOVAT JINAK NEŽ ELEKTRONICKY

 

 1. PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh DO PODATELNY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.
 2. PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh NA DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20. V tomto případě bude žádost doručena do podatelny zaměstnancem odboru životního prostředí a dopravy ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor životního prostředí a dopravy na Ing. Yvonu Hájkovou, detašované pracoviště, budova Jívanská 635, dveře č. 214

 • pondělí od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • středa  od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • pátek   od 8.00 – 11.00 hod.

 

 1. SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY PŘI INICIACI ÚKONU PROVEDENÉM ELEKTRONICKY A JINAK NEŽ ELEKTRONICKY

Správní ani jiné poplatky nejsou PRO NAKLÁDÁNÍ S VODAMI podle § 8 odst. 1 stanoveny.

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 odst. 1, písm. g) a h) jsou správní poplatky za níže uvedené úkony následující:

 • pol. 18 odst. 3 souhlas s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) 1000 Kč
 • pol. 18 odst. 4 souhlas s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3           500 Kč
 • pol. 18 odst. 5 vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením             1000 Kč
 • pol. 18 odst. 13 vydání souhlasu s odstraněním stavby                                               500 Kč

Předmětem poplatku není ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2016 Sb., stavební zákon, tj. speciální stavební úřad – vodohospodářský úřad.

 1. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:
 • Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, podáním u zdejšího odboru životního prostředí a dopravy.
 • Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, podáním u zdejšího odboru životního prostředí a dopravy. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

 1. ČASTÉ DOTAZY

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

 • Dle složitosti projednávaného případu podle § 115 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., bezodkladně, v ostatních případech nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

Jaké doklady a informace jsou nutné?

Potřebné doklady jsou uvedené v jednotlivých formulářích a jeho příloze. Liší se dle konkrétní žádosti, je proto nezbytné prostudovat příslušný formulář a přílohu. Nejobvyklejší jsou následující:

 • písemná žádost,
 • projektová dokumentace ve třech vyhotoveních,
 • údaje pro vodoprávní evidenci,
 • doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení:
  • platný (ověřený) snímek z katastrální mapy se zakreslením umisťované stavby (vč. sítí) a její polohy vč. vyznačení vazeb na okolí;
  • stanoviska dotčených orgánů, předepsaná zvláštními předpisy;
  • projednání napojení stavby na inženýrské sítě a dopravu;
  • u staveb svépomocí prohlášení kvalifikované osoby, že bude vykonávat odborný dozor nad stavbou vč. jejího vzdělání a praxe;
  • doklad o vlastnických nebo jiných právech k pozemkům a stavbám;
  • doklad o zaplacení správního poplatku;
  • oprávnění projektanta k činnosti (autorizace);
  • projekt stavby (ve dvojím vyhotovení pro město, ve trojím vyhotovení pro obce), který obsahuje zejména:
   • průvodní a souhrnnou zprávu, náklady stavby;
   • celkovou situaci stavby v měřítku 1:500 (1:200) – vyznačení umístění stavby, hranic pozemků, stávajících staveb, podzemních inženýrských sítí a návrh přípoje;
   • stavební výkresy pozemních a inženýrských staveb, ze kterých je zřejmý dosavadní a navrhovaný stav (především půdorysy, řezy, pohledy) v měřítku 1:50 nebo 1:100, výkresy musí obsahovat jednotlivé druhy konstrukcí, polohové a výškové uspořádání stavby, všech jejích prostorů s přesným vyznačením účelu užívání, protiradonová opatření, jsou-li nutná;
   • vnitřní rozvody a instalace stačí zpravidla schematicky vyznačit do výkresů (mimo objektů v historickém jádru města);
 • projektovou dokumentaci, která dále obsahuje:
  • požadovaný, popřípadě povolený rozsah nakládání s vodami a popis předpokládaného vlivu a žádaného nakládání s vodami na vodu a na vodu vázané ekosystémy související se stavbou, a to jak v místě nakládání, tak v širším okolí;
  • údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být stavbou a nakládáním s vodami dotčeny;
  • údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní, Q průměrné roční a Q stoleté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku;
  • údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku vody ve vodním toku v místě, kde má být povoleno i vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku;
  • výsledky hydrogeologického průzkumu a čerpacích zkoušek vydatnosti vodních zdrojů, pokud se žádost o povolení týká odběru podzemní vody;
  • povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení;
  • stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací;
  • stanovisko správce drobného vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem;
  • vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.
  • Jaké další činnosti mohou být po žadateli požadovány?
 • V případě podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění podané žádosti.

Jaké elektronické služby lze využít?

 • E-mail:                        urad@pocernice.cz
 • ID datová schránka:     seibq29

 

Je povinnost provádět technickou revizi domovní čistírny?

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje seznam odborně způsobilých osob pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění Zde uvedené odborně způsobilé osoby splnily požadavky stanovené odst. 2 § 59 vodního zákona a Metodickým pokynem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k § 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona, dle kterého je vlastník vodního díla povinen provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí, technickou revizi domovní čistírny odpadních vod (vodního díla) ohlášeného podle § 15a a výsledky těchto revizí předávat do 31. 12. příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě 60 dnů od provedení revize dle schválené metodiky. Vlastník je povinen zajistit případnou nápravu na vlastní náklady.

 

Je možné požádat o povolení domovní čistírny odpadních vod v režimu  § 15a vodního zákona Ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav, nebo dle § 15 vodního zákona O stavební povolení k vodním dílům?

Spolu s žádostí o povolení ČOV se podává žádost o povolení k vypouštění odpadních vod buď do povrchových, nebo podzemních vod.

Jestliže vodoprávní úřad s provedením ohlášeného vodního díla souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami podle § 8 odst. 1, písm. c) a ustanovení § 9 odst. 2 se v takovém případě neuplatní.

 

 1. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ

Výňatek z hlavy IV §§ 116 až 125 vodního zákona

 • Dle ustanovení §119 Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl vodního zákona
 • Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla dopustí přestupku tím, že
 1. neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b), nebo
 2. neprovádí technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1 písm. c).
 • Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. až IV. kategorie dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností při provádění technickobezpečnostního dohledu podle § 62 odst. 4.
 • Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. nebo II. kategorie dopustí přestupku tím, že neprojedná provedení zabezpečovacích prací s osobou pověřenou prováděním technickobezpečnostního dohledu podle § 75 odst. 3.
 • Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí přestupku tím, že
 1. provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a),
 2. nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu podle § 59 odst. 1 písm. a),
 3. nedbá pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním toku podle § 59 odst. 1 písm. e),
 4. neodstraní předměty nebo hmoty ulpělé na vodním díle podle § 59 odst. 1 písm. f),
 5. neosadí cejch, vodní značku nebo vodočet nebo neumožní průběžný přenos dat o průtocích ve vodním toku nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst. 1 písm. g),
 6. neosadí plavební znaky podle § 59 odst. 1 písm. h),
 7. neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize vodoprávnímu úřadu nebo neodstraní zjištěné závady podle § 59 odst. 1 písm. k),
 8. nezpracuje či nepředloží ke schválení manipulační řád vodního díla nebo návrh na jeho doplnění, změnu nebo úpravu podle § 59 odst. 3, nebo
 9. nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 84.
 • Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody dopustí přestupku tím, že
 1. neudržuje v řádném stavu dno a břehy vodního toku a nevytváří podmínky pro migraci vodních živočichů, nejde-li o stavbu podle § 59 odst. 1 písm. i), nebo
 2. neoznámí nebezpečí zvláštní povodně nebo nevaruje v případě nebezpečí z prodlení bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické osoby podle § 73 odst. 3.
 • Za přestupek lze uložit pokutu
 1. do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 4 písm. f), g), h), i),
 2. do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. a),
 3. do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 3, nebo
 4. do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 4 písm. a)

a další uvedené ve vodním zákoně v uvedených paragrafech.

 1. PŮSOBNOST

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti

Vodoprávní úřad místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále příslušný podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 15 odst. 5 vodního zákona

 

 1. TÉMATICKÁ OBLAST, V NÍŽ SE ÚKON VYKONÁVÁ
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 sb., správní řád v platném znění,
 • zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
 • Usnesení RHMP ze dne 27. 5. 2016, kterým vydala Nařízení č. 10, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (pražské stavební předpisy).
 • vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a vyhlášky č. 66/2018 Sb.
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
 • vyhláška č. 428/2001 S., kterou se provádí zákon č. 274/2001 S., o vodovodech a kanalizacích,
 • zákon č. 305/2000Sb., o povodích,
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů.
 1. KLÍČOVÁ SLOVA TÝKAJÍCÍ SE ÚKONU
 1. POČÁTEK PLATNOSTI POPISU ÚKONU

Popis je platný dle právního stavu ke dni 31. 3. 2021

 

 1. KONEC PLATNOSTI POPISU ÚKONU

Do doby změny novelizace či jiné změny uvedených právních norem.

Průběžná aktualizace ke dni 31. 3. 2022.

 

 1. VÝSLEDEK ÚKONU JE VEDENÝ VE VODOPRÁVNÍ EVIDENCI
 • IKF: 160021; Značka: Stav 2-12; Popis: Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
 • Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE) Ministerstva zemědělství ČR.