Voda – Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

 1. NÁZEV ÚKONU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU (dle ustanovení § 14 odst. 1 vodního zákona)

 1. SUBJEKT, VŮČI KTERÉMU SE ÚKON VYKONÁVÁ A OKOLNOSTI, KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE
 • Osoba starší 18 let, můžete jednat osobně nebo prostřednictvím úředně ověřenou plnou mocí zmocněného zástupce.
 • Právnická osoba jedná prostřednictvím své oprávněné osoby.
 1. OKOLNOSTI, KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE

Dle ustanovení § 14 odst. 1 vodního zákona je třeba získat povolení vodoprávního úřadu k následujícím činnostem:

 1. k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry,
 2. k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, balounů apod. (dále jen „říční materiál“) z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,
 3. ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66) a v ochranných pásmech vodních zdrojů,
 4. k zasypávání odstavených ramen vodních toků,
 5. k vrácení vodního toku do původního koryta (§45),
 6. k ukládání těžebního odpadu do povrchových vod.

 

 1. CHARAKTERISTIKA ÚKONU

Vydání povolení k uvedeným činnostem dle správního řádu a vodního zákona. Dle ustanovení odst. 2 § 14 vodního zákona se povolení k činnostem uvedeným v odst. 1 písm. a) nebo b) nevyžaduje, vykonává-li je správce vodního toku (§48) v souvislosti s jeho správou nebo vlastník vodního díla v souvislosti s údržbou vodní nádrže. Dále není třeba povolení podle odst. 1 písm. a), vykonává-li je vlastník lesa z důvodu obnovy porostů a při činnostech uložených lesním zákonem. Vyplývá-li to z povahy věci, může vodoprávní úřad v povolení stanovit podmínky i dobu, na kterou se povolení uděluje.

 

 1. VÝSLEDEK ÚKONU

Správní řízení je ukončeno rozhodnutím.

 

 1. KDY VĚC ŘEŠIT

Dnem doručení žádosti je zahájeno řízení o žádosti ve věci a v rozsahu, ve kterém je žádost podána.

 

 1. VÝČET DOKLADŮ, JINÝCH DOKUMENTŮ A DALŠÍCH NÁLEŽITOSTÍ K INICIACI ÚKONU PROVEDENÉ ELEKTRONICKY A JINAK NEŽ ELEKTRONICKY

Své formuláře zveřejňuje odbor životního prostředí a dopravy mimo jiné také na oficiálních internetových stránkách úřadu www.pocernice.cz odkaz Formuláře s přílohami. Tiskopis můžete vyzvednout i na Odboru životního prostředí a dopravy, Úřadu městské části Praha 20, detašované pracoviště, budova Jívanská 635.

FORMULÁŘ Č. 7:     Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jejich změnu.

 

 1. KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ÚKON INICIOVAT ELEKTRONICKY

ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

IDDS:              seibq29

E-MAIL:          urad@pocernice.cz

 

 1. KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ÚKON INICIOVAT JINAK NEŽ ELEKTRONICKY
 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh DO PODATELNY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.
 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh NA DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20. V tomto případě bude žádost doručena do podatelny zaměstnancem odboru životního prostředí a dopravy ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor životního prostředí a dopravy na:

Ing. Yvonu Hájkovou, detašované pracoviště, budova Jívanská 635, dveře č. 214

 • pondělí od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • středa  od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • pátek   od 8.00 – 11.00 hod.

 

 1. SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY PŘI INICIACI ÚKONU PROVEDENÉM ELEKTRONICKY A JINAK NEŽ ELEKTRONICKY

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pro vydání souhlasu není stanoven.

 1. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
 • Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, podáním u zdejšího odboru životního prostředí a dopravy.
 • Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
 1. ČASTÉ DOTAZY

Jakým způsobem mohu zahájit řešení této životní situace?

 • Podáním žádosti s přílohami na příslušném formuláři do podatelny ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice, a to buď osobně, nebo poštovní přepravou anebo datovou zprávou na adresu seibq29.
 • Jaké další doklady jsou nutné k podání žádosti? Doklady jsou uvedeny v příloze k žádosti. Dle povahy činnosti to mohou být např.:
 • situace širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, schematicky zakreslená do mapového podkladu v měřítku 1 : 10 000 nebo 1 : 50 000,
 • doklady, jimiž se prokazuje vlastnická či jiná práva žadatele,
 • dokumentace k povolované činnosti, včetně popisu dopadů na okolí,
 • stanovisko správce povodí,
 • vyjádření správce vodního toku k zamýšlené činnosti,
 • situační výkres současného stavu v kopii do katastrální mapy s popisem záměru a vyznačením účinku na okolí,
 • závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud to vyžadují jiné právní předpisy,
 • k některým činnostem vyjádření osoby s odbornou způsobilostí,
 • dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů,
 • v případě zastupování žadatele, plná moc s uvedením rozsahu úkonů.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
 • V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.
 • Jaké další činnosti mohou být po žadateli požadovány?
 • V případě podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění podané žádosti.

Jaké elektronické služby lze využít?

 • E-mail:                        urad@pocernice.cz
 • ID datová schránka:     seibq29

 

 

 1. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ
 • Za přestupek uvedený v § 116 odst. 1 písm. c) lze fyzické osobě uložit pokutu dle odst. 2 písm. c) až do výše 100 000 Kč.
 • Za přestupek uvedený v § 125a odst. 1 písm. c) lze fyzické podnikající a právnické osobě uložit pokutu dle odst. 2 písm. c) až do výše 500 000 Kč.

 

 1. PŮSOBNOST
 • Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti:

Vodoprávní úřad místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále příslušný podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 15 odst. 5 vodního zákona

 1. TÉMATICKÁ OBLAST, V NÍŽ SE ÚKON VYKONÁVÁ
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • zákon č. 500/2004 sb., správní řád v platném znění,
 • zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
 • vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a vyhlášky č. 66/2018 Sb.,
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů.
 1. KLÍČOVÁ SLOVA TÝKAJÍCÍ SE ÚKONU
 • povolení k některým činnostem dle § 14 vodního zákona
 1. POČÁTEK PLATNOSTI POPISU ÚKONU

Popis je platný dle právního stavu ke dni 31. 3. 2021

 1. KONEC PLATNOSTI POPISU ÚKONU

Do doby změny novelizace či jiné změny uvedených právních norem.

Průběžná aktualizace ke dni 31. 3. 2022

 

 1. VÝSLEDEK ÚKONU JE VEDENÝ VE VODOPRÁVNÍ EVIDENCI
 • IKF: 160021; Značka: Stav 2-12; Popis: Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
 • Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE) Ministerstva zemědělství ČR.