Voda – Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob domácnosti a o stavební povolení ke studni

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

 1. Identifikační číslo

_ _ _

 1. Kód

_ _ _

 1. Název životní situace

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a §15 vodního zákona

 1. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Žádost je určena fyzickým osobám nepodnikajícím, které mají v záměru odebírat podzemní vodu (např. ze studny) k zásobování domácnosti popř. pro zalévání zahrady. Tato žádost se použije i v případě, že žadatel bude zároveň žádat o stavební povolení ke studni.

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, která bude odebírat vodu pro zásobování domácnosti pitnou vodu nebo pro zalévání zahrady.

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené. Správní řízení je ukončeno rozhodnutím.

 1. 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání žádosti je možné písemně nebo elektronicky na formuláři přílohy č. 16 a v případě společné žádosti o umístění studny a o stavební povolení stavby studny je nutné podat žádost o územní a stavební povolení na formuláři příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

V tomto případě je žádost podána na obou formulářích: č. přílohy 6 k vyhl. 503/2006 Sb., a č. přílohy 16 k vyhl. č. 183/2018 Sb.

 1. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

ÚMČ Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9  – Horní Počernice

 1. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Vodoprávní úřad – ÚMČ Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635 Praha 9  – Horní Počernice, I. patro, Ing. Yvona Hájková

Tel: 271 071 731

email: yvona_hajkova@pocernice.cz

Úřední hodiny: pondělí 8:00 – 18:00. středa 8:00 – 18:00 a pátek 8:00 – 11:00

 1. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Potřebné přílohy k žádosti jsou uvedené v příloze k příloze č. 16 vyhl. č. 183/2018 Sb., Především se jedná o projektovou dokumentaci ke studni, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, výsledky zkušebního vrtu, vyjádření příslušného Povodí, st. p. (na území Horních Počernice jsou dvě povodí, spadající do působnosti Povodí Labe, st. p. a Povodí Vltavy, st. p. – závod Dolní Vltava).

 1. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

FORMULÁŘ PŘÍLOHY Č. 16

a v případě žádosti o sloučené územní a stavební řízení formulář přílohy č. 6 vyhl. č. 503/2006 Sb.

Formulář žádosti je možné stáhnout na web. stránkách ÚMČ Praha 20.

 1. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatek za vydání povolení k nakládání s vodami se nehradí.

Poplatek za vydání územního a stavebního povolení je dle vyhl. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – položka č. 17 odst. 1 písm. g) anebo položka 18 odst. 1 písm. g) je 300 Kč.

 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dle § 115 odst. 10 vodního zákona, vodoprávní úřad rozhodne v jednoduchých věcech bezodkladně. V ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

 1. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníky řízení mohou být např. vlastníci okolních studní, kteří mohou být odběrem ovlivněni.

 1. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

_ _ _

 1. Můžete využít tuto elektronickou službu:

_ _ _

 1. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
 • 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a § 15 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.
 1. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

 1. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu. Odvolání je možno učinit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu. Odvolání obsahuje údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, kolik je účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady vodoprávní úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 1. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Porušením povinností daných vodním zákonem se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba může dopustit přestupků podle § 116 až 125k vodního zákona, na základě kterého jí lze uložit pokutu dle výše uvedených paragrafů. Maximální výše pokuty je odvislá od druhu skutkové podstaty uvedené v příslušných paragrafech § 116 až 125k vodního zákona.

Podle § 125l vodního zákona za porušení povinností stanovených stavebními předpisy a týkajících se vodních děl ukládají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (vodoprávní úřad) pokuty podle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

V řízení o přestupku se postupuje podle zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a podle zákona 500/2004 Sb, správní řád.

 1. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

_ _ _

 1. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

_ _ _

 1. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

_ _ _

 1. Související životní situace a návody, jak je řešit:

_ _  _

 1. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a dopravy

 1. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Věra Bidlová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

 1. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
 2. 01. 2020
 3. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:
 4. 01. 2020
 5. Datum konce platnosti návodu:

při změně právních norem v návodu uvedených.

 1. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

_ _ _