Voda – Žádost o udělení kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

 1. NÁZEV ÚKONU

 

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS K UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL

Dokončenou stavbu vodního díla, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě tzv. kolaudačního souhlasu.

 

2. SUBJEKT, VŮČI KTERÉMU SE ÚKON VYKONÁVÁ

 

 • Osoba starší 18 let, můžete jednat osobně nebo prostřednictvím úředně ověřenou plnou mocí zmocněného zástupce.
 • Právnická osoba jedná prostřednictvím své oprávněné osoby.

 

 1. OKOLNOSTI, KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE

Souhlas vydává na žádost stavebníka věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, který vydal stavební povolení.

Kolaudační souhlas s užíváním vodního díla dle § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona JE NEZBYTNÝ DOKLAD opravňující k provozu těch vodních děl, na která bylo vydáno příslušným vodoprávním úřadem (jako speciálním stavebním úřadem) stavební povolení, s výjimkou studny pro potřeby jednotlivých osob (domácností), pokud podmínku vydání kolaudačního souhlasu vodoprávní úřad neuvede ve stavebním povolení.

Dle ustanovení odst. 1 § 119 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle vodního zákona, užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, jedná-li se o stavbu veřejné infrastruktury nebo stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, dále stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změnu stavby, která je kulturní památkou.

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy, např. vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

Povinnost kolaudačního souhlasu se nevztahuje na stavby, které byly ohlášeny dle ustanovení § 15a vodního zákona a které slouží jen potřebě jednotlivých osob (domácností). T. j. domovní čistírny do 50 ekvivalentních obyvatel s certifikátem CE.

Kolaudační souhlas je třeba i ke změně stavby vodního díla a změně jejího užívání, přičemž záleží

o jakou změnu užívání se jedná. Pokud se změna týká např. dočasné stavby, již kolaudované na stavbu trvalou, pak vodoprávní úřad vydá jen souhlas dle ust. § 126 stavebního zákona. Pokud ale změna užívání je podmíněna změnou dokončené stavby, pak je nejdříve povolena změny dokončené stavby a následně po dokončení změny je vydán kolaudační souhlas.

 

 1. CHARAKTERISTIKA ÚKONU

Podle § 15 vodního zákona č.254/2001 Sb., žadatel spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbám vodovodních řadů, vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu, předloží povolení k jejich provozování.

U staveb, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí (podle ust. § 20 vodního zákona to jsou přehrady, hráze, jezy, stavby k plavebním účelům zřízené v korytech vodních toků nebo na jejich březích, stavby k využití vodní energie a stavby odkališť), zajistí stavebník geometrický plán. Vodoprávní úřad stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.

Při závěrečné kontrolní prohlídce vodoprávní úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu.

Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu též odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora. V takovém případě může vodoprávní úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas na základě tohoto posudku.

Jestliže nejsou zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby, vydá vodoprávní úřad kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

Pokud jsou na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání, vodoprávní úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím užívání stavby zakáže.

Stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků vodoprávnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas.

Kolaudační souhlas je dle ustanovení § 9 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správním řízením.

 • Stavebník v žádosti podané na příslušném formuláři s přílohami uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zejména zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a dalšími zvláštními právními předpisy, dle povahy vodního díla.
 • Stavební úřad stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.
 • Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána nejpozději do 45 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasů stavebnímu úřadu.
 • Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad projedná nepodstatné odchylky od ověřené dokumentace nebo ověřené projektové dokumentace uvedené v § 118 odst. 7 (bod 22 životní situace).
 • Je-li žádost o kolaudační souhlas úplná a dokončená stavba, popřípadě její část schopná samostatného užívání, je v souladu s povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí, stavební úřad vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

 

 1. VÝSLEDEK ÚKONU

Správní řízení je ukončeno rozhodnutím.

 

 1. KDY VĚC ŘEŠIT

Dnem doručení žádosti je zahájeno řízení o žádosti ve věci a v rozsahu, ve kterém je žádost podána.

 

 1. VÝČET DOKLADŮ, JINÝCH DOKUMENTŮ A DALŠÍCH NÁLEŽITOSTÍ K INICIACI ÚKONU PROVEDENÉ ELEKTRONICKY A JINAK NEŽ ELEKTRONICKY

Chcete-li získat kolaudační souhlas, vyzvedněte si tiskopis na Odboru životního prostředí a dopravy, Úřadu městské části Praha 20, detašované pracoviště, budova Jívanská 635. Své formuláře zveřejňuje odbor životního prostředí a dopravy mimo jiné také na oficiálních internetových stránkách úřadu www.pocernice.cz odkaz Formuláře s přílohami

FORMULÁŘ Č. 14:   Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl dle § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona s přílohami.

 

 1. KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ÚKON INICIOVAT ELEKTRONICKY

ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

IDDS:              seibq29

E-MAIL:          urad@pocernice.cz

 

 1. KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ÚKON INICIOVAT JINAK NEŽ ELEKTRONICKY
 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh DO PODATELNY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.
 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh NA DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20. V tomto případě bude žádost doručena do podatelny zaměstnancem odboru životního prostředí a dopravy ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor životního prostředí a dopravy na:

Ing. Yvonu Hájkovou, detašované pracoviště, budova Jívanská 635, dveře č. 214

 • pondělí od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • středa  od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • pátek   od 8.00 – 11.00 hod.

 

 1. SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY PŘI INICIACI ÚKONU PROVEDENÉM ELEKTRONICKY A JINAK NEŽ ELEKTRONICKY
 • Správní ani jiné poplatky nejsou dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích pro vydání kolaudačního souhlasu k vodním dílům stanoveny.
 • Není zpoplatněné vydání, ale dle položky 20 závěrečná kontrolní prohlídka pokud stavebník nedodrží termín dokončení stavby
 • a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu                         500 Kč
 • b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech          1 000 Kč
 • c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu                                2 000 Kč
 • Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby, to znamená v případě, že stavba byla dokončena po termínu uvedeném ve stavebním povolení.
 • Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.

 

 1. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Proti kolaudačnímu souhlasu se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, podáním u zdejšího odboru životního prostředí a dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

 1. ČASTÉ DOTAZY

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

 • Dle ustanovení § 122 odst. 2 zákona 182/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, vodoprávní úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
 • Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 45 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
 • Je-li žádost o kolaudační souhlas úplná a dokončená stavba, popřípadě část stavby schopná samostatného užívání, je v souladu s povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí, vodoprávní úřad vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

 

Jaké doklady a informace jsou nutné?

Potřebné doklady jsou uvedené v jednotlivých formulářích a jeho příloze. Liší se dle konkrétní žádosti, je proto nezbytné prostudovat příslušný formulář a přílohu a rovněž doložit doklady, které jsou požadované ve stavebním povolen, např.

 • geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku; doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby) včetně vyznačení údajů určujících polohu definičního bodu stavby a adresního místa (viz poznámka),
 • doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy,
 • doklady o výsledcích zkušebního provozu, pokud byl prováděn,
 • doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona),
 • jiné doklady stanovené v povolení stavby,
 • dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci),
 • plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu,
 • certifikát autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven,
 • závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem pro užívání stavby vyžadována.

Změna stavby před dokončením?

Dle ustanovení § 118 stavebního zákona „Změna stavby před dokončením“ odst. 3 může stavební úřad na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání s povolením stavby a s ověřenou projektovou dokumentací. K žádosti připojí projektovou dokumentaci změn stavby, popřípadě kopii ověřené projektové dokumentace, do které projektant vyznačí navrhované změny. Žádost o změnu stavby před dokončením stavební úřad projedná s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Na řízení a povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.

Dle ustanovení § 118 stavebního zákona „Změna stavby před dokončením“ odst. 7 může stavební úřad stavebníkovi na základě žádosti obsahující popis navrhovaných nepodstatných odchylek sdělit, že změnu projedná při vydání kolaudačního souhlasu. Nepodstatné odchylky jsou nepodstatné od ověřené dokumentace nebo od ověřené projektové dokumentace, kdy se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, změna nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, její provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o změnu stavby, která je kulturní památkou, Stavební úřad může tak učinit, jen pokud se změna nedotýká práv ostatních účastníků stavebního řízení, podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo v případě, kdy příslušný dotčený orgán písemně se změnou souhlasí. Nebude-li záměr stanovené podmínky splňovat, vyzve stavební úřad stavebníka k doplnění podkladů a postupuje podle odstavce 3. která spočívá v nepodstatných odchylkách

Jaké další činnosti mohou být po žadateli požadovány?

V případě podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění podané žádosti.

 

 1. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ

Výňatek z hlavy IV §§ 116, 125, 125a až 125k vodního zákona

např. dle ustanovení §119 Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl vodního zákona

 • Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla dopustí přestupku tím, že
 1. neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b), nebo
 2. neprovádí technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1 písm. c).
 • Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. až IV. kategorie dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností při provádění technickobezpečnostního dohledu podle § 62 odst. 4.
 • Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. nebo II. kategorie dopustí přestupku tím, že neprojedná provedení zabezpečovacích prací s osobou pověřenou prováděním technickobezpečnostního dohledu podle § 75 odst. 3.
 • Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí přestupku tím, že
 1. provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a),
 2. nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu podle § 59 odst. 1 písm. a),
 3. nedbá pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním toku podle § 59 odst. 1 písm. e),
 4. neodstraní předměty nebo hmoty ulpělé na vodním díle podle § 59 odst. 1 písm. f),
 5. neosadí cejch, vodní značku nebo vodočet nebo neumožní průběžný přenos dat o průtocích ve vodním toku nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst. 1 písm. g),
 6. neosadí plavební znaky podle § 59 odst. 1 písm. h),
 7. neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize vodoprávnímu úřadu nebo neodstraní zjištěné závady podle § 59 odst. 1 písm. k),
 8. nezpracuje či nepředloží ke schválení manipulační řád vodního díla nebo návrh na jeho doplnění, změnu nebo úpravu podle § 59 odst. 3, nebo
 9. nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 84.
 • Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody dopustí přestupku tím, že
 1. neudržuje v řádném stavu dno a břehy vodního toku a nevytváří podmínky pro migraci vodních živočichů, nejde-li o stavbu podle § 59 odst. 1 písm. i), nebo
 2. neoznámí nebezpečí zvláštní povodně nebo nevaruje v případě nebezpečí z prodlení bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické osoby podle § 73 odst. 3.
 • Za přestupek lze uložit pokutu
 1. do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 4 písm. f), g), h), i),
 2. do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. a),
 3. do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 3, nebo
 4. do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 4 písm. a)

a další uvedené v § 118, 120, 125, 125a až 125k zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění a přestupky fyzických, právnických nebo podnikajících fyzických osob uvedené v § 178 až 181 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

 1. PŮSOBNOST

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti

Vodoprávní úřad místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále příslušný podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 15 odst. 5 vodního zákona

 

 1. TÉMATICKÁ OBLAST, V NÍŽ SE ÚKON VYKONÁCÁ
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 500/2004 sb., správní řád v platném znění,
 • zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
 • Usnesení RHMP ze dne 27. 5. 2016, kterým vydala Nařízení č. 10, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (pražské stavební předpisy).
 • vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
 • vyhláška č. 428/2001 S., kterou se provádí zákon č. 274/2001 S., o vodovodech a kanalizacích,
 1. KLÍČOVÁ SLOVA TÝKAJÍCÍ SE ÚKONU
 • kolaudační souhlas k vodnímu dílu
 1. POČÁTEK PLATNOSTI POPISU ÚKONU

Popis je platný dle právního stavu ke dni 31. 3. 2021

 

 1. KONEC PLATNOSTI POPISU ÚKONU

Do doby změny novelizace či jiné změny uvedených právních norem.

Průběžná aktualizace ke dni 31. 3. 2022.

 

 1. VÝSLEDEK ÚKONU JE VEDENÝ VE VODOPRÁVNÍ EVIDENCI
 • IKF: 160021; Značka: Stav 2-12; Popis: Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
 • Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE) Ministerstva zemědělství ČR.