Voda – Žádost o závazné stanovisko v rámci společného řízení

 1. NÁZEV ÚKONU

ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO V RÁMCI SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ (územního a stavebního), dle ustanovení § 94j, § 94q a následující zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

U staveb vymezených v § 15 odst. 1, písm. d) stavebního zákona lze vydat pro vodní stavby společné povolení. Příslušný k vydání společného povolení pro vodní stavby je vodoprávní úřad. V souboru staveb se příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní. Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně mění podmínky, za kterých bylo původní stanovisko nebo závazné stanovisko vydáno.

 1. SUBJEKT, VŮČI KTERÉMU SE ÚKON VYKONÁVÁ
 • Osoba starší 18 let, můžete jednat osobně nebo prostřednictvím úředně ověřenou plnou mocí zmocněného zástupce.
 • Právnická osoba jedná prostřednictvím své oprávněné osoby.
 1. OKOLNOSTI, KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE

Závazná stanoviska, musí být dotčenými orgány uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněni nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

 1. CHARAKTERISTIKA ÚKONU

Stavební úřady (vodoprávní úřad) příslušné k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány a pro potřebu vydání společného stanoviska vydávají místo rozhodnutí závazná stanoviska.

Vyplývá-li to z povahy věci, může vodoprávní úřad ve stanovisku či závazném stanovisku stanovit podmínky, za kterých je záměr možný, včetně stanovení povinnosti předložit k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla rozhodnutí o zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu, pokud vodní dílo tomuto dohledu podléhá.

 1. VÝSLEDEK ÚKONU

Správní řízení je ukončeno rozhodnutím.

 

 1. KDY VĚC ŘEŠIT

Dnem doručení žádosti je zahájeno řízení o žádosti ve věci a v rozsahu, ve kterém je žádost podána.

 

7. VÝČET DOKLADŮ, JINÝCH DOKUMENTŮ A DALŠÍCH NÁLEŽITOSTÍ K INICIACI ÚKONU PROVEDENÉ ELEKTRONICKY A JINAK NEŽ ELEKTRONICKY

 

Potřebné doklady jsou uvedené v jednotlivých formulářích a v jeho příloze. Liší se dle konkrétní žádosti, je proto nezbytné prostudovat příslušný formulář a přílohu. Formuláře zveřejňuje odbor životního prostředí a dopravy na oficiálních internetových stránkách úřadu www.pocernice.cz odkaz Formuláře s přílohami. Tiskopis je možné vyzvednout i na Odboru životního prostředí a dopravy, Úřadu městské části Praha 20, detašované pracoviště, budova Jívanská 635.

FORMULÁŘ Č. 12:   Žádost o závazné stanovisko v rámci společného řízení.

 

 1. KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ÚKON INICIOVAT ELEKTRONICKY

ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

IDDS:              seibq29

E-MAIL:          urad@pocernice.cz

 

 1. KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ÚKON INICIOVAT JINAK NEŽ ELEKTRONICKY
 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh DO PODATELNY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.
 • PŘEDÁNÍM ŽÁDOSTI a příloh NA DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20. V tomto případě bude žádost doručena do podatelny zaměstnancem odboru životního prostředí a dopravy ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

Se svou žádostí se obraťte v úřední dny na Odbor životního prostředí a dopravy na:

Ing. Yvonu Hájkovou, detašované pracoviště, budova Jívanská 635, dveře č. 214

 • pondělí od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • středa  od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
 • pátek   od 8.00 – 11.00 hod.

 

 1. SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY PŘI INICIACI ÚKONU PROVEDENÉM ELEKTRONICKY A JINAK NEŽ ELEKTRONICKY

Správní ani jiné poplatky nejsou pro vydání závazného stanoviska stanoveny.

 

 1. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného podle zvláštních zákonů. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

 

 1. ČASTÉ DOTAZY

Jaké doklady jsou vyžadovány?

Platný doklad totožnosti. Další potřebné doklady jsou uvedené ve formuláři a jeho příloze. Liší se dle konkrétní žádosti, je proto nezbytné prostudovat nejen příslušný formulář, ale i přílohu. Podklady pro vydání závazného stanoviska musí zejména obsahovat:

 • základní popis a polohopisné vymezení záměru,
 • dokumentaci ke stavebnímu záměru, ze které bude mimo jiné zřejmý,
 • název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se záměr týká vodního toku,
 • číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, pokud jsou záměrem dotčeny podzemní vody,
 • určení polohy místa záměru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených žadatelem, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.
 • Jaký vliv má záporné závazné stanovisko na kladné vyřízení mé žádosti o povolení stavby?
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení žádosti?

 

Zcela zásadní. Dle ustanovení § 149 odst. 3 správního řádu, jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dotazování a žádost zamítne. Jestliže odvolání proti rozhodnutí správního orgánu o zamítnutí žádosti směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá si odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu, který je nadřízený tomu správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, vedeném dle správního řádu. Zrušení či změna závazného stanoviska je důvodem k obnově řízení v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci.

Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány?

V případě podání neúplné žádosti bude žadatel telefonicky či písemně vyzván k doplnění podané žádosti.

 

Je možné získat informace i z jiných zdrojů nebo v jiné formě?

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb-(1)

Přímý odkaz na stránky MMR je v rubrice „Tiskopisy“

Ministerstvo zemědělství ČR, rozcestník eAGRI – voda

MZe ČR Sekce vodního hospodářství – Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí.

 

 

 1. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ

Nejsou stanoveny pro vydání závazného stanoviska. Pokud závazné stanovisko vodoprávního úřadu není vydáno, nebude jiný stavební úřad v řízení o společném povolení pokračovat.

 1. PŮSOBNOST

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti:

Vodoprávní úřad místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále příslušný podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 15 odst. 5 vodního zákona

 

 1. TÉMATIKCKÁ OBLAST, V NÍŽ SE ÚKON VYKONÁVÁ
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
 • vyhláška č. 428/2001 S., kterou se provádí zákon č. 274/2001 S., o vodovodech a kanalizacích,
 • zákon č. 305/2000Sb., o povodích,
 • zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a st. báňské správě, v platném znění
 • zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
 • vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 1. KLÍČOVÁ SLOVA TÝKAJÍCÍ SE ÚKONU
 • závazné stanovisko vodoprávního úřadu ke společnému řízení
 1. POČÁTEK PLATNOSTI POPISU ÚKONU

Popis je platný dle právního stavu ke dni 31. 3. 2021

 1. KONEC PLATNOSTI POPISU ÚKONU

Do doby změny novelizace či jiné změny uvedených právních norem.

Průběžná aktualizace ke dni 31. 3. 2022

 

 1. VÝSLEDEK ÚKONU JE VEDENÝ VE VODOPRÁVNÍ EVIDENCI
 • IKF: 160021; Značka: Stav 2-12; Popis: Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
 • Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE) Ministerstva zemědělství ČR.