INFORMACE K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

INFORMACE K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
INFORMACE K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 28. prosince 2020 zveřejněném dne 31. prosince 2020 pod číslem 611/2020 ve Sbírce zákonů, částka 248, byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které byly stanoveny na tyto dny:

 

pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 9. října 2021 od 08.00 do 14.00 hodin

 

Stálý seznam voličů, voličský průkaz

Úřad městské části Praha 20, odbor živnostenský a občanskosprávních agend, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha 20 – Horní Počernice. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Voličem je ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 

Vydávání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu lze od 31. prosince 2020 podávat několika způsoby:

  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče *)
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky Městské část Praha 20 (ID DS: seibq29)
    • Žádost v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek musí být doručena Úřadu městské části Praha 20 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 1. října 2021.
  • osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha 20 o žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.
    • O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. nejpozději 6. října 2021 do 16.00 hodin.

*) Dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku. Osvobození se neuplatní u jiných subjektů provádějících ověření podpisu (např. Česká pošta, notáři, Hospodářská komora apod.)

ÚMČ Praha 20 voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, nejdříve 15 dnů před dnem voleb, tj. po 23. září 2021, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Pro zjednodušení jsme připravili formulář, který k žádosti o vydání voličského průkazu můžete využít. Upozorňujeme, že lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

 

Úřední hodiny pro vydávání voličských průkazů a nahlížení do stálého voličského seznamu

Osobní žádosti o vystavení voličského průkazu a nahlížení do stálého seznamu voličů je možné v následujících úředních hodinách odd. správního Úřadu městské části Praha 20 (budova Jívanská 647/10, Praha 9 – Horní Počernice, vchod do budovy je z ulice Mezilesí):

 

Pondělí           8:00 – 12:00               13:00 – 17:30

Středa             8:00 – 12:00               13:00 – 17:30

 

Martina Procházková             tel.: 271 071 654         martina_prochazkova@pocernice.cz

Martina Krátká            tel.: 271 071 657         martina_kratka@pocernice.cz

 

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend je umístěn v přízemí „hlavní budovy“ Úřadu městské části Praha 20 na adrese Jívanská 647/10, Praha 9 – Horní Počernice (vchod je z ulice Mezilesí).

Voličský průkaz

Žádost o voličský průkaz

Žádost o voličský průkaz Word

Volební místnosti

Volební místnosti se nachází ve shodných místech jako u předchozích voleb. Adresu své volební místnosti volič nalezne například na obálce, ve které jsou distribuovány hlasovací lístky nebo ve volební aplikaci na stránce http://kudykvolbam.iprpraha.cz/.

 

číslo volebního okrsku název objektu, ve kterém se nachází volební místnost adresa objektu, ve kterém se nachází volební místnost telefonní         číslo

(v provozu jen během voleb)

ulice č. p.
20001 ZŠ Stoliňská Stoliňská 823/16 773 566 897
20002 ZŠ Stoliňská Stoliňská 823/16 773 566 897
20003 ZŠ Spojenců Spojenců 1408/63 773 565 842
20004 ZŠ Spojenců Spojenců 1408/63 773 565 842
20005 Veřejná knihovna Náchodská 754/94 773 566 981
20006 ZŠ Ratibořická Ratibořická 1700/28 773 565 986
20007 ZŠ Ratibořická Ratibořická 1700/28 773 565 986
20008 ZŠ Ratibořická Ratibořická 1700/28 773 565 986
20009 MŠ a ZŠ Bártlova Bártlova 83/1 773 566 847
20010 KC Domeček – 1. patro Votuzská 322/12 773 565 659
20011 KC Domeček Votuzská 322/12 773 565 659
20012 Fakultní základní škola Chodovická Chodovická 2250/36 773 565 591

 

Přiřazení jednotlivých adres k volebním okrskům naleznete v přiložené tabulce ZDE

 

 

Protiepiedmiologická opatření během voleb

Z důvodu epidemie COVID-19 budou s největší pravděpodobností stále aktivní některá mimořádná opatření. Předpokládáme, obdobně jako během loňských voleb, že volič bude muset mít mít v budově, ve které je umístěna volební místnost i ve volební místnosti chráněna ústa a nos respirátorem min. třídy FFP2 / KN95 / N95, chirurgickou ústenkou nebo nano rouškou. Tuto ochranu dýchacích cest bude moci volič sejmout jen z důvodu identifikace na pokyn člena volební komise. Po vstupu do volební místnosti si volič vydesinfikuje ruce. V průběhu vlastní volby bude volič povinen dodržovat odstup od volební členů volební komise i dalších voličů minimálně 2 metry, pokud člen volební komise nestanoví jinak (např. pro převzetí úřední obálky a prokázání totožnosti). Voliči s nařízenou izolací nebo karanténou nemohou hlasovat ve svých běžných volebních místnostech. Pro tyto voliče byly zákonem č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů, určeny specifické podmínky hlasování. Bližší informace o zvláštních volebních komisí pro voliče v izolaci nebo v karanténě naleznete bezprostředně před zahájením voleb na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy (www.praha.eu).

 

Hlasování do přenosné hlasovací schránky

Ze závažných zdravotních důvodů může volič požádat o hlasování mimo volební místnost do přenosné hlasovací schránky a to výhradně ve vlastním územním obvodu volebního okrsku. O hlasování do přenosné hlasovací schránky je třeba požádat telefonicky příslušnou volební komisi (telefonní čísla jednotlivých komisí jsou uvedena výše v tabulce) nebo před konáním voleb na tel. číslech 271 071 654 nebo 271 071 607. Do přenosné hlasovací schránky nemůže hlasovat volič v nařízené izolaci či karanténě.

 

Hlasování osob v nařízené izolaci či karanténě

Zákonem č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů, byly určeny specifické podmínky hlasování. Bližší informace o zvláštních volebních komisí pro voliče v izolaci nebo v karanténě Vám upřesníme bezprostředně před volbami nebo je naleznete na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy.

Pro tyto voliče v karanténě či izolaci byly zavedeny zvláštní možnosti hlasování:

1) Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – Voliči z městské části Praha 20, kteří jsou v nařízené izolaci či karanténě mohou využít zvláštní drive-in volební stanoviště na P+R parkovišti u stanice metra Letňany, umístění dalších drive-in volebních stanovišť naleznete na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, volič v nich může hlasovat ve středu 6. října 2021 od 8 do 17 hodin.

2) Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno – pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné ve čtvrtek 7. října a v pátek 8. října. Konkrétní čas bude projednán zvláštní volební komisí s příslušným pobytovým zařízením.

3) Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 7. října  do 20:00 oznámit Magistrátu hl. m. Prahy na tel. číslech 771 224 472, 771 224 473 nebo 771 224 474, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude ve volebním týdnu probíhat v pátek od 8:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00 v termínu sděleném na výše uvedených telefonních číslech.