NOVÁ VYHLÁŠKA OMEZUJE SPALOVÁNÍ SUCHÉHO ROSTLINNÉHO MATERIÁLU V OTEVŘENÝCH OHNIŠTÍCH

NOVÁ VYHLÁŠKA OMEZUJE SPALOVÁNÍ SUCHÉHO ROSTLINNÉHO MATERIÁLU V OTEVŘENÝCH OHNIŠTÍCH
NOVÁ VYHLÁŠKA OMEZUJE SPALOVÁNÍ SUCHÉHO ROSTLINNÉHO MATERIÁLU V OTEVŘENÝCH OHNIŠTÍCH

Nová vyhláška Magistrátu hlavního města Prahy zakazuje likvidace suchých rostlinných odpadů pálením, a to po celém území Prahy. Rostlinným materiálem se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí biologicky rozložitelný materiál pocházející zpravidla z úklidu a údržby pozemků. Jedná se o všechny části rostlin od nejnižších rostlin po vyšší rostliny (včetně stromů). Rostlinným materiálem jsou tedy zejména tráva, seno, sláma, shrabky z trávníků, větve, kmeny stromů, kořeny, stonky bylin, listí, jehličí, kůra, květenství nebo plody bylin a dřevin.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 14. 9. 2023 vydat podle § 44 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, obecně závaznou vyhlášku, kterou se omezuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích.

Jejím hlavním cílem má být ochrana obyvatel před znečišťujícími látkami, vznikajícími při spalování, které jsou jednak obtěžující a jednak mají negativní dopad na zdraví, zhoršují pohodu bydlení a sousedství. A to zejména v oblastech se zástavbou rodinných domů.

Rostlinné odpady ze zahrad proto Pražané mohou likvidovat několika dalšími způsoby. Jedním z nich je jeho odkládání do hnědých popelnic na bioodpad. S větším množstvím ořezaných větví mohou lidé také sami zamířit do sběrného dvora.

Zákaz se ovšem v určitých případech netýká spalování dřeva a šišek, a to při aktivitách, spojených s přípravou jídla v otevřeném ohništi či prostě posezením u ohně, pokud se jedná o suché dřevo a není zrovna vyhlášena smogová situace.

Ing. Alexandra Janáčková, radní pro životní prostředí a veřejnou zeleň