Návrh Závěrečného účtu na rok 2014

Návrh Závěrečného účtu na rok 2014

Návrh Závěrečného účtu, který bude projednáván na Zastupitelstvu městské části Praha 20 dne 15. června 2015, písemné připomínky k návrhu Závěrečného účtu zasílejte na mail: helena_martynkova@pocernice.cz nebo je můžete vyslovit ústně přímo na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20.

Závěrečný účet k 31. 12. 2014

příloha č. 1

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014

příloha č. 2

Příkaz starostky k přezkumu za rok 2014

příloha č. 3

Rozvaha k 31. 12. 2014

příloha č. 4

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2014

příloha č. 5

Příloha k 31. 12. 2014

Příloha č. 6

Výkaz FIN 120 přehled o hodnocení rozpočtu k 31. 12. 2014

Výkaz FIN 2_12 o hodnocení rozpočtu k 31. 12. 2014

Příloha č. 7

Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2014

Příloha č. 8

Finanční vypořádání za rok 2014