admin

Vytvořené odpovědi

Prohlížíte 15 příspěvků - 1 z 15 (celkem z 25)
 • Autor
  Příspěvky
 • odpověď na: Trideni odpadu v Hornich Pocernicich #60503

  admin
  Správce

  Dobrý den,

  Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 20 o této situaci ví a proto zažádal OOP MHMP o navýšení svozu odpadů. Vyřízení žádosti trvá několik měsíců. Proto v nejbližší době by se situace měla zlepšit a plasty budou vyváženy častěji.

 • odpověď na: Vraky aut v Počernicích #55251

  admin
  Správce

  Dobrý den,

  řízení o odstranění či odstavení vraku z komunikace zahajuje příslušný správní úřad na základě posouzení a návrhu vlastníka komunikace, kdy v případě komunikací, které jsou v majetku hl. m. Prahy, tyto návrhy podává Správa služeb hl. m. Prahy. Ve Vámi zmiňovaném případě se jedná o možné vraky na komunikaci ul. Náchodská, kde je k výše uvedené věci příslušným správním úřadem Magistrát hl. m. Prahy. Pokud tedy Správa služeb hl. m. Prahy vyhodnotila Vámi uvedené vozidla jako vraky, pak tento návrh byl zaslán Magistrátu hl. m. Prahy k jeho dalšímu řešení. Úřad městské části Praha 20 v této věci není věcně příslušným správním orgánem.

 • odpověď na: Chodník ul.Běkunská #51847

  admin
  Správce

  Dobrý den,
  Koncem roku 2018 došlo na MHMP k reorganizaci. Odbor OTV byl zrušen a jeho agenda přešla pod odbor investic.
  Naše MČ se snaží , aby stavby připravené k realizaci byly zahájeny . Do dnešního dne se nám nepodařilo získat podrobnější informace, kdy by měla být stavba chodníku Běluňská zahájena.
  Jakmile zjistíme další informace budeme Vás neprodleně informovat.

  Píša Jaroslav
  Vedoucí OMH

 • odpověď na: Chodník Běluňská #51846

  admin
  Správce

  Dobrý den,
  Koncem roku 2018 došlo na MHMP k reorganizaci. Odbor OTV byl zrušen a jeho agenda přešla pod odbor investic.
  Naše MČ se snaží , aby stavby připravené k realizaci byly zahájeny . Do dnešního dne se nám nepodařilo získat podrobnější informace, kdy by měla být stavba chodníku Běluňská zahájena.
  Jakmile zjistíme další informace budeme Vás neprodleně informovat.

  Píša Jaroslav
  Vedoucí OMH


 • admin
  Správce

  Dobrý den paní Ing. Kukalová,
  k Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že ulice Otovická je bohužel kolmá na ulici Ve Žlíbku a zároveň paralelní s ulicí Náchodská, což jsou dvě hlavní ulice, které jsou v době ranních a odpoledních dopravních špiček nejzatíženějšími komunikacemi v Horních Počernicích. Proto je přirozené, že řidiči hledají také jiné možnosti pro průjezd Horními Počernicemi.
  Z tohoto důvodu Úřad městské části, ve snaze zajišťování komfortního bydlení občanů, stanovil v některých úsecích ulice Otovická dopravní značení zamezující vjezd motorových vozidel, mimo dopravní obsluhy. Toto dopravní značení má docílit toho, aby silniční motorová doprava, která projíždí Horními Počernicemi, nevyužívala ke své přepravě tyto úseky ulice Otovické, ale převážně ulice Ve Žlíbku a Náchodskou, které jsou svými technickými parametry pro větší zátěž dopravy přizpůsobeny.
  Bohužel není v pravomocích Městské části ani jejího úřadu kontrolovat ukázněnost řidičů a dohlížet na dodržování dopravních předpisů, a proto jsme požádali Městskou policii hl. m. Prahy o zpřísněný dozor v této lokalitě.

 • odpověď na: Nebezpečná křižovatka #41230

  admin
  Správce

  Dobrý den pane Karhane,
  ke křižovatce ulic Jeřická a Chvalkovická Vám můžeme sdělit, že tato se bude celá stavebně upravovat. V minulém roce byla vypracována studie stavebních úprav křižovatky Jeřická – Chvalkovická, které předcházelo několik jednání i za účasti Policie ČR, neboť tato křižovatka je z dopravního hlediska problematická. Stavební úpravy se nebudou týkat pouze samotného tvaru křižovatky, ale samozřejmě i přechodů pro chodce, ostrůvků, zeleně apod. Podle návrhu této studie má být Vámi zmiňovaný přechod pro chodce přesunut blíže k prostoru křižovatky, neboť i tato studie prokázala, že tento přechod pro chodce je umístěn daleko od křižovatky a lidé jej nevyužívají. Věříme, že rekonstrukce této křižovatky přispěje k bezpečnosti a komfortu všech účastníků silničního provozu.

 • odpověď na: Rekonstrukce ul. Prachovská #40900

  admin
  Správce

  Dobrý den,

  MČ Praha 20 předpokládá, že investor Hl. m. Praha bude realizovat ulici Prachovskou v příštím roce.

  S pozdravem

  Jaroslav Píša, vedoucí OMH

 • odpověď na: HLEDÁ SE KOČKA #39916

  admin
  Správce

  Vážený Articu, pokud se na MČ Praha 20 někdo obrátí s informací o ztracené kočce, budeme Vás obratem informovat. MČ Praha 20.

 • odpověď na: Trideni odpadu v Hornich Pocernicich #38523

  admin
  Správce

  Dobrý den paní Urbanová,
  děkujeme za Váš zájem o problematiku odpadu v Horních Počernicích. Věřte, že se situací zabýváme a snažíme se ji řešit.
  Míst na separovaný odpad se v naší městské části nachází 37. Tato stanoviště jsou v plné míře financovány Magistrátem hl. m. Prahy. O těchto stanovištím a frekvenci svozu tudíž rozhoduje magistrát. Městská část podává podněty a návrhy na úpravu. Při navrhované změně je nutno dlouhodobě dokladovat oprávněnost požadavku. Nová stanoviště jsou schválena většinou pouze v nové zástavbě.
  Svoz plastů probíhá ve dnech pondělí, středa, sobota.
  Papír se vyváží v úterý, pátek, neděli.
  Doba vývozu je označena na nádobách.
  Při snaze na některých stanovištích navýšit počet nádob nám bylo doporučeno spíše navýšit úklid. Do konce dubna probíhal v pondělí, středu a pátek. Proto odbor životního prostředí a dopravy podat žádost na úklid 5x týdně. Byl odsouhlasen úklid pouze 4x týdně s odůvodněním, že při kontrole magistrátními pracovníky je zde situace uspokojivá.
  Dalším problémem je, že na některá stanoviště už by nešly další nádoby umístit z důvodu prostorového, ale také z hlediska dopravy.
  V současné době se jedná o celkovém zvýšení odvozu skla v celé Praze.
  Kontejnery na kov byly umístěny tam, kam to prostor dovolil. Je osazeno 22 stanovišť.
  Důležitým předpokladem nepřeplněných kontejnerů je chování občanů: sešlapávání pet lahví, likvidace na menší objem kartonových krabic. A hlavně magistrát platí tento svoz pro fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby s podnikáním mají zakázáno tyto nádoby využívat.

  Projednáme možnost přistavení kontejneru na plasty před hřbitovem s Pražskými službami, které provozují sběr tříděného odpadu.

 • odpověď na: Odstranění Lavičky #34177

  admin
  Správce

  Dobrý den, děkujeme za informaci.

  Lavičku bychom rušili neradi, protože se nachází na místě pohybu mnoha lidí směrem ke zdravotnímu středisku. Budeme informovat Městskou policii o tomto problému a policie provede opakované kontroly ve večerních hodinách. V případě problému prosím volejte na 156 Městskou policii, která bude na místě během několika minut.

  S pozdravem

  Jaroslav Píša, vedoucí OMH

 • odpověď na: Osvětlení #34077

  admin
  Správce

  Dobrý den,

  děkujeme za upozornění. Poruchu veřejného osvětlení jsme nahlásili společnosti PRE distribuce, a.s.

  S pozdravem
  Jaroslav Píša, vedoucí OMH


 • admin
  Správce

  Dobrý den,
  Začátkem tohoto roku jsme na jednání o přečíslování linek autobusů dostali od Ropidu informaci, že v Horních Počernicích chtěli přidat další dvě zastávky NA ZNAMENÍ. Požádali jsme o zrušení tohoto režimu, které Ropid zamítl s tím, že
  do dvou let budou v celém hlavním městě zastávky NA ZNAMENÍ . Tento režim tedy zrušit nejde.
  Protože už v té době byl zmatek, která zastávka na znamení je a která ne, požádali jsme ROPID o sjednocení tohoto režimu. Jen tak předejdeme nejasnostem a problémům, které z dvojího režimu zastavování v zastávkách vyplývají.
  Po oznámení, že toto bude nastaveno od září, požádal náš odbor dopravy o dovybavení autobusů větším množství tlačítek, zejména kvůli starším a méně mobilním občanům. Citace z dopisu našeho odboru dopravy : autobusy speciálně na lince 224 jedoucí od Globusu mají pouze 2 tlačítka. Autobusy jedoucí od Horních Počernic od Globusu bývají zpravidla hodně vytížené a staří občané a invalidé se nemají jak dostat k tyči u prostředích dveří, kde se tlačítko nachází a mají problémy vstoupit.
  Děkuji Vám, pánové, že problém vyřešíte. Aby všechny zastávky fungovali bezproblémově v režimu „na zatemní“, musí na nich jít také bezproblémově vystoupit. Nástup něj problém, když někdo v zastávce stojí, autobus vždy zastaví, ale výstupy trochu drhnou.
  Děkuji Vám, pánové, že problém vyřešíte. Aby všechny zastávky fungovali bezproblémově v režimu „na zatemní“, musí na nich jít také bezproblémově vystoupit. Nástup něj problém, když někdo v zastávce stojí, autobus vždy zastaví, ale výstupy trochu drhnou.

  Občané tedy nemají problém, že zastávky jsou na ZNAMENÍ, ale s nedostatkem tlačítek, což řešíme s Ropidem.
  S pozdravem, Hana Moravcová, starostka

 • odpověď na: pozemek K Berance #32596

  admin
  Správce

  Vážený pane Doležale,
  odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 (dále jen OŽPD) obdržel váš dotaz k údržbě pozemků navazující na ulici K Berance 20 v Praze 9 Horních Počernicích.
  Dotaz je vztažen na konkrétní pozemky, jednak na část pozemku parc. č. 4135/16 v k. ú. Horní Počernice dále na pozemek parc. č. 4135/12 v k. ú. Horní Počernice.
  Pozemek parc. č. 4135/16 v k. ú. Horní Počernice je součástí zemědělského půdního fondu má v katastru nemovitostí zapsaný druh pozemku orná půda. Na pozemek se vztahuje ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, dle kterého má „vlastník, nebo jiná osoba, která je oprávněná zemědělskou půdu užívat, jsou povinni ji užívat nebo udržovat v souladu s charakteristikou druhu pozemku (v tomto případě orná půda)“.
  Podstatná část pozemku je udržovaná v souladu se zapsaným druhem orná půda. Pouze malá část pozemku parc. 4135/16 v k. ú. Horní Počernice, který vytváří trojúhelník ve výklenku a opticky navazuje na sousední pozemek parc. č. 4135/12 v k. ú. Horní Počernice, není využíván jako orná půda.

  Zdejší odbor životního prostředí a dopravy vyzve vlastníky pozemku parc. č. 4135/16 v k. ú. Horní Počernice k zajištění souladu využití pozemku se zápisem v katastru nemovitostí a dále požádá o sdělení osoby, která je oprávněná na pozemku hospodařit. Vzhledem k tomu, že je technicky obtížné využívat i tuto malou část pozemku jako ornou půdu, neboť je na ní vzrostlý trvalý porost dřevin, bude zdejší odbor žádat vlastníky či oprávněnou osobu k hospodaření na pozemku o jeho řádnou údržbu a vlastníky upozorní na možnost a nutnost požádat o změnu kultury pozemku.
  Pozemek parc. č. 4135/12 v k. ú. Horní Počernice má v katastru nemovitostí zapsán způsob využití jiná plocha a druh pozemku ostatní plocha. Tento pozemek nepožívá žádný způsob ochrany.

  Odbor životního prostředí a dopravy prověřil zákonné možnosti uplatnit výzvu k zajištění řádné údržby pozemku dle ustanovení zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
  Dle ustanovení §2 odst. 11 písm. i) zák. č. 326/2004 Sb., jsou škodlivými organismy jakékoliv druhy, kmeny nebo biotypy rostlin, živočichů nebo původců chorob (např. virů, bakterií, hub) škodící rostlinám nebo rostlinným produktům.
  Dle ustanovení hlavy II., § 3 odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., je fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni:
  a) zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
  K uvedenému sděluje OŽPD následující. Termín škodlivý organismus definuje vyhl. č. 215/2008 Sb., ze dne 11. června 2008, o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů v § 3 v přílohách 1 a 2 částech A, B k této vyhlášce.

  V části B v příloze č. 8 jsou taxativně uvedené Invazivní škodlivé organismy podléhající monitoringu a průzkumu podle §10 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., a to následující rostliny:

  1. Cabomba caroliniana Gray – chebule karolínská = vodní rostlina
  2. Crassula helmsii (kirk) Cockayne – tlustice novozélandská = vodní rostlina
  3. Eichhornia crassipes (mart.) – tokozelka nadmutá, „vodní hyacint“
  4. Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier – bolševník velkolepý
  5. Heracleum persicum Desf. ex Fisch. – bolševník perský
  6. Heracleum sosnowskyi Mandenova – bolševník Sosnowského
  7. Hydrocotyle ranunculoides L. – pupečník pryskyřníkovitý = akvarijní a okrasná rostlina
  8. Lysichiton americanus Hultén et H. St. John. – lysichiton americký = bažinná rostlina
  9. Polygonum perfoliatum L. = rdesno (prorostlé)
  10. Pueraria lobata (Willd.) Ohwi – puerarie Thunbergova = v ČR zatím nebyla zjištěná
  11. Senecio inaequidens DC. – starček úzkolistý = podhorské a horské oblasti
  12. Sicyos angulatus L. – libenka hranatá
  13. Solanum elaeagnifolium Cav. – lilek hlošinolistý
  Z uvedených druhů by mohly růst na předmětném pozemku Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier – bolševník velkolepý a Solanum elaeagnifolium Cav. – lilek hlošinolistý a v tom případě by bylo možné vůči vlastníku pozemku uplatnit ohlašovací povinnost dle § 9 zák. č. 326/2004 Sb., kterou by OŽPD učinil sám a informaci neprodleně předal v souladu s ustanovením § 9 obecnímu úřadu, který je v tomto případě je MHMP. Obecní úřad je povinen informaci o výskytu invazivních škodlivých organismů neprodleně sdělit Kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, který by dále postupoval v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a uložil vlastníku pozemku nápravná opatření.

  OŽPD prověřil stav a porost pozemku na místě samém dne 27. 07. 2017 a na pozemku nenalezl žádný druh z vyjmenovaných taxonů v příloze č. 8 vyhl. č. 215/2008 Sb.

  Dále se OŽPD zabýval pojmem „plevel“. Obecně je plevel v odborné literatuře definován jako rostlina, která roste na stanovišti proti vůli pěstitele. Na jiném místě může být stejná rostlina naopak pěstovaná. Znamená to, že např. slunečnice mezi pšenicí je plevelem.

  V případě předmětného pozemku, jak vyplynulo ze šetření na místě samém, není na pozemku záměrně pěstovaná žádná rostlina a pozemek a společenstvo rostlin je ponecháno samovolnému vývoji.

  Soud by rozhodoval i v případě řešení sporu občansko-právního dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který např. v níže uvedených paragrafech uvádí mimo jiné:
  § 505 „Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí“.
  § 507 „Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé“.
  § 1012: „Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit“.
  § 1013: „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod“.
  § 1042 „Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo ruší jinak než tím, že u věc zadržuje“.
  § 2900: „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného“.

  Z uvedeného vyplývá, že v případě nemožnosti dohodnout se s vlastníky sousedního pozemku o zajištění řádné údržby a v případě, že lze prokázat, že vlastník sousedního pozemku je omezován ve svých právech, je zřejmě jedinou možností podání sousedské žaloby, která by se opírala o ustanovení občanského zákoníku (viz výše).

  Závěr
  Dle ustanovení § 73 odst. 4 na území hl. m. Prahy vykonávají úřady městských částí státní správu na úseku rostlinolékařské péče v rozsahu svěření tímto zákonem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Na základě tohoto ustanovení OŽPD uplatní § 3 odst. 1 písm. a) a vyzve vlastníky pozemku parc. č. 4135/16 v k. ú. Horní Počernice k zajištění údržby pozemku v rozsahu seče nalezeného travního porostu. Nicméně důkazní řízení, zda je či není porost na pozemku parc. č. 4135/12 v k. ú. Horní Počernice škodlivý a do jaké míry a zda společenstvo zde rostoucí je plevelné či zda, pouze a v jakém rozsahu se podílí zanedbaná údržba předmětného pozemku na zaplevelení sousedních pozemků (výskytu slimáků, jiných škůdců a hmyzu), je velmi problematické. Míra škodlivosti a zavinění by bylo nutné prokázat minimálně biologickým průzkumem či znaleckým posudkem a poslední slovo v rozhodování by měl soud.

  Jak výše uvedeno, zdejší odbor životního prostředí a dopravy vyzve vlastníky pozemku parc. č. 4135/16 v k. ú. Horní Počernice k zajištění souladu využití pozemku se zápisem v katastru nemovitostí a dále požádá o sdělení osoby, která je oprávněná na pozemku hospodařit.
  Vzhledem k tomu, že je technicky obtížné využívat i tuto malou část pozemku jako ornou půdu, neboť je na ní vzrostlý trvalý porost dřevin, bude zdejší odbor žádat vlastníky či oprávněnou osobu k hospodaření na pozemku o jeho řádnou údržbu a vlastníky upozorní na možnost a nutnost požádat o změnu kultury pozemku.

  Mgr. Věra Bidlová
  vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Úřadu městské části Praha 20
  Jívanská 647/10
  193 21 Praha 9 – Horní Počernice

  Vyřizuje:
  Ing. Yvona Hájková
  referent Odboru životního prostředí a dopravy
  Jívanská 635, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
  Detašované pracoviště: Jívanská 637
  Email: yvona_hajkova@pocernice.cz
  www: http://www.pocernice.cz

 • odpověď na: pozemek K Berance #32584

  admin
  Správce

  Dobrý den,

  omlouváme se za prodlevu. Případ je složitější a proto bychom vás chtěli požádat zda by bylo možné nám zaslat na vera_bidlova@pocernice.cz Váš email kam zašleme odpověď. Předem moc děkujeme.

 • odpověď na: Hodiny u Peny #28008

  admin
  Správce

  Dobrý den,
  hodiny i s teploměrem jsme opravili a nyní je vše v pořádku.
  Omlouváme se za zpoždění, které bylo způsobeno sehnáním součástek.

Prohlížíte 15 příspěvků - 1 z 15 (celkem z 25)