Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ

Pravidla pro prodej bytů a nebytových prostor v majetku hlavního města Prahy se svěřenou správou městské části Praha 20.

Čl. I
Základní ustanovení

 1. Těmito pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor (případně ideálních podílů k nim) určených rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 20 (dále jen „ZMČ“) k prodeji, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy se svěřenou správou Městské části Praha 20 (dále jen „MČ“), fyzickým nebo právnickým osobám za podmínek stanovených zákonem č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, zákonem č. 131/2000 Sb. (o hlavním městě Praze) v platném znění a obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. v platném znění, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy.
 2. Tato pravidla se vztahují na prodej bytů nebo nebytových prostor, na něž není uzavřena nájemní smlouva.

 

Čl. II
Kupní cena

 1. Minimální prodejní cena bytu se stanoví jako tržní cena bytu (nebytového prostoru), stanovená na základě znaleckého posudku soudního znalce v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. Soudního znalce stanoví MČ.
 2. Kupní cena se platí jednorázově, nikoliv ve splátkách, bezhotovostně na účet MČ. Platba bude na účet MČ poukázána nejpozději v den podpisu kupní smlouvy, kupující tuto skutečnost doloží písemně, kopií potvrzeného platebního příkazu.
 3. Kupující je dále povinen uhradit při podpisu kupní smlouvy správní poplatek za provedení vkladu do katastru nemovitostí ve smyslu ustanovení zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a správní poplatek spojený s ověřením podpisu kupujícího.

 

Čl. III
Forma prodeje

 1. Byty a nebytové jednotky se prodávají formou veřejné soutěže, případně formou dražby. O způsobu prodeje (obálková metoda, dražba…) v jednotlivých případech rozhodne ZMČ ad hoc. Na tuto veřejnou soutěž se nevztahuje zákon č. 40/2004 Sb. (o veřejných zakázkách) ani se nejedná o obchodní veřejnou soutěž dle zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník). Záměr MČ prodat byty, popř. nebytové prostory, bude zveřejněn v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. (o hlavním městě Praze) v platném znění současně s podmínkami veřejné soutěže vyvěšením na úřední desce Úřadu městské části Praha 20 a zveřejněním na internetových stránkách Městské části Praha 20 (www.pocernice.cz) po dobu minimálně 30-ti kalendářních dnů, dále v Hornopočernickém Zpravodaji, popř. dalším možným způsobem. V záměru bude rovněž uvedeno místo, kde se zájemci mohou seznámit s těmito pravidly, případně sjednat prohlídku nabízené nemovitosti.
 2. Podmínky veřejné soutěže musí obsahovat zejména:
  • označení a velikost bytu (nebytového prostoru), který má být předmětem prodeje, včetně práv a povinností na tomto bytu (nebytovém prostoru) váznoucích, resp. váznoucích na bytovém domě, ve kterém se byt (nebytový prostor) nachází,
  • minimální prodejní cenu bytu (nebytového prostoru),
  • výši peněžní jistoty (dále jen „jistota“), kterou je nutno složit na účet MČ Praha 20 č. účtu 6015-2000923349/0800, var.symbol rodné číslo resp. IČO, tak, aby doklad o jejím složení mohl být přílohou přihlášky
  • datum a hodinu, do které je nutno odevzdat písemnou přihlášku do veřejné soutěže, včetně způsobu a místa jejího odevzdání a způsobu označení obálky, ve které je přihláška odevzdávána,
  • platební podmínky při uzavírání kupní smlouvy na byt (nebytový prostor)
 3. Zájemce se stává účastníkem podáním písemné přihlášky do veřejné soutěže a složením jistoty ve výši 10% z minimální kupní ceny bytu (nebytového prostoru). Přihlášku může podat kterákoli právnická nebo fyzická osoba, vyjma osob, u nichž zvláštní předpis nepřipouští, aby nabývaly nemovitý majetek na území České republiky. Přihlášku může podat i více osob společně, za předpokladu, že všechny splňují podmínku stanovenou v předchozí větě.
 4. Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
  • jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště u fyzické osoby, nebo název, sídlo a IČO u právnické osoby,
  • kontaktní adresu v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště nebo sídla účastníka
  • nabídku kupní ceny za byt (nebytový prostor),
  • v případě, že je účastníkem více osob podávajících společnou nabídku, určení budoucích spoluvlastnických podílů těchto účastníků na bytu (nebytovém prostoru),
  • doklad o složení jistoty
  • datum a podpis účastníka.
 5. Přihláška musí být doručena do podatelny Úřadu městské části Praha 20 v uzavřené obálce označené dle podmínek veřejné soutěže. Na požádání bude účastníkovi vyhotoveno potvrzení o doručení obálky.
 6. Hodnocení doručených přihlášek provádí komise, stanovená Radou městské části Praha 20. Hodnocení se zahajuje otevřením obálek s doručenými přihláškami a vyhotovením seznamu účastníků veřejné soutěže.
 7. Z veřejné soutěže komise vyřadí přihlášky, které:
  • byly doručeny po lhůtě stanovené v podmínkách veřejné soutěže nebo,
  • byly podány osobami, které nemohou přihlášku podat nebo,
  • obsahují nabídku kupní ceny za byt nižší, než je minimální prodejní cena stanovená v podmínkách veřejné soutěže nebo
  • obsahují nabídku kupní ceny splatnou jiným způsobem, než je určeno v podmínkách veřejné soutěže nebo,
  • neobsahují doklad o složení jistoty nebo,
  • neobsahují veškeré náležitosti stanovené v odstavci 4)
 8. Účastníci, jejichž přihlášky byly z veřejné soutěže vyřazeny, budou o této skutečnosti písemně vyrozuměni a bude jim vrácena jistota do 10-ti dnů ode dne vyřazení jejich přihlášek.
 9. Přihlášky, které nebyly z veřejné soutěže vyřazeny, se seřadí podle výše nabídnuté částky a vyhotoví se nový písemný seznam účastníků. V případě stejné výše nabídnuté kupní ceny za byt (nebytový prostor) u více účastníků rozhodne komise o pořadí účastníků losem. Po vyhotovení seznamu účastníků budou tito bez zbytečného odkladu informováni o jejich pořadí a o termínu, ve kterém bude ZMČ schvalovat převod bytu (nebytového prostoru).
 10. Výběrová komise rozhodne o vítězném kupujícím a dalším pořadí účastníků do 10-ti dnů od termínu, stanoveného pro přijímání přihlášek. Seznam účastníků s uvedením jejich pořadí a výše nabídnuté kupní ceny posoudí rada městské části a poté bude postoupen ZMČ, které na svém nejbližším zasedání rozhodne o převodu bytu (nebytového prostoru) na účastníka uvedeného na prvním místě v seznamu s tím, že pokud by tento účastník smlouvu o převodu bytu ve stanovené lhůtě neuzavřel, schvaluje převod bytu postupně dalším účastníkům dle pořadí.
 11. MČ písemně vyzve do 15-ti dnů od zasedání ZMČ, na kterém bylo rozhodnuto o převodu bytu (nebytového prostoru), prvního účastníka v pořadí k uzavření kupní smlouvy na byt (nebytový prostor) a zaplacení kupní ceny, kterou účastník nabídl ve své přihlášce. Přílohou výzvy bude návrh kupní smlouvy. Jistota, kterou vybraný účastník složil, se započítává do celkové kupní cenu za byt (nebytový prostor), nabídnuté daným účastníkem.
 12. Neuzavře-li účastník kupní smlouvu do 30-ti dnů od doručení písemné výzvy k uzavření kupní smlouvy, popř. se mu nepodaří do 30-ti dnů výzvu k uzavření kupní smlouvy doručit, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené jistoty započtením, a to tak, že pro započtení bude použita uvedená jistota, kterou si prodávající v plné výši ponechá.
 13. Podle odstavců 11) a 12) tohoto článku bude postupováno obdobně při výzvě následujících účastníků dle pořadí k uzavření kupní smlouvy.
 14. Pokud bude kupní smlouva s některým z účastníků uzavřena, budou o tom ostatní účastníci bez zbytečného odkladu písemně vyrozuměni a do 10-ti dnů od podpisu kupní smlouvy na byt se jim vrátí složené jistoty. To neplatí v případech, kdy byly jistoty nevyřazených účastníků použity k úhradě smluvní pokuty započtením v případech stanovených v odstavcích 12) a 13) tohoto článku.
 15. Pokud nebude s žádným z přihlášených účastníků uzavřena kupní smlouva, může být vyhlášena nová veřejná soutěž.

 

Čl. IV
Uzavírání kupní smlouvy

 1. Před podpisem kupní smlouvy musí kupující předložit doklad o zaplacení kupní ceny.
 2. Kupní smlouva bude vyhotovena v potřebném počtu originálů a ověřených kopií tak, aby každá ze zúčastněných stran obdržela jeden originál smlouvy. Jeden originál a potřebný počet ověřených kopií bude určen pro potřeby katastrálního úřadu, jedna ověřená kopie bude určena pro potřeby odboru správy majetku Magistrátu hl.m. Prahy. Návrh na vklad vlastnického práva k nemovitostem podá Katastrálnímu úřadu hl.m. Prahy městská část neprodleně po obdržení souhlasu s vkladem od odboru správy majetku MHMP. O podání vkladu bude kupující bez zbytečného odkladu písemně vyrozuměn, přílohou vyrozumění bude kopie podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
 3. Vlastnictví k bytu (nebytovému prostoru), resp. jejich ideálním spoluvlastnickým podílům, přechází na nového vlastníka dnem povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

 

Čl. V
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Výklad sporných, či nejasných ustanovení těchto pravidel provádí Rada městské části Praha 20.
 2. Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem městské části Praha 20 dne 5.9.2005, usnesením č. 19/3.6 b/05.
 3. Tato pravidla jsou účinná ode dne schválení ZMČ.