Cestovní pasy

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

 • občanům do 15 let s dobou platnosti na 5 let,
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

 • všem občanům s dobou platnosti 6 měsíců

Dobu platnosti cestovního pasu obou druhů nelze prodloužit, s koncem platnosti je třeba si pořídit nový cestovní pas.

O vydání cestovního pasu mohou požádat občané České republiky, jejich zástupci nebo Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, za splnění všech podmínek a za účasti občana, jemuž je pas vydáván.

 • Občan starší 15 let
  Do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí připojit k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let
  Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • Zákonný zástupce za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena.
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

Jedná-li se o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, žádost může podat zplnomocněný zástupce některé z výše uvedených osob. Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává nebo zákonného zástupce anebo osoby, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna; převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno,
 • při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji,
 • před převzetím cestovního pasu občan obdrží poučení o tom, jak nakládat s cestovním pasem a chránit jeho datovou stránku a nosič dat (čip) před poškozením.

Převzetí cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji:

 • rovněž u tohoto cestovního pasu se vyžaduje osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává nebo zákonného zástupce anebo osoby, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna; převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno, a to i v případě, že zplnomocněný zástupce podal žádost o jeho vydání.

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:

 • v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22 (Úřad městské části Praha 20 je úřadem příslušným podle místa trvalého pobytu pro občany městské částiPraha 20), v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu; žádost nelze podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo u matričního úřadu,
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se podává:

 • v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22 (Úřad městské části Praha 20 je úřadem příslušným podle místa trvalého pobytu pro občany městské částiPraha 20), v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu; žádost nelze podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo u matričního úřadu,
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky.

Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • cestovní pas lze převzít jen u úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání cestovního pasu.

Převzetí cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji:

 • cestovní pas lze převzít u úřadu, u něhož byla podána žádost o jeho vydání, nebo u kteréhokoliv jiného úřadu oprávněného předat cestovní pas, který občan uvedl v žádosti o jeho vydání (například u matričního úřadu nebo zastupitelského úřadu).

K žádosti o vydání cestovního pasu obou typů je třeba předložit:

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například platný občanský průkaz (u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady, například: rodný list, oddací list)
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana do 18 let: rodný list občana do 18 let a občanský průkaz občana od 15 do 18 let + občanský průkaz jednoho z rodičů, osobně přítomného,
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan do 18 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana do 18 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí,
 • doklad prokazující získání označení absolventa vyšší odborné školy, akademického titulu, označení „docent“ nebo „profesor“ nebo vědecké hodnosti, pokud nejsou zapsány v jiném dokladu (platném občanském průkazu nebo cestovním pasu).

Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz,
 • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit.

Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.

Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie, od 1. dubna 2009 také otisky prstů.

Po pořízení fotografie se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.

Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

Podání žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji:

 • žádost se podává na úředním tiskopisu. Vzor tiskopisu žádosti je na internetových stránkách Ministerstva vnitra. Žádost lze podat pouze na originálních tiskopisech. Tiskopisy jsou k dispozici u všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, u matričních úřadů a v zahraničí u zastupitelských úřadů,
 • k žádosti se přikládají dvě fotografie, doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz, a plná moc, pokud žádost podává zplnomocněný zástupce.

Správní poplatky:
vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat

 • občané starší 15 let – 600 Kč
 • občané mladší 15 let – 100 Kč

vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů

 • občané starší 15 let – 1 500 Kč
 • občané mladší 15 let – 1 000 Kč

Správní poplatek lze uhradit pouze v hotovosti, úhrada platební kartou není možná.

Lhůty pro vyřízení:
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům starším pěti let, ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů.

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává, žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, nebo žádá-li o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ve lhůtě kratší než 120 dnů; v těchto případech se cestovní pas vydává s dobou platnosti na 6 měsíců.

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 15 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě ve lhůtě do 60 dnů.

Žádost o cestovní pas zaslat elektronickou poštou.

Nově od 1. 3. 2008 možnost podání žádosti o zápis dětí do cestovního pasu – Dne 1.března 2008 nabyl účinnost zákon č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

CP bez strojově čitelných údajů vzor 2005,
CP se strojově čitelnými údaji vzor 2000,
CP se strojově čitelnými údaji vzor 2005

Tiskopis Žádosti o provedení změn údajů nebo doplnění údajů v cestovním dokladu je k vyzvednutí na Odboru občansko-správním, Jívanská 647, přízemí

Doklady potřebné k podání žádosti:

 • vyplněný tiskopis žádosti o doplnění údajů
 • platný cestovní pas
 • doklady prokazující údaje o zapisovaném dítěti mladším 10 let do cestovního pasu rodiče (jméno, příjmení, datum a místo narození, pohlaví, rodné číslo a osvědčení o státním občanství),
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce (u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady, například: rodný list, oddací list),
 • rodný list dítěte
 • doklad o státním občanství ČR dítěte (doklad o státním občanství lze získat na oddělení matrik)
 • za každý zápis občana mladšího 10 let do vydaného cestovního dokladu rodiče – správní poplatek – 50 Kč

Právní předpisy:

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Těmito úřady jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni magistrát. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad, v hlavním městě Praze magistrát.

Správní řízení ve věcech cestovních dokladů ukončené pravomocným rozhodnutím se na žádost účastníka řízení obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník řízení nemohl v původním řízení uplatnit. Nové řízení provede správní orgán, který byl příslušný k původnímu řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení bylo obnoveno z důvodů, které se týkaly výlučně odvolacího řízení.

V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumají pravomocné rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů v případě, kdy lze pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení. Přezkumné řízení zahájí z moci úřední správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, pokud dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Jestliže dal podnět k přezkumnému řízení účastník, může přezkumné řízení provést i správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal, pokud plně vyhoví účastníku řízení.

Sankce:
Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.