Poplatek z pobytu

 Změny místních poplatků od 1.1.2022

dle zákona č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

S účinností od 1.1.2022 se zavádí obecně závazná vyhláška č. 19/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu:

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Sazba poplatku činí 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

Plátce je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky správci poplatku.

Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna podat ohlášení podle § 4 do 30 dnů ode dne nabytí její účinnosti.

 

Bližší informace získáte na MČ P20 ekonomickém odboru v 1. patře, budova Jívanská 647/10.

Eva Zborníková, DiS., Odbor ekonomický