Rodné, oddací a úmrtní listy

Vydání rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis.

  • vydání matričního dokladu mohou požádat písemnou nebo ústní žádostí:
   • fyzické osoby, kterých se zápis týká, jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci, jejich sourozenci, osoby s registrovaným partnerstvím a zmocnění zástupci státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
   • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949
   • fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se narodila, uzavřela manželství nebo zemřela fyzická osoba, o jejíž matriční doklad žádáte. Matričním úřadem pro území městských částí Praha 20 je Úřad městské části Praha 20 Horní Počernice, Jívanská 647.

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak se obraťte prostřednictvím vašeho matričního úřadu (dle trvalého pobytu) na zvláštní matriku Úřadu městské části Brno-střed.

Na úřadě předložte:

  • doklad totožnosti (OP nebo CP) nebo veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, oddací list) nebo listinu, ze které bude zřejmé, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů vaší rodiny nebo vašich sourozenců, nebo kterou prokážete, že je to nezbytné pro uplatnění vašich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněný zástupce

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek. Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se hradí správní poplatek 300 Kč v hotovosti. Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Prováděcí vyhláška č. 207/2001 Sb.

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů České republiky do zvláštní matriky v Brně

Matriční knihy, do kterých se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen „zvláštní matrika“).

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo:

  • na území cizího státu,
  • na zastupitelském úřadu ČR,
  • na lodi nebo v letadle mimo území ČR,
  • na místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Do zvláštní matriky se dále zapisují manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen:

  • před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR,
  • před kapitánem letadla registrovaného v ČR,
  • před velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

  • fyzická osoba, které se zápis týká,
  • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, pravnuci, osoba s registrovaným partnerstvím) i bez plné moci,
  • zplnomocnění zástupci.

O zápis úmrtí státního občana České republiky do zvláštní matriky mohou požádat:

  • členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, pravnuci, osoba s registrovaným partnerstvím),
  • zástupci zplnomocnění členy rodiny,
  • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny uvedené v bodě 10 a 11.

O zápis uzavření manželství státního občana České republiky do zvláštní matriky může požádat:

  • fyzická osoba, které se zápis týká,
  • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, pravnuci, osoba s registrovaným partnerstvím) na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství,
  • zplnomocnění zástupci na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství.

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává:

  • u zastupitelského úřadu ČR
  • u kteréhokoli matričního úřadu

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady.

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

  • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad),
  • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,
  • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady.

Formuláře žádosti o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici na matričních úřadech a českých zastupitelských úřadech v zahraničí.

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí. Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek 300 Kč v hotovosti.

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Vyhláška č. 207/2001 Sb.
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním