Poplatky ze psů

Při vyřizování této agendy postupuje ÚMČ Praha 20 dle zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a vyhlášky hl.m. Prahy č. 23/2003 Sb. HMP, o místním poplatku ze psů, v platném znění. Procesním předpisem pro tuto agendu je od 1.1.2011 nový daňový řád, 280/2009 Sb., 337/1992 již neplatí.

A) Poplatník:
Poplatníkem místního poplatku ze psů je držitel psa staršího třech měsíců. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt, resp. sídlo na území Městské části Praha 20 (§ 2 odst. 1,2 zákona o místních poplatcích).

Rozhodující pro vznik poplatkové povinnosti je tedy kumulativní splnění dvou předpokladů:

  • osoba je držitelem psa staršího třech měsíců
  • osoba má trvalý pobyt, resp. sídlo na území MČ Praha 20

Poplatník je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do patnácti dnů ode dne, kdy tato povinnost vznikla (tedy např. do 15ti dnů od koupě psa staršího třech měsíců, do 15ti dnů ode dne, kdy si občan změní adresu trvalého pobytu tak, že je nyní občanem MČ Praha 20 apod.).

B) Sazba místního poplatku (§ 2 vyhlášky o místním poplatku ze psů):

  • základní sazba poplatku činí 1.500,- Kč za jednoho a 2.250,- Kč za každého dalšího psa
  • pro psy chované v rodinných domech činí základní sazba 300,- Kč, resp. 600,- Kč

sazba pro držitele psa, jehož jediným příjmem je invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, případně pro držitele psa, který je poživatelem sirotčího důchodu, činí 200,- Kč (za druhého a každého dalšího psa pak 300,- Kč)

sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně za jednoho psa 600,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 900,- Kč

C) Osvobození a úlevy:
a) Úplně osvobozeny od placení místního poplatku jsou:
1. osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením (III. stupeň mimořádných výhod) – § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
2. osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob (§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích)
3. osoby provozující útulky zřízené obcí pro ztracené nebo opuštěné psy (§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích)
4. osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis (např. služební psi Policie ČR a městské policie) – § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích, § 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky o místním poplatku ze psů
5. osoby chovající psy k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených [§ 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky o místním poplatku ze psů]
b) Na dobu dvou let je od poplatku osvobozena osoba, která psa převzala z útulku provozovaného na území Prahy [§ 6 odst. 1 písm. d) vyhlášky o místním poplatku ze psů]
c) Na dobu dvou let se dále poskytne úleva ve výši roční sazby, nejvýše však 350,- Kč, tomu poplatníkovi, který svého psa nechá označit mikročipem a přihlásí do evidence chovatelů psů vedenou Magistrátem hl.m. Prahy (je nutno splnit obě podmínky) – § 6 odst. 2 vyhlášky o místním poplatku ze psů. Čipování psů je na území hl. m. Prahy od 1.1.2005 povinné (§ 7a obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, v platném znění).
Když je tetování čitelné, nemusí být čip. Ale za tetování není úleva od poplatku.
Na území hl. m. Prahy je povinné trvalé značení psů, a to buď čipem či tetováním. Ale jak čipovaného tak i tetovaného psa musí poplatník přihlásit na Magistrátu hl. m. Prahy, registrační kartu bez problémů přeposíláme.

D) Placení místního poplatku:

  • Poplatek je třeba platit pod přiděleným variabilním symbolem (ten poplatník obdrží od Úřadu městské části Praha 20). Platit lze bankovním převodem na číslo účtu: 107-6787610247/0100 (Komerční banka a.s.), poštovní poukázkou nebo v příjmové pokladně Úřadu městské části Praha 20, Jívanská 647, 193 00. Pozn.: Složenky zasíláme vždycky tak v únoru, začátkem března.
  • Nečiní-li poplatek ročně více než 600,- Kč, je splatný najednou k 31. březnu příslušného roku. Přesahuje-li poplatková povinnost tuto výši, je poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, a to k 31. březnu a 31. srpnu příslušného roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 31. srpnu příslušného roku, je poplatek splatný najednou do 15ti dnů od vzniku povinnosti jej platit (§ 5 vyhlášky o místním poplatku ze psů).
  • Nebude-li místní poplatek placen řádně a včas, bude vyměřen platebním výměrem, přičemž může být zvýšen až na trojnásobek (§ 11 zákona o místních poplatcích)

E) Další povinnosti poplatníka:
Poplatník je povinen do 15ti dnů ohlásit všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho poplatkovou povinnost, zejména tedy:

  • okolnosti mající za následek zánik poplatkové povinnosti (úhyn psa, odstěhování se z Městské části Praha 20, prodej či darování psa apod.).
  • okolnosti mající za následek změnu sazby (např. přiznání starobního důchodu, který je nadále jediným příjmem poplatníka).

Při jednání je poplatník povinen prokázat svoji totožnost (platný občanský průkaz, cestovní pas). Zástupce poplatníka je povinen předložit plnou moc.

Požaduje-li poplatník úlevu na místním poplatku podle příslušných ustanovení, je povinen svůj nárok na ni prokázat příslušnými doklady (důchodový výměr, čestné prohlášení, potvrzení o převzetí psa z útulku, potvrzení MHMP o zařazení do evidence chovatelů psů apod.).