Vydání loveckého lístku

Lovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k lovu.

Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat:

  • pro české občany:
   • na dobu neurčitou
   • na dobu určitou – 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok,
  • pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem: na 1 školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole,
  • pro cizince: na dobu určitou – 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok.

Pozn.: Cizincem se rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.

Podmínky pro vydání loveckého lístku jsou stanoveny zákonem o myslivosti (§ 47):

  • složení zkoušky z myslivosti nebo
  • získání právním předpisem stanoveného vzdělání nebo
  • platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině (jen u loveckých lístků pro cizince)

Příslušným orgánem státní správy myslivosti pro vydávání loveckých lístků jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Na ÚMČ Praha 20 – Odbor životního prostředí a dopravy

Požadované doklady:

  • občanský průkaz nebo cestovní pas,
  • výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu,
  • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách)
  • pojištění dle § 48 zákona o myslivosti

Žádost o vydání loveckého lístku je k dispozici na příslušném orgánu státní správy myslivosti.Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 13:

  • a) na dobu určitou:
   • na 1 den 30 Kč
   • na 5 dní 50 Kč
   • na 30 dní 70 Kč
   • na 6 měsíců 100 Kč
   • na 12 měsíců 150 Kč
   • na 12 měsíců pro osoby studující myslivost a pro osoby , které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75 Kč
  • b) na dobu neurčitou:správní poplatek činí 1000 Kč

Formulář loveckého lístku zde