Materiály na 28. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20 konané v mimořádném termínu

starostka Městské části Praha 20 svolává 28. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v mimořádném termínu ve středu 9. května 2018 od 18:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Návrhy

2.01 Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 4458/40, KN parc. č. 4468/7, KN parc. č. 4568/2, KN parc. č. 4568/3, KN parc. č. 4570/10 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Příloha č. 2 přijatá usnesení RMČ, ZMČ
Příloha č. 3 ortofotomapa
Příloha č. 8 návrh novely zákona 416 2009 sb. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
Příloha č. 13 navržená protihluková opatření na pozemcích k odsvěření
Příloha č. 15 EIA D11 – požadavky MČ na protihlukové stěny
Příloha č. 16 EIA 510 – požadavky MČ na protihlukové stěny
Příloha č. 17 souhlas vlastníka pozemku se stavbou po 1. 1. 2018 dle SZ
Příloha č. 18 MMR metodický vyklad 184 a SZ úprava 2018
Příloha č. 19 věcně právní perspektiva stavby na cizím pozemku
Příloha č. 20 prezentace okruhy Hor. Po. 2018
Příloha č. 21 připomínky MČ k návrhu změny UP Z 2795 00