Materiály na 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
line

starostka Městské části Praha 20 svolává 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 18. dubna 2016 od 17:00 hodin na Chvalském zámku, Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice

1. Zahájení
2.  Návrhy

2.1  Podání projektové žádosti v rámci výzvy „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Priloha_1
usneseni_MAP_podani
Vyzva_02_15_005_MAP
2.2  Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti sportu (TJ Sokol)
TJ Sokol_celoroční aktivity
usneseni_TJ_Sokol_celorocni
TJSokol_ Zápis k vyúčtování fin prostředků2015
Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál
2.3  Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti sportu (TRI SKI HP)
TJ Sokol_TRI SKI HP
TJSokol_ Zápis k vyúčtování fin prostředků2015
usneseni_TJ_Sokol_TRI_SKI
Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál
2.4  Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti sportu (J. Šebek)
Bc. Jiří Šebek
usneseni_Sebek
2.5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti sportu (Jachtklub Toušeň)
Jachtklub Toušeň
usneseni_Jachtklub_Tousen
Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál
2.6 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti sportu (Junák – Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice)
Junák
Junak_oprava_zadosti
Junák_Skauts akce_ Zápis k vyúčtování fin prostředků2015
usneseni_Junak
Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál
2.7  Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti sociální (Neposeda Křižovatka)
NEPOSEDA Křižovatka_Zápis k vyúčtování fin.prostředků2015
Neposeda_Křižovatka
usneseni_Neposeda_Krizovatka
Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál
2.8  Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti sociální (Neposeda HoPo)
usneseni_Neposeda_HOPO
Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál
NEPOSEDA Nízkoprahový klub_Zápis k vyúčtování fin.prostředků2015
Neposeda_HoPo
2.9  Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti sociální (RC MUM – MUMRAJ)
RC MUM_Celoroční činnost
RCMUM_ Zápis k vyúčtování fin.prostředků2015
usneseni_MUM_MUMRAJ
Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál
2.10 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti sociální (Diakonie – Chráněné bydlení na Xaverově)
Diakonie_Chráněné bydlení na Xaverově
usneseni_Chranene_bydleni_Xaverov
Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál
2.11.Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti zdravotní (LRS – pobytové služby)
LRS_Chvaly_Pobytové služby
usneseni_LRS_pobytove
Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál
2.12 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti zdravotní (LRS – Terénní zdrav. péče)
LRS_Chvaly_Terénní péče
usneseni_LRS_terenni
Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál
2.13 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti sociální (LRS – pečovatelská služba)
LRS_Chvaly_Pečovatelská služba
usneseni_LRS_pecovatelska_sluzba
Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál
2.14 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti sociální a zdravotní (SKP HOPO – Azylový dům)
SKP HoPo_Azylový dům
usneseni_SKP_Azyl_dum
Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál
2.15  Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti sociální a zdravotní (Diakonie – Bethesda)
Diakonie_Bethesda
usneseni_Bethesda
Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál
2.16  Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti kultury (Dům umění)
Nadační fond Dům umění
usneseni_Dum_umeni
Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál
2.17 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti kultury (Divadelní sdružení Horních Počernic)
Divadelní sdružení HP
Divadelní sdružení HP_ Zápis k vyúčtování fin prostředků2015
Příloha k Divadelnímu sdružení
Stručný popis projektu
uprava_dotace usneseni_Divadelni_sdruzeni
Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál

3.  Majetkoprávní a investiční kroky MČ Praha 20
3.1 Záměr svěření pozemků KN parc. č. 4454/2 a KN parc. č. 4454/18 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha do správy MČ Praha 20
Návrh na projednání v ZMČ 18.4. 2016 ( 3.1. )
Ortofotomapa ( 3.1. )
Výpis z KN ( 3.1. )
3.2 Směna obecního pozemku KN parc. č. 2640/31 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 2640/15 za pozemek  KN parc. č. 2640/29 vzniklý oddělením z pozemku KN parc. č. 2640/13 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
Návrh na projednání v ZMČ 18.4. 2016 ( 3.2. )
Společenství VJ Běluňská 1842 GEOMETRICKÝ PLÁN 1. str. ( 3.2. )
Společenství VJ Běluňská 1842 GEOMETRICKÝ PLÁN 2. str ( 3.2. )
Společenství VJ Běluňská 1842, SMĚNNÁ smlouva s GP – 3 m2, r. 2016 ( 3.2. )
Výpis z KN ( 3.2. )
Záměr směny pozemků ( 3.2. )
detail ( 3.2. )
3.3 Záměr bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 2/8 k pozemkům KN parc. č. 2031/100, KN parc. č. 2031/79, KN parc. č. 2031/20 a části pozemku 2031/71 o velikosti cca 928 m2, vše  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
Bytová správa – XAVEROV ( 3.3. )
Návrh na projednání v ZMČ 18.4. 2016 ( 3.3. )
Výpis z KN – spoluvl. podíl ( 3.3. )
Nabídka pozemků ( 3.3. )
3.4 Úplatné nabytí pozemků KN parc. č. 4262/3 a KN parc. č. 4263/6 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
Kupní smlouva ( 3.4. )
Návrh na projednání v ZMČ 18.4. 2016 ( 3.4. )
Semonická ( 3.4. )
Výpis z KN ( 3.4. )
3.5 Bezúplatné nabytí pozemku KN parc. č. 1740/3 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 1740/2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha
GP ( 3.5. )
Návrh na projednání v ZMČ 18.4. 2016 ( 3.5. )
Ortofotomapa ( 3.5. )
Smlouva o bezúplatném převodu ( 3.5. )
Výpis z KN ( 3.5. )

4.  Ekonomické informace
4.1 Rozpočtové změny MČ Praha 20 na rok 2016 schválené RMČ na základě zmocnění ZMČ
Informace ZMČ – rozpočtové změny MČ Praha 20 na rok 2015 schválené RMČ
4.2  Hospodaření MČ Praha 20 k 31. 12. 2015
Hospodaření MČ Praha 20 k 31. 12. 2015
Hospodaření MČ Praha 20 za rok 2015 (příloha)
4.3 Aktuální ekonomické informace
Čerpání běžných výdajů k datu 08.04.2016
Čerpání investičních výdajů k datu 08.04.2016
Informace ZMČ – ekonomické informace k datu 08.04.2016

5.  Zpráva o činnosti RMČ Praha 20
Zpráva o činnosti MČ Praha 20

6.  Dotazy a interpelace zastupitelů

7.  Různé
7.1  Informace o podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti MA21 na  projekt „Hornopočernický rok v pohybu“
7.1.Informace o podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti MA21 na projekt Hornopočernický rok v pohybu
příloha bod 7.1. Informace o podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti MA21 na projekt Hornopočernický rok v pohybu
7.2  Informace o podání žádosti o finanční podporu projektu  „Koncepce efektivní správy majetků MČ Praha 20“ z výzvy vyhlášené MPSV č. 03_15_034 z Operačního programu zaměstnanost
7.2 Informace o podání žádosti o finanční podporu projektu Koncepce efektivní správy majetků MČ Praha 20 z výzvy vyhlášené MPSV č. 03_15_034 z Operačního programu zaměstnanost
příloha 7.2 Informace o podání žádosti o finanční podporu projektu Koncepce efektivní správy majetků MČ Praha 20 z výzvy vyhlášené MPSV
7.3 Úkoly na ZMČ č. 12 (18.4.2016)
7.3 Přehled úkolů na ZMČ

8.  Závěr

18:00 – 18:30 hodin – Představení projektů žáků FZŠ Chodovická, ZŠ Ratibořická a ZŠ Stoliňská v rámci aktivity  PROSTOR PRO ŠKOLNÍ DĚTI – „Nauč se spolupracovat“

18:30 – 19:00 hodin – Dotazy a interpelace z řad veřejnosti nezastupitelů