Materiály na 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 

starostka Městské části Praha 20 svolává 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat v pondělí 13. června 2016 od 17:00 hodin v KC Domeček Votuzská 322, Horní Počernice.

Program:
1. Zahájení
2. Návrhy
2.1 Přidělení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu
aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 2016

Návrh 2.1 Přidělení účelových neinvestičních dotací    Přiloha k návrhu 2.1 tabulka hodnocení žádostí o dotaci nebo příspěvek    Příloha k návrhu veřejnoprávní smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu na podporu aktiv MA21
2.2 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Praha – pól růstu ČR
na projekt „Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice“

Návrh 2.2 Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Praha – pól růstu ČR na Kulturně komunitní centrum Horní Počernice

Příloha 2.2 – Usnesení RMČ – podání žádostí o dotace z Operačního programu Praha – pól růstu na Náchodská 754

Příloha 2.2 – Výzva  17 SC 3.1 příloha 1   Příloha 2.2 – Výzva 17 SC 3.1   Příloha 2.2 – Výzva 18 SC 3.3
3. Majetkoprávní a investiční kroky MČ Praha 20
3.1 Směna obecního pozemku parc. č. 4232/34 o výměře 63 m2 vzniklého oddělením z
pozemku KN parc. č. 4232/27 za pozemek KN parc. č. 4232/18 vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha

Žádost (3.1)  ZMČ 13.06.2016 (3.1)   Směnná smlouva (3.1)  Výpis z KN (3.1)  Návrh GP (3.1)  Směna Kolářová (3.1)
3.2 Směna obecního pozemku KN parc. č. 4343/9 vzniklého oddělením z pozemku KN
parc. č. 4343/7 za pozemky KN parc. č. 4378/10, KN parc. č. 4378/11 a KN parc. č.
4253/10 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 4253/2 vše v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha

Záměr směny pozemků – Wágnerovi (3.2)  ZMČ 13.06.2016 (3.2)  Směnná smlouva (3.2)

Směna MČ, Wágnerovi (Wágnerovi) (3.2)  Směna MČ, Wágnerovi (MČ) (3.2)  ZP cena obvyklá směna Wágner (3.2)

ZP cena obvyklá směna Wágner MČ (3.2)   Výpis z KN (3.2)  ZP 655-0416 (3.2)   ZP 656-0516 (3.2)
4. Ekonomické informace
4.1 Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2015

Závěrečný účet 2015   Závěrečný účet_2015   

Příloha č. 1 _zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Příloha č. 2 _příkaz starostky – opatření

Příloha č. 3_ rozvaha k 31.12.2015

Příloha č. 4_výkaz zisků a ztrát k 31.12.2015

Příloha č. 5 _příloha k 31.12.2015

Příloha č. 7_přehled o peněžních tocích k 31.12.2015

Příloha č. 8_ finanční vypořádání s SR, MHMP za rok 2015
4.2 Rozpočtové změny MČ Praha 20 na rok 2016 schválené RMČ na základě zmocnění ZMČ (č. 15 – 44)

Rozpočtová opatření schválené RMČ oddobí 12.4.-23.5.2016

RO 22_posouzeni_lokality_Certousy_důvodová zpráva   RO 22 usnesení

RO 23 duvodovazprava_DDM       RO 23 Usnesení

RO 24_duvodovazprava_FZSChodovicka     RO 24 usnesení

RO 25 duvodovazprava_CHZ     RO 25 usnesení

RO 26 duvodovazprava_KCHP  RO 26 usnesení

RO 27 duvodovazprava_MS_Chodovicka  RO 27 usnesení

RO 28 duvodovazprava_MSURybnicku   RO 28 usnesení 

RO 29 duvodovazprava_MVK    RO 29 usnesení

RO 30 duvodovazprava_ZS_Ratiboricka     RO 30 usnsesení

RO 31 duvodovazprava_ZS_Stolinska   RO 31 usnesení

RO 32 duvodovazprava_ZSaMSSpojencu  RO 32 usnesení

RO 33_uprava_prijmu_duvodova_zprava   RO 33 usenesení

RO 34_duvodova_zprava_prevence_kriminality_2016   RO 34 usnesení

RO 35_duvodova_zprava_granty_pro_obl._primarni_prevence_ve_skolach   RO 35 usnesení

RO 36_duvodova_zprava_ZOZ    RO 36 usnesení

RO 37_duvodova_zprava_projekty_na_podporu_vzdelavani_ZS_Stolinska   RO 37 usnesení

RO 38_duvodova_zprava_pecovatelska_sluzba   RO 38 usnesení

RO 39_duvodova_zprava_EU_MS_Ratiboricka_zatepleni_II._etapa   RO 39 usnesení

RO 40_duvodova_zprava_EU_Rekonstrukce_objektu_verejne_vybavenosti_Nachodska_754   RO 40 usnesení

RO 41_duvodova_zprava_ucelova_neinv._dotace_Urad_prace   RO 41 usnesení

RO 42_duvodova_zprava_presun_dotace_z_EU_zivotni_prostredi_do_investicni_rezervy   RO 42 usnesení

RO 43_duvodova_zprava_neinvesticni_dotace_na_provozovani_SD_Chvalkovicka_ul.  RO 43 usnesení

RO 44_duvodova_zprava_presun_financnich_prostredku_z_SD_z_duvodu_prideleni_dotace_do_rezervy RO 44 usnesení
4.3 Hospodaření MČ Praha 20 za 1. čtvrtletí roku 2016

Věc hospodaření MČ Praha 20 k 31. 3. 2016      Hospodaření MČ Praha 20 k 31_3_2016

Přehled hodnocení rozpočtu 3_2016
4.4 Aktuální ekonomické informace

Informace ZMČ – ekonomické informace k datu 06.06.2016  Čerpání rozpočtu běžné výdaje k 06.06.2016

Čerpání rozpočtu investiční výdaje k 06.06.2016
5. Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

 Zpráva o činnosti RMČ
6. Dotazy a interpelace zastupitelů
7. Různé
7.1 Termíny jednání ZMČ v 2. pololetí r. 2016

Termíny jednání v 2. pololetí 
7.2 Úkoly na ZMČ č. 14 (13.6.2016)

Přehled úkolů
8. Závěr
18:00 – 18:30 hodin – Dotazy a interpelace z řad veřejnosti nezastupitelů