Whistleblowing

Whistleblowing –  Vnitřní oznamovací systém

Oznámení lze učinit na odkazu: https://www.nntb.cz/c/a00aa0a0

Unikátní kód organizace: WhistPraha20

Příslušná osoba (řešitel): Bc. Petra Horáková, interní audit

e-mail: whistleblowing@pocernice.cz

tel: +420 271 071 609

Adresa: Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647/10, 193 00 Praha 20

Tajemník Úřadu městské části Praha 20 na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/1937, o ochraně oznamovatelů ze dne 23.10.2019, známé též jako „Směrnice o whistleblowingu“ a zákona č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů, vydal interní směrnici zavádějící vnitřní oznamovací systém na ochranu oznamovatelů podávajících oznámení o možném protiprávním jednání.

Oznámení

Podnět učiněný oznamovatelem písemně, ústně nebo telefonicky o podezřelé skutečnosti, o níž se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, kterou pro městskou část Praha 20 nebo Úřad městské části Praha 20 vykonával, popř. pro subjekty s nimiž městská část Praha 20 či Úřad městské části Praha 20 spolupracovaly, a které obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele a dále informace o možném protiprávním jednání, tj. musí z něho být zřejmé, které věci se týká a jaké podezřelé skutečnosti či protiprávní jednání má být prošetřováno, eventuálně s uvedením jmen osob, kterých se týká nebo jejich pracovní zařazení. Oznámení nemusí obsahovat údaje o osobě oznamovatele v případě, že je totožnost oznamovatele příslušné osobě známa, popř. se jedná o anonymní oznámení.

Oznámení se podávají zejména jde-li o i) jednání mající znaky trestného činu;

 1. ii) jednání mající znaky přestupku, za něž je stanovena sazba pokuty s horní hranicí alespoň 100. 000,-Kč;

iii) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů;

 1. iv) porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v následujících oblastech:
 2. a) hospodářská soutěž, veřejné dražby a zadávání veřejných zakázek;
 3. b) finanční služby, povinný audit a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a
  finančních trhů;
 4. c) daň z příjmů právnických osob;
 5. d) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 6. e) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 7. f) bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 8. g) ochrana životního prostředí;
 9. h) ochrana spotřebitele;
 10. i) ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 11. j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnosti sítí a informačních systémů;
 12. k) ostatní oblasti stanovené zákonem.

Způsoby oznamování

Oznámení jsou přijímána následujícími způsoby:

Oznámení vyplněním elektronického formuláře prostřednictvím webové aplikace NNTB

Elektronický formulář je dostupný na webových stránkách https://www.nntb.cz/c/a00aa0a0 .

Oznamovatel zde může zvolit anonymní způsob podání nebo v textu oznámení uvést své kontaktní údaje. Po odeslání oznámení je oznamovateli vygenerován unikátní kód oznámení, jehož prostřednictvím se může k podanému podnětu na uvedené adrese přihlásit. Po zadání kódu oznámení vidí historii oznámení, veškeré informace, které mu zasílá příslušná osoba, se kterou má možnost dále komunikovat až do ukončení posouzení podnětu, a to i v případě, že zvolí anonymní způsob komunikace. K podnětu lze připojit přílohy ve standardně podporovaných formátech word, excel, pdf, jpeg.

Oznámení podaná u příslušné osoby (řešitele) telefonicky, písemně v listinné nebo elektronické podobě (e-mailem)

Telefonické oznámení:

Telefonicky lze podat oznámení na telefonní číslo +420 271 071 609

Oznámení prostřednictvím e-mailové adresy:

Oznámení učiněná prostřednictvím elektronické pošty se přijímají na e-mailové adrese whistleblowing@pocernice.cz a z této e-mailovém adresy je s oznamovatelem komunikováno.

Oznámení podaná v listinné podobě:

Oznámení v listinné podobě se doručují na adresu: Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647/10, 193 00 Praha 20. S ohledem na zachování důvěrnosti a případné anonymity je vhodné opatřit takové podání označením „Důvěrné“ a „Neotevírat“ a adresovat jej přímo k rukám příslušné osoby.

Oznámení učiněná osobně

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení rovněž osobně v kanceláři příslušné osoby nebo na jiném místě dohodnutém s příslušnou osobou, a to v přiměřené době od okamžiku, kdy o to oznamovatel požádá některým z výše uvedených způsobů.

Všechna oznámení je možné učinit v anonymní podobě nebo lze uvést kontaktní údaje. Řešitel není oprávněn vyžadovat sdělení kontaktních údajů.