Whistleblowing

Whistleblowing –  Vnitřní oznamovací systém

Oznámení lze učinit na odkazu: https://www.nntb.cz/c/a00aa0a0

Unikátní kód organizace: WhistPraha20

Pověřená osoba (řešitel): Eva Charvátová, interní audit

e-mail: whistleblowing@pocernice.cz

tel: +420 271 071 609

Adresa Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647/10, 193 00 Praha 20

 

Tajemník Úřadu městské části Praha 20 na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/1937, o ochraně oznamovatelů ze dne 23.10.2019, známé též jako „Směrnice o whistleblowingu“ vydal interní směrnici  zavádějící vnitřní oznamovací systém na ochranu oznamovatelů podávajících oznámení o možném protiprávním jednání.

Oznámení

Podnět učiněný oznamovatelem – fyzickou osobou písemně, ústně nebo telefonicky o podezřelé skutečnosti (možném protiprávním jednání), o níž se oznamovatel dozvěděl na pracovišti v souvislosti s výkonem práce nebo v souvislosti s jinou obdobnou činností, kterou pro městskou část Praha 20 nebo Úřad městské části Praha 20 vykonával, popř. pro subjekty s nimiž městská část Praha 20 či Úřad městské části Praha 20 spolupracoval.

Oznámení se podávají zejména v následujících oblastech:

  •            zadávání veřejných zakázek;
  •            finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
  •            bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
  •            bezpečnost dopravy;
  •            ochrana životního prostředí;
  •            ochrana spotřebitele;
  •            ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
  •            ostatní oblasti stanovené směrnicí o whistleblowingu.

Způsoby oznamování

Oznámení jsou přijímána následujícími způsoby:

Oznámení vyplněním elektronického formuláře prostřednictvím webové aplikace NNTB

Elektronický formulář je dostupný na webových stránkách https://www.nntb.cz/c/a00aa0a0 .

Oznamovatel zde může zvolit anonymní způsob podání nebo v textu oznámení uvést své kontaktní údaje. Po odeslání oznámení je oznamovateli vygenerován unikátní kód oznámení, jehož prostřednictvím se může k podanému podnětu na uvedené adrese přihlásit. Po zadání kódu oznámení vidí historii oznámení, veškeré informace, které mu zasílá řešitel, se kterým má možnost dále komunikovat až do ukončení posouzení podnětu, a to i v případě, že zvolí anonymní způsob komunikace. K podnětu lze připojit přílohy ve standardně podporovaných formátech word, excel, pdf, jpeg.

Oznámení podaná u pověřené osoby (řešitele) telefonicky, písemně v listinné nebo elektronické podobě (e-mailem)

Telefonické oznámení:

Telefonicky lze podat oznámení na telefonní číslo +420 271 071 609

Oznámení prostřednictvím e-mailové adresy:

Oznámení učiněná prostřednictvím elektronické pošty se přijímají na e-mailové adrese whistleblowing@pocernice.cz a z této e-mailovém adresy je s oznamovatelem komunikováno.

 

Oznámení podaná v listinné podobě:

Oznámení v listinné podobě se doručují na adresu: Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647/10, 193 00 Praha 20. S ohledem na zachování důvěrnosti a případné anonymity je vhodné opatřit takové podání označením „Důvěrné“ a „Neotevírat“ a adresovat jej přímo k rukám řešitele.

Oznámení učiněná osobně

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení rovněž osobně v kanceláři řešitele nebo na jiném místě dohodnutém s řešitelem, a to v přiměřené době od okamžiku, kdy o to oznamovatel požádá některým z výše uvedených způsobů.

Všechna oznámení je možné učinit v anonymní podobě nebo lze uvést kontaktní údaje. Řešitel není oprávněn vyžadovat sdělení kontaktních údajů.