Etický kodex zaměstnanců

Etický kodex zaměstnanců Úřadu m. č. Praha-Horní Počernice

Preambule 

Základními hodnotami, které musí každý zaměstnanec veřejné správy ctít a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou nestrannost a zákonnost při rozhodování a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám. Zaměstnanec veřejné správy má zájem na efektivním  výkonu veřejné správy, a proto si dalším vzděláváním prohlubuje svou profesionální úroveň.

Účelem tohoto kodexu je specifikovat standardy  chování zaměstnanců ve veřejné správě, pomáhat jim tyto standardy dodržovat a informovat  veřejnost o chování, jež je oprávněna od zaměstnanců ve veřejné správě očekávat.

Článek 1: Základní  ustanovení 

 1. Kodex je doporučením pro zaměstnance Úřadu m. č. Praha-Horní Počernice (dále jen „zaměstnance“).
 2. Zaměstnanec vykonává svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními  předpisy a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto Kodexu.

Článek 2: Obecné zásady 

 1. Výkon veřejné správy pokládá zaměstnanec za službu občanům, a proto ji vykonává nejen na vysoké odborné úrovni, kterou si studiem průběžně prohlubuje, ale i s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění  a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.
 2. Zaměstnanec jedná korektně s ostatními  zaměstnanci úřadu i se zaměstnanci jiných úřadů veřejné správy.
 3. Zaměstnanec činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně  na základě jejich skutkové podstaty,  přihlížeje pouze  k právně relevantním skutečnostem,  a bez zbytečných průtahů. Nejedná svévolně k újmě jakékoli osoby, skupiny osob nebo orgánu či složky právnické osoby, ale naopak prosazuje práva a  oprávněné zájmy občanů.

Článek 3: Střet zájmů

 1. Zaměstnanec nepřipustí, aby  došlo  ke střetu jeho soukromého zájmu s jeho postavením jako zaměstnance ve veřejné správě.  Jeho povinností je vyhnout se konfliktům zájmů a předcházet takovým situacím, které mohou podezření z konfliktu zájmů vyvolat.

  Soukromý zájem  zahrnuje jakoukoli výhodu  pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.

 2. Zaměstnanec se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.
 3. Pokud si  není  zaměstnanec jist, zda jde o činnost slučitelnou s jeho podílem na výkonu veřejné správy, projedná záležitost se svým nadřízeným.

Článek 4: Politická nebo veřejná činnost

 1. Zaměstnanec jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem.
 2. Zaměstnanec nebude vykonávat takovou politickou nebo veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru občanů v jeho schopnost nestranně vykonávat své služební povinnosti.

Článek 5: Dary a jiné nabídky

 1. Zaměstnanec nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádné jiné zvýhodnění, které by mohlo ovlivnit nebo zdánlivě  ovlivnit rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo které by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.
 2. Zaměstnanec nedovolí, aby se dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
 3. Pokud je zaměstnanci nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a  o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného.
 4. Zaměstnanec se v soukromém  životě  vyhýbá takovým činnostem, chování a  jednání, které by mohlo snížit důvěru ve veřejnou správu v očích  veřejnosti, nebo dokonce zavdat příčinu k vydírání  zaměstnance v důsledku jeho jednání v rozporu s právními předpisy nebo etickými normami.

Článek 6: Zneužití úředního postavení

 1. Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající  z jeho postavení, ani informace získané při  výkonu veřejné správy pro svůj soukromý zájem, ani k prospěchu jiných osob, se kterými zaměstnanec nebo jeho přímí příbuzní měli nebo mají  obchodní nebo politické vztahy.
 2. Zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením, pokud to zákon neumožňuje.
 3. Zaměstnanec neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost, ani ostatní zaměstnance v úřadu.
 4. S informacemi získanými při výkonu veřejné správy zaměstnanec nakládá se vší potřebnou důvěrností a poskytuje jim příslušnou ochranu  (ochrana osobních údajů). Přihlíží při tom náležitě k právu veřejnosti na přístup k informacím v rozsahu daném příslušnými zákony.

Článek 7: Oznámení nepřípustné činnosti

 1. Zaměstnanec vynakládá  veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení  a služeb, které mu byly svěřeny. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku ve veřejném vlastnictví, podvodné či korupční jednání, oznámí tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, popřípadě příslušnému orgánu činnému v trestném řízení.
 2. V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s  právní úpravou, nebo způsobem, který představuje možnost zneužití úřední  mocí, odmítne takové jednání a oznámí tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.

Schváleno  usnesením Rady m. č. Praha-Horní Počernice č. 67/V/6/01  ze dne  1.11.2001, č. 67/V/6/01.