Povinné informace

Povinné informace zveřejňované dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. platné od 11. 12. 2020 a účinné od 26. 12. 2020

1. Název

Městská část Praha 20

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha 20 vznikla zákonem č. 131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze, v pl. znění. Současně je ná základě Statutu hl. m. Prahy (vyhl. č. 55/2000 Sb., v pl. znění), správním obvodem Hlavního města Prahy se shodným pořadovým číslem (Správní obvod Praha 20).

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Městská část Praha 20
Úřad městské části Praha 20
Jívanská 647/10, 193 21  Praha 9 – Horní Počernice
Tel.: 271 071 611
Fax.: 281 920 093
E-mail: urad@pocernice.cz
WWW: www.pocernice.cz
ID Datové schránky: seibq29

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Úřad městské části Praha 20
Jívanská 647/10
193 21  Praha 9 – Horní Počernice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresy všech úřadoven pro osobní návštěvu
Jívanská 647/10
193 21  Praha 9 – Horní Počernice

Jívanská 635
193 21 Praha 9 – Horní Počernice

Lipí 2642
193 20 Praha 9 – Horní Počernice

4.3. Úřední hodiny

Standardní úřední hodiny (vyjma níže uvedených pracovišť)

Pondělí:           8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Středa:           8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Pátek:                          8:00 – 11:00

Podatelna – Jívanská 647, přízemí

Pondělí:                        7:30 – 18:00
Úterý:                           7:30 – 15:00
Středa:                         7:30 – 18:00
Čtvrtek:                       7:30 – 15:00
Pátek:                          7:30 – 14:00

Pokladna – Jívanská 647, přízemí

Pondělí, středa:           8:00 – 12:00, 13:00 – 17:45
Úterý, čtvrtek:             8:00 – 12:00, 13:00 – 14:45
Pátek:                          8:00 – 12:00

Ověřování podpisů a listin, CzechPOINT – Jívanská 647, přízemí

Pondělí:           8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Úterý:              8:00 – 12:00, 13:00 – 14:45
Středa:            8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čtvrtek:           8:00 – 12:00, 13:00 – 14:45
Pátek:              8:00 – 11:00

Občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel – Jívanská 647, přízemí

Pondělí:           8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Úterý:              8:00 – 12:00
Středa:            8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čtvrtek:           8:00 – 12:00
Pátek:              8:00 – 11:00

Živnostenský úřad – Jívanská 647, přízemí

Pondělí:          8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Úterý:              8:00 – 12:00 (po předchozí online rezervaci nebo telefonicky na čísle 271 071 628)
Středa:            8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čtvrtek:           8:00 – 12:00 (po předchozí online rezervaci nebo telefonicky na čísle 271 071 628)
Pátek:              8:00 – 11:00

*Poslední čekající je přijímán 15 minut před koncem příslušné provozní doby.

 

Matrika – Jívanská 647/10 (vchod z ul. Mezilesí), Praha 9-Horní Počernice

Pondělí:           8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Úterý:              8:00 – 12:00
Středa:            8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čtvrtek:           8:00 – 12:00 (po předchozím objednání na tel. čísle 271 071 654)
Pátek:              8:00 – 11:00 (po předchozím objednání na tel. čísle 271 071 654)

*Poslední čekající je přijímán 15 minut před koncem příslušné provozní doby.

 

Informační centrum Horní Počernice – Na Chvalské tvrzi 857

Pondělí až něděle: 10:00 – 17:00

Sběrný dvůr – Chvalkovická 3

 • Pondělí až pátek: 8:30 – 18:00 (v zimním období do 17:00)
 • Sobota: 8:30 – 15:00

Kompostárna

 • Každou středu od 1. 4 do 15. 11 od 14.00 – 18.00 hod.
 • Sobotní výdej v hlavní sezoně: od 1. 5 do 15. 6  a od 1. 9 do 15. 10 od 8.00 do 12.00 hod.

4.4. Telefonní čísla

Tel.: 271 071 611 , 271 071 711

4.5. Adresa internetové stránky

www.pocernice.cz

4.6 Adresa podatelny

Úřad městské části Praha 20
Jívanská 647/10
193 21  Praha 9 – Horní Počernice

Dokumenty v elektronické podobě přijímáme na následujících technických nosičích:

 • CD ROM
 • DVD ROM
 • USB Flash disky
 • USB externí HDD

4.7. Elektronická adresa podatelny

urad@pocernice.cz

Další oficiální elektronické adresy a využití:

zakazky@pocernice.cz – slouží pro komunikaci v oblasti veřejných zakázek

sbf@pocernice.cz – slouží pro komunikaci v oblasti správy bytového fondu

Info@pocernice.cz

komunikace@pocernice.cz

koordinator@pocernice.cz

pomoc@pocernice.cz

projektmap@pocernice.cz

redakce@pocernice.cz

reuse_centrum@pocernice.cz

sms@pocernice.cz

vitani@pocernice.cz

4.8. Datová schránka

ID Datové schránky: seibq29

 

5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 107-6787610247/0100 (Komerční banka a.s.)
Poznámka: před uskutečněním platby kontaktujte vždy příslušný odbor úřadu nebo referenta, který Vám sdělí číslo variabilního symbolu, který je povinný pro identifikaci platby

6. IČ

00240192

7. DIČ

CZ00240192

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Územní plán zde

Strategické plánování zde

8.2. Rozpočet

Úřední deska filtr EO

Rozklikávací rozpočet zde

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu Úřad městské části Praha 20, 193 21  Praha 9 – Horní Počernice Jívanská 647/10
 • e-mailem: urad@pocernice.cz
 • Elektronickým podáním: urad@pocernice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: Tel.: 271 071 784

Úřední hodiny

Pondělí, středa:           8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Pátek:                          8:00 – 11:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci – § 6 odst. l) – 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace – § 14 odst. 5, písm. b) – 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu – § 14 odst.5, písm. c) – 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli – § 14 odst. 5, písm. d) – 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů – § 14 odst. 7) – 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání – § 16 odst. 3) – 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele – § 14 odst. 5, písm. a) – 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací – § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí – § 16 odst. 1) – 15 dnů

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106zde

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) – od 1. 1. 2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   • se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   • jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
 1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
 1. probíhajícím trestním řízení,
 2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 3. plnění úkolů zpravodajských služeb
 4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“), je-li v držení
 1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
 2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo

písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

   • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
   • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
   • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
   • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
   • musí z ní být patrno, o jakou informaci se žádá.
   • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   • – brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
     • a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
      b) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

   • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
   • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
    1) se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
    2) bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
   • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 •  proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soud

Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,
 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
 2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
 1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
 2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

10. Příjem podání a podnětů

 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu Úřad městské části Praha 20193 21  Praha 9 – Horní Počernice
 • Jívanská 647/10
 • e-mailem: urad@pocernice.cz
 • Elektronickým podáním: urad@pocernice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: Tel.: 271 071 611

 11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

11.2. Vydané právní předpisy

Městská část Praha 20 vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad

12.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

  13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Vzorem licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Městská část Praha 20 nedisponuje.

13.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Městskou část Praha 20 poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o své činnosti v oblasti poskytování informací:

Přehled poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2020

1/2020 – Informace ohledně tajemníka/ů či tajemnic/e Vašeho Úřadu městské části od účinnosti zákona 131/2000 Sb., tj. od 12.11.2000
2/2020 – Informace o mysliveckých sdruženích v působnosti HP
3/2020 – Poskytnutí informace v rámci investicních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020
4/2020 – Poskytnutí informace ohledně poplatků za psy
5/2020 – Poskytnutí informace o dotacích pro spolek Český svaz ochránců přírody
6/2020 – Poskytnutí informace o honebních pozemcích v ČR
7/2020 – Poskytnutí informace ohledně OSPOD
8/2020 – Poskytnutí informace ohledně provádění kontroly stacionárních zdrojů v domácnostech na území HP
9/2020 – Poskytnutí informace o správních řízení na OŽOSA
10/2020 – Poskytnutí informace o správních řízení na OVÚR
11/2020 – Poskytnutí informací skrze ČOV Čertousy
12/2020 –  Poskytnutí informací ohledně studie záměru Robotnice
13/2020 – Poskytnutí informací týkajících se správních řízení na OŽOSA    Rozhodnutí o odmítnutí
14/2020 – Poskytnutí informací o zahajovaných řízeních podle § 115 odst. 6 zákona ř. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
15/2020 – Poskytnutí informací o všech územních rozhodnutí, stavební rozhodnutí v období mezi 1.1.2019 a 24.2.2020
16/2020 – Odpověď na žádost o informace – UP dokumentace Chvaly
17/2020 – Poskytnutí informací ohledně územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
18/2020 – Poskytnuté informace o Hornopočernickém zpravodaji
19/2020 – Poskytnutí informace ohledně změn plateb za služby
20/2020- Poskytnutí informace ohledně bytového fondu MČ
21/2020 – Poskytnutí nájemní smlouvy uzavřené mezi ZO ČZS a MČ Praha 20
22/2020 – Poskytnutí informace o poptávkovém a výběrovém řízení dle odborů
23/2020 – Poskytnutí informací o výši odměn vedoucím odborů
24/2020 – Poskytnutí informace ve věci Bezpečnostně-kriminální analýza
25/2020 – Poskytnutí informace ve věci zkušební doby zaměstnanců úřadu
26/2020 – Poskytnutí informace o výši odměn ředitelům příspěvkových organizací
27/2020 – Poskytnutí informace o bezpečnostní analýze
28/2020 – Poskytnutí informace ve věci hospodaření MČ Praha 20 v období 2017 – 2020
29/2020 – Poskytnutí informace ohledně obecně závazných vyhlášek, veřejných zakázek a aktuálních rekonstrukcí
Příloha č. 1 – Zásady zpracování osobních údajů
Příloha č. 2 – Veřejné zakázky
30/2020 – Poskytnutí informace o D11 – pod č. 30/2020
31/2020 – Poskytnutí informace o stavebním řízení
32/2020 – Poskytnutí informace o D11
33/2020 – Poskytnutí informace o cyklostezce na území HP
34/2020 – Poskytnutí informací o odstranění reklamních zařízení
35/2020 -Poskytnutí informace k bytovému fondu  
36/2020 – Poskytnutí informace o počtu občanskoprávních soudních sporů
37/2020 – Poskytnutí informace o počtu soudních sporů
38/2020 –  Informace o psím hřišti v parku Cuřinka
39/2020 – Poskytnutí usnesení OŘP Praha III.
40/2020 – Poskytnutí informace ve věci zhotovení laviček z pokácených stromů v MČ
41/2020 – Poskytnutí informace ve věci mlžítka na dětských hřištích
42/2020 – Poskytnutí informace o celkovém počtu kontrol, které byly provedeny živnostenským úřadem
43/2020 – Poskytnutí informací ohledně kácení stromu
44/2020 – Poskytnutí informace o dotacích pro spolek SH ČMS za období 2005-2020
45/2020 – Poskytnutí informace o dotacích pro spolek TJ Sokol HP

Přehled poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2021

1/2021 – Poskytnutí informace o uzavření manželství
2/2021 – Poskytnutí informace o uplatnění nároku na bezdůvodné obohacení
3/2021 – Poskytnutí informace o příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 20
4/2021 – Poskytnutí informací na uzavřené smlouvy s MČ Praha 20
5/2021 – Poskytnutí informací ohledně vnitřní metodiky a vyhodnocení kontrol
6/2021 – Poskytnutí informace na trestní oznámení podaných Ospodem Praha 20
7/2021 – Poskytnutí informace na trestní oznámení podaných Ospodem Praha 20
8/2021 – Poskytnutí seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí planovaných v období 2021-2022
9/2021 – Poskytnutí informace ohledně vyúčtování ceny za vodu v bytových domech MČ Praha 20
10/2021 – Poskytnutí informace o veškerých pracovních smlouvách externího zaměstnance v období od 1. 1. 2021 – 14. 4. 2021  
11/2021 – Poskytnutí informace o vydaných rozhodnutích stavebním odborem za období od 01. 01. 2021 do 31. 03. 2021

12/2021 – Poskytnutí seznamu pozemků ve správě MČ Praha 20
Pozemky ve svěřené správě MČ Praha 20
13/2021 – Poskytnutí soupisu vydaných rozhodnutí v rámci stavebního povolení a územního řízení
14/2021 – Odpověď na žádost o informace čínská republika a čínská lidová republika
15/2021 – Sdělení o odložení žádosti
16/2021 – Poskytnutí informací o správním řízení ohledně ochrany zvířat proti týrání  
17/2021 – Sdělení o odložení žádosti 
18/2021 – Poskytnutí informací o vydaných rozhodnutích stavebním odborem za období od 01.04.2021 do 30.06.2021. (Istav Media s.r.o. ) 
19/2021 –  Sdělení o odložení žádosti 
20/2021 – Poskytnutí informace o počtu vedoucích pracovníků na MČ Praha 20 
21/2021 –  Poskytnutí stanovisek odborů ve věci Bytové domy Čertousy
22/2021 – Poskytnutí informací o vlastnictví pozemní komunikace a parkovišti
23/2021 – Poskytnutí informací o mapování potřeb rodin dětí s postižením
24/ 2021 – Název – Poskytnutí informace ve věci vydání závazného stanoviska OŽPD
Příloha

25/2021 – Poskytnutí informací o rozhodnutích vydaných v rámci územního a stavebního řízení 1.7. 2021-30. 9. 2021
26/2021 – Zpětvzetí žádosti o poskytnutí informace
27/2021 – Poskytnutí informace ohledně vydávání čestného občanství MČ Praha 20
28/2021 – Poskytnutí informace o ukládání správních trestů dle z. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky
29/2021 – Poskytnutí informace o spolupráci mezi MČ Praha 20 a Mgr. Štěrbou

Přehled poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2022

1/2022 – Poskytnutí informací ohledně výběrových řízení na MČ Praha 20
2/2022 – Poskytnutí informací o rozhodnutích vydaných úřadem MČ Praha 20 dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
3/2022 – Poskytnutí informace o odběru energií od uvedených společností
4/2022 – Poskytnutí informace o záboru chodníku v ul. Božanovská, HP
5/2022 – Poskytnutí informace o celkovém počtu nemovitostí sloužících k bydlení
6/2022 – Poskytnutí kopie stavebního povolení – Bílý Vrch – kasárna
Stavební povolení
7/2022 – Poskytnutí informace o úklidu
Příloha – poskytnutí informace o úklidu
8/2022 – Poskytnutí informace o komunikaci na pozemku par.č. 2031/71 v k.ú. HP
9/2022 – Poskytnutí informace o pozemku parc. č. 4396/1 v k.ú. HP
10/2022 – Poskytnutí informací ohledně výstavby 17 RD, v ul. Jeřická, HP
11/2022 – Poskytnutí informace o územním rozhodnutí a stavebním povolení v k.u. HP
12/2022 – Poskytnutí informace týkající se výstavby silnic v k.ú. HP
13/2022 – Poskytnutí informace o územně-plánovací dokumentaci z roku 1961 a 1967
14/2022 – Poskytnutí informace ohledně kácení v HP za období 2018-2022
15/2022 – Poskytnutí informace na bezbariérové bydlení v HP
16/2022 – Poskytnutí informace ohledně lokalit v HP, na kterých lze piknikovat/grilovat
17/2022 – Poskytnutí informace ohledně umístění billboardů na území HP
18/2022 – Poskytnutí informací o pozemcích č.parc. 4072/15, 4072/28 v k.ú. HP
19/2022 – Poskytnutí  informace o řízení stavebního úřadu v období 2017-2022.
20/2022 – Poskytnutí informace o podání žaloby proti rozhodnutí žalovaného č. j. KUJCK 42152/2021
Žaloba
21/2022 – Poskytnutí informace o Směrném plánu z 50.let 20. století pro katastrální území Praha – Horní Počernice
22/2022 – Poskytnutí informací o stavbě č.p. 1563 v kat.ú. HP
23/2022 – Poskytnutí informací o přestupcích v agendě OVÚR
24/2022 – Poskytnutí informací ohledně nájemních vztahů na Chvalské tvrzi, P9
Tabulka informací
25/2022 – Poskytnutí informací týkající se reklamního zařízení na pozemku parc.č. 4485/46
26/2022 – Poskytnutí informací týkající se reklamního zařízení na pozemku par.č. 4485/7
27/2022 – Poskytnutí informací ohledně kolaudace bytového souboru Beranka II.
28/2022 – Poskytnutí informace o územním rozhodnutí a stavebním povolení v k.u. HP za období 7/2022-9/2022 
29/2022 – Poskytnutí informace ohledně stavby Betonárny v HP
30/2022 – Poskytnutí informace z RMČ ze dne 2.11.2022
Usnesení 5.02
Usnesení 1.05
31/2022 – Poskytnutí informace o stavbě reklamního billbordu na pozemku 4495/9 k.ú. HP
32/2022 – Poskytnutí informace o jmenování tajemnice ÚMČ Praha 20 do funkce
33/2022 – Poskytnutí informace o stavbě na pozemku parc.č.4495/9 v k.ú. HP

34/2022 – Poskytnutí informace o stavbě reklamního billboardu
35/2022 – Poskytnutí informace o celkovém počtu zaměstnanců MČ Praha 20
36/2022 – Poskytnutí informace o materiálech předkládaných na RMČ dne 8.12.2022, 24.11.2022

 

Přehled poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2023

1/2023 – Poskytnutí informace o možnosti parkování v ul. U Věže, k.ú. HP
2/2023 – Poskytnutí informace o subjektech a správních řízeních
3/2023 – Poskytnutí informace o stavbě pro reklamu na pozemku parc.č. 4495/1 k.ú. HP
4/2023 – Poskytnutí informace o stavbě pro reklamu na pozemku parc.č. 4036/133 k.ú. HP
5/2023 -Poskytnutí informace o stavbě pro reklamu na pozemku parc.č. 4495/1 k.ú. HP
6/2023 – Poskytnutí informace o dopravním značení v oblasti ul. Náchodská, k.ú. HP
7/2023 – Poskytnutí informace o dotacích ohledně podpory včelařů
8/2023 – Poskytnutí informace o plánovaných investičních akcích MČ Praha 20
9/2023 – Poskytnutí informace o uvedených pronajatých nebytových prostorech v HP
10/2023 – Poskytnutí informací ohledně HPZ
11/2023 – Poskytnutí informací týkající se stavby pro reklamu, která je umístěná na pozemku 4067/2 k.ú. Horní Počernice
12/2023 – Poskytnutí informací ohledně nájemních smluv uzavřených za účelem podnikání v k.ú. HP
13/2023 – Poskytnutí informace ohledně odstranění stavby v k.ú. HP
14/2023 – Poskytnutí informací o zřízení vodovodního a kanalizačního řádu v HP
15/2023 – Poskytnutí informace o vybudování parkoviště na pozemku parc.č. 2196/1 v k.ú. HP
16/2023 – Poskytnutí informace o objízdné trase kvůli uzavírce komunikace Bystrá
Příloha k odpovědi
17/2023 – Poskytnutí informace k dokumentům k odstraňování staveb zdejším stavebním úřadem
18/2023 – Poskytnutí informace o šířce komunikace
19/2023 – Žádost o poskytnutí informace o kopie stav. povolení, stanoviska a rozhodnutí OŽPD k akci tělocvična Jívanská
Rozhodnutí o kácení 2013
Rozhodnutí o kácení 2017
Společné rozhodnutí – tělocvična v ulici Jívanská Redigováno
Stanoviska OŽPD-2017
20/2023 – Žádost o poskytnutí informace o kopii podání žádosti o kolaudaci Bytového domu Náchodská 865/22 (Kuprův dům)
21/2023 – Žádost o poskytnutí informace o počtu vydaných povolení – kasina
22/2023 – Žádost o poskytnutí informace –  Whistleblowing_Oživení, z.s.
23/2023 – Žádost o poskytnutí informace –  Smlouva na grafické zpracování HPZ
24/2023 – Žádost o poskytnutí informace – Anonymizovaná rozhodnutí
25/2023 – Žádost o poskytnutí informace –  Sdělení o odstranění stavby pro reklamu
26/2023 – Žádost o poskytnutí informace –  uložené sankce za přestupek neoprávněného podnikání (prodej lihovin)
27/2023 – Žádost o poskytnutí informací – dopravní značení
28/2023 – Žádost o poskytnutí informací o počtu žádostí o uvedení příjmení v mužském tvaru
29/2023 – Žádost o poskytnutí informace, týkající se území městské části Horní Počernice k roku 1981

Přehled poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2024

1/2024 – Žádost o poskytnutí informace – Novoroční běh Horní Počernice – Poklusem do nového roku , 42. ročník
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
2/2024 – Žádost o poskytnutí informace, týkající se soudního sporu
3/2024 – Žádost o poskytnutí informace, kontroly provedené Oblastním inspektorátem práce hl. m. Prahy
4/2024 – Žádost o poskytnutí informace, seznam všech pozemků, které vlastní či má svěřeny do péče MČ Praha 20
Tabulka pozemky ve svěřené správě MČ
Pozemky – výše nájemného
5/2024 – Žádost o zaslání výsledků kontrol provedených Oblastním inspektorátem práce 
Protokol o kontrole Inspektorát práce
6/2024 – Žádost o poskytnutí informace, využití nemovitých věcí v lokalitě Bílý Vrch
Tabulka přehled úhrad bodu VI a VII
7/2024 – Žádost o poskytnutí kolaudačního rozhodnutí ve věci prodloužení komunikace K Zelenči
Rozhodnutí kaloudačního rozhodnutí
8/2024 – Žádost poskytnutí informace o zveřejnění dokumentů na úřední desce
9/2024 – Náklady a doklady k akci Mariánská pouť dne 12.3.2023
10/2024 – Náklady a zajištění akce Poklepání na základní kámen tělocvična Jívanská
11/2024 – Žádost o poskytnutí informace a rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti spol. TeSuNet s.r.o
12/2024 – Žádost o poskytnutí informace, týkající se stavby pro reklamu
13/2024 – Žádost o  poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu umístěné na pozemku v Horních Počernicích 
14/2024 – Žádost o poskytnutí informace v podobě poskytnutí smluv o nájmu
15/2024 – Žádost o poskytnutí informací týkajících se reklamních zařízení při komunikaci Novopacká
16/2024 – Žádost o informace dle 106/1999 Sb. o stavbě pro reklamu
17/2024 – Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
18/2024 – Žádost o informaci týkající se staveb pro reklamu umístěných na pozemku 4037/144 k.ú HP
19/2024 – Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb, billboardy Ve Žlíbku pozemek 4037/27
20/2024 – Žádost o informaci týkající se staveb pro reklamu umístěných na pozemku 4024/3 k.ú. Horní Počernice
21/2024 – Žádost o informaci týkající se staveb pro reklamu umístěných na pozemku 4496/4 k.ú. Horní Počernice
22/2024 – Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.
23/2024 – Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. – pracovní místa úřadu
Příloha
24/2024 – Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – stavby pro reklamu ul. Novopacká
25/2024 – Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – stavby pro reklamu ul. Ve Žlíbku
26/2024 – Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – stavby pro reklamu Náchodská II.
27/2024 – Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – stavby pro reklamu Náchodská III.
28/2024 – Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb – billboard Chlumecká
29/2024 – Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb – billboard Chlumecká


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

 

Formuláře

Životní situace – formuláře

 

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Námi zpracovávané formuláře a životní situace naleznete zde „životní situace“

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

 

REJSTŘÍKY:

 • veřejná část živnostenského rejstříku dostupná na http://www.rzp.cz/
 • honební rejstřík :Honební pozemky na katastru Horních Počernic  spadají  pod  Honební společenstvo Horní Počernice, se sídlem Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČO: 48135691, zastoupené honebním předsedou ing. Petrem Hrmou.

Zveřejnění obecných informací o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrolách (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů

Rok 2023

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Informace dle § 30 odst. 1) písm. f zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

 
Identifikace žadatele Předmět žádosti k. ú. Specifikace zdroje Závazné stanovisko
Bc. Martin Nágy novostavba RD parc.č. 4377/63 plynový nástěnný kotel Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC souhlasné
Josef a Gabriela Medunovi novostavba RD parc.č. 2083 a 2084 čtyři  plynové kondenzační kotle PROTHERM Panther Condens 12KKO souhlasné
Anna Dykovská novostavba RD  parc.č. 194, 195 dva  plynové kondenzační kotle Q7K – 30 – SOLO – HRE souhlasné
Marek Flandera novostavba  parc.č. 2878 a 2879 plynový kondenzační plynový kotel GEMINOX, typ THRs 2-17DC souhlasné
SVJ Třebešovská 2251-2256 přestavba předávací stanice, realizace plyn. kotelny plynový kotel 300 kW souhlasné
Ing. Markéta Kolářová novostavba RD Ideal a garáže při ul.Jeřická plynový kotel Baxi Mainfour 240F (turbo) 24kW, krb. kamna Adria mini II 8,2 kW souhlasné
Atelier A4 s.r.o. areál datového centra seznam.cz 2 plynové kotle BUDERUS GE 615-570 celkem 1160 kW 4 plynové kotle BUDERUS GB 112-43 celkem 160 kW 4 záložní motorgenerátory PROGEN PP90 celkem 8616 kW vydal MHMP
Voříšek Tomáš rekonstrukce RD Stoliňská plynový kotel 20 kW,krbová vložka souhlasné
ADM Stodůlky s.r.o. trojdomek Beranka plynový kotel souhlasné
ÚMČ Praha 20 OHSaI ústřední vytápění plyn.kotelna Jívanská č.p. 1745 1746 souhlasné
Ondřej Nykodým novostavba RD plynový kotel souhlasné
VGP Park s.r.o. Areál haly A2, úpravy 3.NP, Sezemická čp.4 plynový kotel BUDERUS souhlasné
ing. Zdeněk Baxa sklad.základna SČMVD tiskárna ul. Ve Žlíbku 2196 vydal MHMP
ing.arch. Jiří Danda BD Čertousy 3 plynové kotelny o výkonu 330 kW, 244 kW, 698 kW vydal MHMP
SVJ Třebešovská výstavba plyn. kotelny 3 kondenzační kotle Buderus Logamax -celkově 283,5 kW souhlasné
ÚMČ Praha OHSaI ústřední vytápění plyn.kotelna Dobšická, Jívanská souhlasné
HUMMER Centrum s.r.o. změna zdroje a způsobu vytápění objektu zplynovací kotel na dřevo ATMOS 35-49 kW souhlasné
VGP Park Horní Počernice a.s. Industrie Park Sever-I.etapa,areál D,Ia,Ib,Vc a X plynové kotle BUDERUS Logamax plus GB 172-14, 162-35 souhlasné
Manželé Svitákovi novostavba RD Zdoňovská plynový kotel souhlasné
Jiřina Káňová areál Sychrov – administr. objekt, dílna, hala plynový kotel souhlasné
ing.Jan Pavel Vlček soubor staveb Vidonická ul plynový kondenzační kotel do 9,5 kW souhlasné
CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. areál firmy ul.Plkovská, novostavba administrativní budovy plynový kotel souhlasné
Iva Fietková domácí sklad a hobby dílna plynový kotel souhlasné
D&D NORD s.r.o. Hala 08/II komerční areál plynový kotel souhlasné
ing. Jiří Jičínský Atelier ul. Lipí plynový kotel souhlasné
Taťána Habásková Truhlářství VAMA s.r.o. kotel ATMOS C 20 S, 25 kW souhlasné
Jitka a ing.Petr Kochmanovi Novostavba RD Všelipská plynový kondenzační kotel JUNKERS souhlasné
ing. Kamila Křemenová Rekonstrukce a dostavba RD Spojenců plynový kondenzační kotel Geminox souhlasné
Vasyl Bilan Novostavba RD Vysokovská plynový kondenzační kotel Ariston 24kW souhlasné
Europrojekta s.r.o. RD parc.č. 38/1, 38/2 HP 2x plynový kondenzační kotel turbo 2x35kW souhlasné
Jaroslava Vančurová RD parc.č.1036/1 HP plyn.kondenzační kotel TUV Junkers Cerapur Smart ZSB 22-3C 21,8kW souhlasné
B.B.D., s.r.o. Novostavba RD, parc.č. 4258/7, 4260/26 plyn. kotel, typ neuveden souhlasné
Mgr. Pavel Mrázek Novostavba RD, parc.č. 4367/6 plyn. kotel – 25 kW souhlasné
Milena Jirsová D&D IV – Výstavba komerčních areálů,Areál 07, parc.č. 4037/174 2 kondenzační plyn. kotle o celkovém výkonu 60,2 kW souhlasné