Budova MČ, Jívanská 635, Přízemí, č. dveří 106

Zaměstnanec odboru Funkce Telefon E-mail
Bc. Horáková Petra Interní audit a finanční kontrola 271 071 609 petra_horakova@pocernice.cz

Činnost interního auditu a finanční kontroly vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
Interní audit zabezpečuje pro vedoucí orgánu veřejné správy, starostku, výkon interního auditu v rámci ÚMČ Praha 20. Odhaluje nedostatky, informuje a doporučuje opatření ke zkvalitnění vnitřního kontrolního systému. Koordinuje předcházení nebo zmírnění rizik, navrhuje a doporučuje opatření. Kontroluje hospodárné, efektivní a účelné vynakládání veřejných prostředků. Zajišťuje metodickou a konzultační činnost, zpracovává odborná stanoviska dle konkrétního zadání. Dále vykonává následnou veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací zřízených m.č. Praha 20 a u příjemců veřejné finanční podpory z prostředků poskytovaných m.č. Praha 20 – dotací, grantů, příspěvků na činnost a dalších forem finanční podpory. Zpracovává za m.č. Praha 20 „Zprávu o výsledcích finančních kontrol pro Ministerstvo financí ČR“.