Budova MČ, Jívanská 647, 2. patro

Fax: 281 920 093

Zaměstnanec odboru Funkce Telefon E-mail
Mgr. Kazda Viktor Vedoucí odboru kanceláře úřadu 271 071 777, 770 199 250 viktor_kazda@pocernice.cz
JUDr. Lukšová Frantová Barbora Tajemník, Právník 271 071 790, 770 155 868 barbora_luksovafrantova@pocernice.cz
Tremlová Kateřina Asistentka starostky 271 071 785, 601 381 788 katerina_tremlova@pocernice.cz
Jandová Andrea Asistentka 271 071 784, 724 825 739 andrea_jandova@pocernice.cz
Prchalová Miluše Asistentka 271 071 786 miluse_prchalova@pocernice.cz
Novotná Kateřina Referent správy archivu a spisové služby 271 071 652 katerina_novotna@pocernice.cz
Keilová Jana Personalista 271 071 620 jana_keilova@pocernice.cz
Svobodová Renata Mzdy a personalistika 271 071 723 renata_svobodova@pocernice.cz
Sýkorová Jiřina Recepční na podatelně 271 071 611 jirina_sykorova@pocernice.cz
Vytlačilová Alexandra Recepční na podatelně 271 071 711 alexandra_vytlacilova@pocernice.cz
Žáčková Jarmila Recepční na podatelně 271 071 611 jarmila_zackova@pocernice.cz
Bc. Krchňák René Referent bezpečnosti státu 271 071 683, 724 510 752 rene_krchnak@pocernice.cz
Fialová Blanka Recepční na podatelně 271 071 711 blanka_fialova@pocernice.cz

Sekretariát

 • komplexně zajišťuje veškeré administrativní práce pro starostu, zástupce starosty a tajemníka Úřadu městské části (dále jen vedení Úřadu)
 • organizuje a zajišťuje přijetí návštěv a oficiálních hostů městské části,
 • zajišťuje přípravu materiálů pro vedení Úřadu městské části,
 • zajišťuje zařazení materiálů pro jednání RMČ, ZMČ apod., vytváří zápisy z jednání RMČ, ZMČ apod.,
 • vyhotovuje a kontroluje přehled úkolů z RMČ a ZMČ,
 • eviduje stížnosti a petice adresované MČ
 • zajišťuje hlášení místního rozhlasu,
 • zveřejňuje na fyzické i elektronické úřední desce usnesení ZMČ Praha 20 a zápisy ze zasedání ZMČ, dokumenty vydané jinými správními orgány zaslané s žádostí o vyvěšení na úřední desce, informace a oznámení ÚMČ Praha 20, MČ Praha 20 a organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 20 nebo hl. město Praha,
 • vede evidenci členů zastupitelstva, komisí a výborů MČ Praha 20,
 • zajišťuje archivaci usnesení RMČ a ZMČ, organizačně zajišťuje jednání RMČ a ZMČ,

Krizové řízení

 • Vykonává státní správu ve věcech obrany a ochrany obyvatelstva MČ

Podatelna

 • zabezpečuje práce podatelny a výpravny
 • zajišťuje poštu mezi MČ Praha 20 a MHMP
 • zajišťuje nákup, evidenci skladu a výdej kancelářských potřeb
 • zajišťuje činnosti informační kanceláře Úřadu MČ vůči občanům
 • zajišťuje provoz telefonní spojovatelky,

Personalistika a mzdy

 • zabezpečuje:
 • vedení personální agendy, pracovněprávní vztahy
 • vzdělávání pracovníků
 • cestovní náhrady
 • eviduje pracovní náplně zaměstnanců a jejich zařazení do plat. tříd a stupňů
 • kompletní zpracování mezd pracovníků Úřadu
 • vedení agendy sociálního fondu a půjček

Úsek právní služby

 • zajišťuje výkon právní agendy Úřadu,
 • zajišťuje na základě konkrétního zmocnění právní zastoupení MČ v řízení a jednání před soudy a jinými orgány,
 • poskytuje právní konzultace odborům,
 • vyhotovuje smlouvy uzavírané MČ,
 • připomínkuje předložené smlouvy vypracované ze strany věcně příslušných odborů, vypracovává složité návrhy smluv
 • připomínkuje předložené smlouvy vypracované ze strany smluvních partnerů
 • navrhuje provedení výkonu rozhodnutí, ve spolupráci s EO navrhuje provedení výkonu rozhodnutí
 • zajišťuje soudní vymáhání pohledávek MČ
 • plní funkci garanta pro připomínkové řízení k návrhům obecně závazných předpisů
 • zpracovává stanoviska ke konkrétním právním otázkám na základě žádosti vedení úřadu a orgánů MČ,
 • předává a přebírá podklady v souvislosti s poskytováním externí právní pomoci MČ,
 • zpracovává na žádost připomínky k materiálům předkládaným ke kontrole před projednáním v orgánech MČ z hlediska jejich souladu s právními předpisy

Archivář

 • Vkládá smlouvy do informačního systému za OKÚ
 • Ukládá a vyřazuje spisy
 • Zajišťuje předarchivní a archivní péči o veškerý spisový materiál v souladu s platnými všeobecnými normami
 • Zajišťuje vyřazování materiálů–skartaci. V této činnosti spolupracuje s příslušnými pracovníky ÚMČ Praha 20 a Archivem hl. m. Prahy
 • Spolupracuje s dalšími orgány a institucemi ve věci archivace materiálů
 • Vede evidenci smluv v listinné podobě