Budova MČ, Lipí 2642 / 4

Zaměstnanec odboru Funkce Telefon E-mail
Bc. Šimáček Vojtěch Vedoucí odboru místního hospodářství 271 071 694, 605 263 078 vojtech_simacek@pocernice.cz
Švarcová Ladislava Vedoucí sběrného dvora 271 071 959, 607 006 238 ladislava_svarcova@pocernice.cz
Báček Petr Vedoucí odd. místního hospodářství a dopravy 271 071 688, 606 117 525 petr_bacek@pocernice.cz
Maurerová Martina Asistentka 271 071 692 martina_maurerova@pocernice.cz
Čepová Radka Provozní dispečer 271 071 690 radka_cepova@pocernice.cz
Záloha Jan Vedoucí odd. zeleně 271 071 688 jan_zaloha@pocernice.cz
Svobodová Petra DiS. Referent péče o zeleň 271 071 689, 724 829 297 petra_svobodova@pocernice.cz
Souček Milan Technik 271 071 688 milan_soucek@pocernice.cz
Sova Jiří Garážmistr

Organizační členění

–       Vedoucí odboru

–       Oddělení místního hospodářství a dopravy

–       Oddělení péče o zeleň a kompostárny

–       Oddělení sběrného dvora

Zajišťuje:

Oddělení místního hospodářství a dopravy

Správa obce

–          služby a práce pro městskou část

–          opravy a údržbu místních komunikací, zimní údržbu a čištění

–          provádí údržbu a instalaci vodorovného a svislého dopravního značení a provádí jeho změny na základě rozhodnutí příslušného dopravního orgánu (místní komunikace)

–          údržbu a opravy chodníků a cyklostezek

–          správu rybníků, vodotečí, starších kanalizací ve správě obce a provizorních

–          vodovodních řadů (vodní hospodářství)

–          provozování místního rozhlasu

–          správu hřbitovů (Chvalský, Hornopočernický)

–          likvidaci černých skládek a pravidelný úklid obce

–          údržbu a opravy dětských a sportovních hřišť, pískovišť

–          opravy a údržbu laviček, zábradlí, svodidel a čekáren MHD ve správě obce (mimo
prosklených)

–          vyvážení a údržbu košů na odpadky a psí exkrementy vč. doplňování sáčků

–          vánoční osvětlení

–          podílí se na pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí v obci

–          další nezbytné práce vyplývající z provozu obce (koordinace akcí cizích investorů)

–          technický dispečink (poruchy vody, kanalizace, elektřiny a veřejného osvětlení)

–          zajišťuje orientační informační systém městské části a směrové tabulky

OMH zajišťuje:

–          výkon alternativních trestů

–          zaměstnávání uchazečů o práci na základě smlouvy s úřadem práce

 

Služby pro veřejnost

–          vývoz jímek včetně poskytování dotace městskou částí na jejich vývoz

–          kontejnerové služby – bioodpad, suť, hlína.

Investiční výstavba

–          spolupodílí se na realizaci komunikací, chodníků, infrastruktury, hřišť, veřejné zeleně

Komunikace, infrastruktura

–          spolupracuje při koordinaci výstavby hl. m. Prahy – OMI vyjadřuje se k projektové

dokumentaci

–          koordinuje stavebně technický dozor nad drobnými investičními akcemi stavebního charakteru MČ Praha 20 a kontroluje u zhotovitelů kvalitu jejich provedení
a oprávněnost čerpání finančních prostředků objednatele

–          zajišťuje kolaudace realizovaných investic odborem MH po dokončení stavby

–          provádí přejímku staveb jménem investora (MČ případně i cizích investorů)

–          zabezpečuje informovanost obyvatel dotčených investiční výstavbou realizovanou
odborem MH, popř. dalšími investory

–          po stránce stavebně technické provádí předání dokončených staveb realizovaných
odborem MH do provozu následným uživatelům (správcům)

–          sleduje záruční doby investic realizovaných MH a hl. m. Prahou a zajišťuje reklamační řízení

Oddělení péče o zeleň a kompostárny

–          pro potřeby řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v případě, že MČ je svěřeným správce dotčeného pozemku, vydává za MČ
v samostatné   působnosti souhlas vlastníka pozemku k náhradní výsadbě a souhlas vlastníka pozemku pro potřeby povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Provozování kompostárny a péče o zeleň

–          zpracovává rostlinný materiál z ploch veřejné zeleně a zahrad občanů MČ. Zpracování kompostu fází rozkladu složitých organických sloučenin a zrání, jeho deponování mimo kompostovací plochu k dozrání a stabilizaci, zpětný odběr kompostované hmoty

–          zabezpečuje koncepční činnost v oblasti tvorby a údržby veřejné zeleně na území MČ

–          zajišťuje odbornou činnost při správě parků a ostatní veřejné zeleně na území MČ

–          zajišťuje odborné posudky o stavu jednotlivých dřevin

–          vede pasporty zeleně

–          zabezpečuje tvorbu a údržbu veřejné zeleně

Investiční výstavba

Spolupodílí se na realizaci tvorby nové veřejné zeleně a regeneraci stávající.

Oddělení sběrného dvora

MČ zajišťuje prostřednictvím OMH provozování sběrného dvora v ul. Chvalkovické č.3
v systému sběrných dvorů hl. m. Prahy. Provoz sběrného dvora je financován z rozpočtu
hl. m. Prahy.

Otevírací doba Sběrného dvora a další informace viz. “Poradna občana“

Výdej kompostu pro občany Horních Počernic:

Zelený kompost (zahradní substrát) se vydává v areálu komunitní kompostárny v lokalitě bývalého Böhmova zahradnictví v ul. Božanovské za dálnicí D11,vedle servisu BMW.

Každou středu od 1. 4 do 15. 11 od 14.00 – 18.00 hod.

Sobotní výdej v hlavní sezoně: od 1.5 do 15.6  a od 1.9 do 15.10 od 8.00 do 12.00 hod.

Občané naší MČ si od 1.1.2024 mohou vyzvednout 1 m3  na číslo popisné za kalendářní rok.

OTEVÍRACÍ DOBA HŘBITOVŮ 

Otevírací doba veřejného pohřebiště Chvaly a Horní Počernice

listopad – únor    od 9:00 do 16:00 hodin

březen – duben    od 9:00 do 18:00 hodin

květen – srpen     od 9:00 do 19:00 hodin

září – říjen            od 8:00 do 18:00 hodin