Studie Jírenského potoka

Situační výkres širších vztahů
Celková situace
Podélný profil
01.
02.
03.
04.
06.
07.
08.
09.
Záznam naměřených srážkových úhrnů nad povodím v Horních Počernicích
Vývoj hladiny v nádrži Podsychrovského rybníka
Záznam hladiny v objektu 08.
Záznam průtoku odtékajících z PCOV Čertousy
Odtoky z PCOV Čertousy v období let 2011-2016
Vydatnost deště nad PCOV Čertousy v období let 2011-2016
Hydrotechnické posouzení koryta a objektu
Simulace objektu 08.
Fotodokumentace Podsychrovského rybníka včetně jeho nátoku
Fotodokumentace koryto
Posouzení IZ Bytové domy Čertousy
Posouzení IZ Výstavba Bílý Vrch
Posouzení IZ Čertousy – odvodnění komunikací
Posouzení IZ Zásobování vodou Podsychrovského rybníka
Posouzení IZ Byty Beranka I.
Posouzení IZ Obytný soubor Beranka II.
Závěrečná zpráva