Budova MČ, Jívanská 635, 1. patro

Zaměstnanec odboru Funkce Telefon E-mail
Mgr. Bidlová Věra Vedoucí odboru, Ochrana zemědělského půdního fondu 720 449 122 vera_bidlova@pocernice.cz
Mgr. Brychtová Vernonika referent dopravně správních činností 271 071 630 veronika_brychtova@pocernice.cz
Ing. Hájková Yvona Speciální stavební úřad vodoprávní, pasporty zeleně 775 281 967 yvona_hajkova@pocernice.cz
Ing. Novotná Marie Odpadové hospodářství, nakládání s odpady 271 071 634 marie_novotna@pocernice.cz
Mgr. Jelínková Magdaléna Ochrana přírody a krajiny, Rostlinolékařská péče 271 071 631 magdalena_jelinkova@pocernice.cz
Mgr. Vargová Jana Ochrana ovzduší, Lovecké a rybářské lístky, Ochrana zvířat před týráním 271 071 637 jana_vargova@pocernice.cz
Ing. Jeníková Dagmar Zástupce vedoucí odboru za dopravní agendu, Silniční správní úřad 271 071 633 dagmar_jenikova@pocernice.cz
Bc. Vrbová Eva Silniční správní úřad 271 071 661 eva_vrbova@pocernice.cz

Odbor

 • provádí činnost dotčeného správního orgánu státní správy a vydává stanovisko k projektové dokumentaci
 • řeší otázky týkající se ochrany přírody a krajiny (povolování a rozhodování o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin rostoucích mimo les, ukládání náhradní výsadby, ukládání pokut za přestupky)
 • vypracovává stanoviska k projektovým dokumentacím staveb z hlediska ochrany dřevin rostoucích mimo les v rámci ochrany přírody a krajiny
 • vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) – udělování souhlasu k odnětí půdy ze ZPF o výměře do 1ha, stanovování odvodů za odnětí půdy ze ZPF
 • řeší otázky týkající se ochrany zvířat proti týrání (projednává přestupky)
 • vykonává agendu v odpadovém hospodářství, provádí kontrolu využívání a zneškodňování odpadů fyzických a právnických osob
 • vykonává kontrolu čistoty a pořádku na území MČ Praha 20 v okolí nádob na recyklovaný odpad, řeší podněty občanů na svozovou společnost
 • vykonává státní správu v ochraně ovzduší, rozhoduje o ukládání sankcí v přestupkovém a správním řízení
 • vydává závazné stanovisko a vyjádření jako dotčený orgán
 • zajišťuje odborné agendy na úseku vodního hospodářství, povolování, kolaudace a odstraňování vodních děl, povolování nakládání s vodami, schvalování provozních řádů
 • vydává rybářské lístky
 • vydává lovecké lístky
 • projednává přestupky týkající se výskytů a šíření plevelů (škodlivých organismů) z neobdělávané zemědělské půdy území MČ Praha 20
 • připravuje náměty a podklady pro vyhlášení grantů v oblasti životního prostředí, realizuje příslušná usnesení orgánů v oblasti grantů životního prostředí
 • aktualizace pasportu zeleně
 • zpracování koncepce zeleně MČ Praha 20
 • zabezpečuje a koordinuje činnosti mající vliv na vzhled, fungování, přístupnost a dopravní systémy městské části
 • zabezpečuje pořízení strategií a strategických dokumentů městské části týkajících se dopravy a životního prostředí
 • navrhuje a koordinuje vyjádření MČ Praha 20 k záměrům podléhajícím posuzování vlivů na životní prostředí, jejichž působení může ovlivnit území MČ
 • provádí činnost silničního správního úřadu
 • řeší vybrané přestupky právnických a fyzických osob podle zákona o pozemních komunikacích a zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • rozhoduje o uzavírce a objížďce na místních a účelových komunikacích v určeném správním obvodu silničního správního úřadu
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na místních a účelových komunikacích v rozsahu správního obvodu obce s rozšířenou působností a vydává výjimky k tomuto dopravnímu značení.
 • rozhoduje o užívání komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny v rozsahu své pravomoci silničního správního úřadu a rozhodnutím stanovuje podmínky tohoto užívání