Budova MČ, Jívanská 635, 1. patro

Zaměstnanec odboru Funkce Telefon E-mail
Ing. Brzkovská Monika Vedoucí odboru 271 071 640, 604 554 194 monika_brzkovska@pocernice.cz
Mgr. Arnošt Jiří Právník 271 071 672 jiri_arnost@pocernice.cz
Mgr. Bendlová Daniela Sociální pracovnice SPOD, náhradní rodinná péče 271 071 645 daniela_bendlova@pocernice.cz
Mgr. Starostová Vendula Kurátor pro mládež 271 071 713, 607 035 740 vendula_starostova@pocernice.cz
Bc. Čunátová Tereza Sociální pracovnice OSPOD 271 071 650 tereza_cunatova@pocernice.cz
Bc. Hamplová Helena Administrativní a spisový pracovník 271 071 651 helena_hamplova@pocernice.cz
Bc. Hrubcová Nikol Sociální pracovnice OSPOD 271 071 776 nikol_hrubcova@pocernice.cz
Bc. Kaněrová Simona Veřejný opatrovník 271 071 643, 725 589 149 simona_kanerova@pocernice.cz
Mgr. Konejlová Štěpánka Sociální kurátor 271 071 642, 776 194 316 stepanka_konejlova@pocernice.cz
Svobodová Terezie Účetní OSVŠ 271 071 648 terezie_svobodova@pocernice.cz
Mgr. Švrčulová Olga Koordinátor pečovatelské služby 271 071 799, 724 829 333 olga_svrculova@pocernice.cz
Tadičová Radka DiS. Protidrogový a romský koordinátor, referent pro mládež, tělovýchovu a sport, národnostní menšiny 271 071 646, 724 829 334 radka_tadicova@pocernice.cz
Vedralová Michaela Dotace, Koordinátor komunitního plánování, Preventista kriminality 271 071 774 michaela_vedralova@pocernice.cz
Víchová Helena Rozpočtář pro školství 271 071 673 helena_vichova@pocernice.cz
Bc. Jáně Veronika Referent sportu, koordinátor projektu Zdravá MČ a MA21 271 071 797, 601 388 910 veronika_jane@pocernice.cz
zázemí pečovatelek 271 071 671

Odbor sociálních věcí a školství:

–          orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

–          oddělení pečovatelské služby

–          školství a kultura

–          zdravotnictví

–         sociální kurátor/ sociální pracovník obce

–        veřejný opatrovník

 Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD):

 • poskytuje komplexně sociálně právní ochranu dětí a mládeže
 • poskytuje pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi
 • sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku
 • přijímá oznámení zdravotnických zařízení, že matka po narození dítěte dítě opustila a zanechala je ve zdravotnickém zařízení
 • přijímá oznámení osob, které se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a bez rozhodnutí příslušného orgánu převezmou dítě do své péče, s úmyslem přijmout dítě do své trvalé péče
 • zabezpečuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
 • poskytuje rodičům pomoc po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zprostředkovává rodiči pomoc poradenského zařízení
 • posuzuje, zda jsou dostatečně zajištěna práva dítěte a uspokojovány jeho základní potřeby, nebo zda je potřebné učinit další opatření směřující k ochraně dítěte
 • vykonává funkci opatrovníka a poručníka
 • rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů a pěstounů
 • přijímá písemný souhlas rodiče k osvojení dítěte
 • přijímá žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
 • přijímá žádosti o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu
 • vydává písemný souhlas k povolení dočasného pobytu u rodičů, popřípadě jiných fyzických osob
 • poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti své působnosti pro veřejnost
 • zabezpečuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • poskytuje dětem a rodičům psychologickou pomoc prostřednictvím psychologa orgánu sociálně právní ochrany dětí
 • organizuje výchovně vzdělávací akce pro děti a mládež ze sociálně-kulturně znevýhodňujícího prostředí; zaměřuje se na využívání volného času

Ucelené informace o náhradní rodinné péči naleznete na webovém portálu informačně vzdělávacího projektu www.adopce.com

Oddělení sociální prevence: 

 • poskytování sociálně právního poradenství,
 • zprostředkování bezplatného právního poradenství,
 • návštěvy klientů ve věznicích,
 • pomoc s vyřizováním dokladů (totožnosti, pro nástup do zaměstnání),
 • zprostředkování charitativních služeb,
 • pomoc se zajištěním ubytování,
 • a další činnosti dle konkrétních potřeb klienta,
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,
 • vykonává opatrovnictví osob nesvéprávných, u nichž je stanoven soudem výkon opatrovnictví městské části,
 • spolupracuje se školami, Policií ČR a MP, MHMP a MCSSP, občanskými sdruženími a charitativními organizacemi při zabezpečování prevence sociálně patologických jevů s cílem omezení kriminality a jejich následků zejména v oblasti primární prevence
  (volnočasové aktivity, sportovní a kulturní programy),
 • vyhlašuje priority hl. m. Prahy v oblasti protidrogové politiky,
 • podává projekty m. č. zaměřené na protidrogovou problematiku,
 • školí protidrogové koordinátory škol na území MČ Praha 20,
 • zajišťuje poradenskou činnost pro veřejnost,
 • na území MČ Praha 20 koordinuje poskytování sociálních služeb
  a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace

Oddělení pečovatelské služby:

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc osobám, které se z důvodu vyššího věku, nebo zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba proto nabízí individuálně sestavený komplex služeb, které jsou poskytovány v domácnosti uživatele a pomáhají mu zajistit možnost co nejdéle setrvávat v domácím prostředí.

Služba se poskytuje na základě Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, v domovech uživatelů, každý všední den, v době od 7.30 do 16.00 hodin v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

Bližší informace o Pečovatelské službě MČ Praha 20 jsou k dispozici na:
https://www.pocernice.cz/obcan/socialni-a-zdravotni-oblast/poskytovatele-socialnich-sluzeb-na-uzemi-mc/

Školství a kultura:

 • Podílí se na tvorbě a realizaci koncepce základního a mateřského školství a mimoškolních aktivit v MČ Praha 20.
 • Plní úkoly v oblasti školství vyplývající zejména ze školského zákona, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o hl. m. Praze, Statutu hl. m. Prahy a z dalších právních norem.
 • Metodicky řídí a koordinuje hospodaření škol, školských zařízení a dalších příspěvkových organizací (Místní veřejná knihovna, Kulturní centrum Horní Počernice, Chvalský zámek)zřízených MČ Praha 20

Zdravotnictví:

 • podílí se na zpracování koncepce rozvoje zdravotnictví na území MČ Praha 20
 • sleduje kapacitu lékařů na území Městské části Praha 20
 • zveřejňuje informace z oblasti zdravotnictví na webových stránkách městské části
 • spolupracuje s příslušnými úředníky ÚMČ Praha 20 v oblasti přestupkové agendy dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění § 29 a § 30
 • spolupracuje s úředníky ÚMČ Praha 20 v oblasti agendy dle § 24 zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů v platném znění