MAP – MČ Praha 20

Projekt MAP II VZDĚLÁVÁNÍ MČ PRAHA 20 reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009117 je spolufinancován Evropskou unií.
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Akční plánování

Finální Místní akční plán vzdělávání
Finální Místní akční plán vzdělávání– aktualizace z 19. 4. 2018

Rozvoj Partnerství

Jednací řád Řídícího výboru

Statut Řídícího výboru

Zápisy z jednání Řídícího výboru

10. 10. 2019
4. 10. 2018
19. 4. 2018
18. 1. 2018
1. 12. 2016
23. 3. 2017
22. 6. 2017
20. 9. 2017

Dohoda o spolupráci a partnerství
Dohoda o partnerství ZŠ Stoliňská a ZŠ Bártlova

 

Zápisy z jednání Pracovních skupin

Zápis ze společného setkání PS 20. 5. 2020
Zápis ze společného setkání PS

PS pro financování

13. 2. 2020
7. 10. 2019
2. 12. 2019
29. 1. 2019
11. 12. 2018

PS pro rozvoj matematické gramotnosti

10. 12. 2019
21. 10. 20219
23. 4. 2019
14. 1. 2019
20. 11. 2018

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

9. 12. 2019
22. 10. 2019
9. 4. 2019
17. 1. 2019
27. 11. 2018

PS pro rovné příležitosti

12. 12. 2019
4. 10. 2019
8. 4. 2019
28. 1. 2019
4. 12. 2018

PS pro volnočasové vzdělávání

21. 11. 2019
23. 10. 2019
11. 4. 2019
15. 1. 2019
19. 11. 2018

Analytická část MAP

Agregovaný popis potřeb škol

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

Spokojenost rodičů MŠ a ZŠ v Praze 20

Demografická studie MČ Praha 20

Spokojenost rodičů ZŠ 2019

Spokojenost rodičů MŠ 2019

Dohoda o prioritách

Strategický rámec MAP vzdělávání Městské části Praha 20

Řízení MAP

Komunikační strategie

Identifikace zapojené veřejnosti – seznam relevantních aktérů v MČ Praha 20

Evaluace

Závěrečná evaluační zpráva

Usnesení Rady MČ Praha 20

Usnesení s investičními záměry MAP

Usnesení s dokumentem MAP

Implementace MAP

Interaktivní brožura – Nabídka formálního i neformálního vzdělání pro děti a mládež do 15 let

Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II.

Veletrh středních škol

Veletrh volnočasových aktivit